Απόφαση αριθμ. 15/201/2017

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 22947/25-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 201η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23227/26-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Ακίνητο του υπό σύσταση ιδρύματος Νικολάου”

 


  1. Την 23-12-1995 συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με συμβαλλόμενους την Μαρία χήρα Μ.Μητσοπούλου το γένος Σπ. Μήτσου ή Νικολάου και την κα Παναγιώτα Γεωργακοπούλου τ. Βασιλείου για την μίσθωση του ισογείου ακινήτου 61,58 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 36.

  2.  

    Η ανωτέρω μισθώτρια οφείλει μισθώματα προηγουμένων ετών σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της κίνησης του λογαριασμού του ιδρύματος που τηρείται στην Alpha Bank.

  3. Στην κληρονομιά του αποβιώσαντα σμηνάρχου Νικολάου Σπ.Νικολάου, υπεισήλθε ως νόμιμος κληρονόμος ο Δήμος Κορινθίων, την οποία κληρονομιά θα διαχειρίζεται το υπό σύσταση ίδρυμα με την επωνυμία “Κληροδότημα σμηνάρχου Νικολάου Σπ.Νικολάου”.

  4. Σύμφωνα με την 216/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πιστοποιείται ο Δήμος ως αποκλειστικός κληρονόμος του Νικολάου Σπ. Νικολάου και παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο, ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που χρειάζονται, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης αλλά και της είσπραξης των οφειλών από το ακίνητο της οδού Κύπρου.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, νόμιμες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης αλλά και της είσπραξης των οφειλών από το ακίνητο της οδού Κύπρου, προτείνει δε για τον λόγο αυτό, την Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Οικονομοπούλου Χριστίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23227/26-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Οικονομοπούλου Χριστίνα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης της ανωτέρω μισθώτριας αλλά και της είσπραξης των οφειλών από το ισόγειο ακίνητο 61,58 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 36 και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, ως αποκλειστικού κληρονόμου του αποβιώσαντος σμηνάρχου Νικολάου Σπ. Νικολάου, σύμφωνα με την 216/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄ 208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/201/2017.-