Απόφαση αριθμ. 14/188/2017

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21875/19-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης), 2) Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 188η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21571/ 18-5-2017 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού σχετικά με “Ορισμό Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατ’ ερμηνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου εάν είναι σύννομη η χορήγηση επιδόματος αναπηρίας 67% και άνω σε θανούσα”, κατόπιν της υπ’ αριθμ.10168/07.03.2017 Αίτησης προς το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, της ενδιαφερόμενης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή να μην οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για την ως άνω υπόθεση, επειδή θεωρεί πως κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, καθώς το ως άνω ζήτημα είναι υπηρεσιακό και μπορεί να το χειριστεί η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Δεν ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου “προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατ’ ερμηνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου εάν είναι σύννομη η χορήγηση επιδόματος αναπηρίας 67% και άνω σε θανούσα”, κατόπιν της υπ’ αριθμ.10168/07.03.2017 Αίτησης προς το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, της ενδιαφερόμενης, διότι δεν κρίνει απαραίτητο τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς το ως άνω ζήτημα είναι υπηρεσιακό και μπορεί να το χειριστεί η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/188/2017.-