Απόφαση αριθμ. 16/213/2017

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-06-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25622/09-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 213η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ.16/192/2016 Απόφασή τους, με την οποία είχε οριστεί ως πληρεξούσια Δικηγόρος του Δήμου, η Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ασπροποταμίτη Ιωάννα με την εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου των παρακάτω εκτάσεων που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων:

α)το ακίνητο με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 επιφάνειας 1.275 τμ που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” Δήμου Κορινθίων, βορειοανατολικά του Ο.Τ.407 και το οποίο εσφαλμένα έχει καταχωρηθεί στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου ότι ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο καθώς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.13861/2-5-2006 πράξη παραχώρησης εδαφικού τμήματος σε κοινή χρήση της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λαού (Μεταγραφή : τόμος 546/ αριθμός 340), ανήκει στο Δήμο Κορινθίων.

β)το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280552803021/0/0 επιφάνειας 504,29 τμ που αποτελεί τμήμα του κοινοχρήστου χώρου ΚΧ 336 στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δήμου Κορινθίων και για το οποίο έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση σύμφωνα με την Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3624/18-04-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 540/395), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20249/25-5-2016 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 14551/03-04-2017 Γνωμοδότηση της Πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 16/192/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων ορίστηκα πληρεξούσια Δικηγόρος για να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου των παρακάτω εκτάσεων που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων και δη το ακίνητο με το ακίνητο με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 και το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280552803021/0/0.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από έρευνα που πραγματοποίησα στο Κτηματολογικό Γραφείο Α’ Κορίνθου και σε συνεργασία και επικοινωνία με την Κα Προϊσταμένη του Α’ Κτηματολογικού Γραφείου Κορίνθου, επάγομαι τα εξής:

Α) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 επιφάνειας 1.275,00 τ.μ. που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” Δήμου Κορινθίων, βορειοανατολικά του Ο.Τ.407 έχει καταχωρηθεί στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου ότι ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Πλην όμως στις αρχικές δηλώσεις προς το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν ευρέθησαν δηλώσεις του Ελληνικού Δημοσίου για το συγκεκριμένο ακίνητο, ενώ επιπροσθέτως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.13861/2-5-2006 πράξη παραχώρησης εδαφικού τμήματος σε κοινή χρήση της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λαού νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τ.546 και αριθμ.340, ο Νικόλαος Σκέτος του Δημητρίου και της Μαρίας αποσπά από την ιδιοκτησία του και παραχωρεί στην κοινή χρήση προκειμένου να διαπλατυνθεί η υφιστάμενη Δημοτική οδός- Μεγ. Αλεξάνδρου βορειοδυτικά του όλου ακινήτου του και να δημιουργηθεί πεζόδρομος βορειοανατολικά του ακινήτου του στο ΟΤ 407, εδαφικό τμήμα εμβαδού 211,90 τ.μ., το οποίο μαζί με το υπόλοιπο εδαφικό τμήμα της δημοτικής οδού (ΚΧ 407α) αποτελούν τα 1.275,00 τ.μ., που ανήκουν στο Δήμο Κορινθίων και πρέπει να καταχωρηθεί το εν λόγω ακίνητο στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου ως ανήκον και με ιδιοκτήτη τον Δήμο Κορινθίων.

Για την καταχώρησή του ως ακινήτου με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 στο Κτηματολογικό Γραφείο ως ανήκον στο Δήμο Κορινθίων απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία του αρθρ.6 παρ.2 του Ν.2664/1998 με τις τροποποιήσεις του Ν.3127/2003, 3481/2006 και όπως ισχύει σήμερα και δη να ασκηθεί αναγνωριστική/διεκδικητική αγωγή ενώπιον του κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου, δηλαδή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, δηλαδή ο Δήμος νομιμοποιείται ενεργητικά διότι έχει έννομο συμφέρον (ως ιδιοκτήτης) του οποίου τα εγγραπτέα δικαιώματα επί του ακινήτου προσβάλλονται με την ανακριβή εγγραφή και θα στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχος του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή (κυριότητα). Επειδή στο κτηματολογικό φύλλο φέρεται ως δικαιούχος το Ελληνικό Δημόσιο πριν από την άσκηση αγωγής πλέον των κοινοποιήσεων θα πρέπει να ακολουθηθεί η διοικητική προδικασία που προβλέπει το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.1539/1938 με την κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή αίτησης προς το Δημόσιο η οποία συνοδεύεται με τα αποδεικτικά μέσα στα οποία στηρίζει το δικαίωμά του ο Δήμος. Εις το σημείο αυτό δέον να σημειωθεί ότι η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να τηρηθεί και να εκδοθεί δικαστική απόφαση για την καταχώρηση στο Κτηματολόγιο του Δήμου ως δικαιούχου και για τον επιπλέον λόγο ότι στην ως άνω συμβολαιογραφική πράξη ο Νικόλαος Σκέτος έχει επιφυλαχθεί της ενοχικής αξίωσής του για την αποζημίωση που δικαιούται για την ρυμοτόμηση αυτού του τμήματος και με τον όρο ότι δεν θα τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης και προς τούτο δεν μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρ. 6 παρ.4 του ως άνω Νόμου δηλαδή η εξωδικαστική διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου.

Β) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280552803021/0/0 επιφανείας 504,29 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του κοινοχρήστου χώρου ΚΧ 336 στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δήμου Κορινθίων και για το οποίο έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση σύμφωνα με την Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3624/18-04-2006 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τ.540 και αριθμ.395, έχει καταχωρηθεί στην βάση του Εθνικού Κτηματολογίου ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”, ως εκ τούτου απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρ. 6 παρ.3 του Ν.2664/1998 με τις τροποποιήσεις του Ν.3127/2003, 3481/2006 και όπως ισχύει σήμερα και δη να γίνει αίτηση ενώπιον του κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου, δηλαδή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του εν λόγω ακινήτου, με την ένδειξη “αγνώστου ιδιοκτήτη” στο ορθό με ιδιοκτήτη τον Δήμο Κορινθίων.”

Κατόπιν ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί στις ως άνω απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου των ακινήτων α)με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 και β) με ΚΑΕΚ 280552803021/0/0 που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων, καθώς και να ορισθεί πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής για τις επιδόσεις της αναγνωριστικής/διεκδικητικής αγωγής, καθώς και της αίτησης προς το Δημόσιο, που θα αφορούν το ακίνητο α) με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ασπροποταμίτη Ιωάννα και την δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του αρθρ.6 παρ.2 και 3 του Ν.2664/1998 με τις τροποποιήσεις του Ν.3127/2003, 3481/2006, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ασπροποταμίτη Ιωάννα, στην οποία δίνει εντολή :

1. Για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0, επιφάνειας 1.275 τμ που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Κεραμιδάκι” Δήμου Κορινθίων, βορειοανατολικά του Ο.Τ.407, να ασκήσει αναγνωριστική/διεκδικητική αγωγή ενώπιον του κτηματολογικού Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου που αναγράφεται εσφαλμένα στο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχος κυριότητας, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Επίσης πριν από την άσκηση της ως άνω αγωγής, πλέον των κοινοποιήσεων, να συντάξει την απαραίτητη αίτηση προς το Δημόσιο η οποία να συνοδεύεται με τα αποδεικτικά μέσα στα οποία στηρίζει το δικαίωμά του ο Δήμος, ώστε να ακολουθηθεί η διοικητική προδικασία που προβλέπει το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.1539/1938, με την κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή αίτησης προς το Δημόσιο.

2.Για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280552803021/0/0 επιφανείας 504,29 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του κοινοχρήστου χώρου ΚΧ 336 στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δήμου Κορινθίων, να καταθέσει αίτηση ενώπιον του κτηματολογικού Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του εν λόγω ακινήτου, με την ένδειξη “αγνώστου ιδιοκτήτη” στο ορθό με ιδιοκτήτη τον Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρ. 6 παρ.3 του Ν.2664/1998 με τις τροποποιήσεις του Ν.3127/2003, 3481/2006 και όπως ισχύει, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Αίτηση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 

Β.- Ορίζει πληρεξούσια Δικαστική Επιμελήτρια του Δήμου την δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της αναγνωριστικής/διεκδικητικής αγωγής για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0, καθώς και στην επίδοση της απαραίτητης αίτησης προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την διοικητική προδικασία που προβλέπει το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.1539/1938, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ.Ασπροποταμίτη Ιωάννα.


Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/213/2017.-