Απόφαση αριθμ. 20/244/2017

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-07-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 04η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 29003/30-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, αντιπρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πνευματικό Αλέξανδρο), 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Ζώγκος Ανδ., 7)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 8)Δημητρόπουλος Κων.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ..

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 244η: Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη ότι στις 08-07-2016 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας με Δικαστικό Επιμελητή η υπ’ αριθμ. 990/2013 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου, που αφορά στην από 21-12-2010 και με αυξ. αρ. 533/2010, αγωγή της Μαριάντζελας Νομικού του Παύλου. Προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, με την υπ’ αριθμ.20/236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ακολούθως, ο Προεδρεύων θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 29369/04-07-2017 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΑΙΤΗΣΗ Κωνσταντίνας Ι. Αργυρού, Δικηγόρου στο Εφετείο Ναυπλίου, Μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολιάτσου αριθμ. 36.

 

Με το με αριθμό 20/01-08-2016 πρακτικό της Οικονομικής σας Επιτροπής με ορίσατε πληρεξούσια δικηγόρο σας για να ασκήσω έφεση κατά της με αριθμό 990/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου (Τακτική Διαδικασία- αύξων αριθμός κατάθεσης αγωγής 533/2010) και κατά της Μαριάντζελας Νομικού του Παύλου, συζύγου Μιχ. Πιτίδη, κατοίκου δ.δ. Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου, οδός Νικ. Πιτίδη αριθμ. 28.

Κατά της απόφασης αυτής έχω ασκήσει την από 30/08/2016 έφεσή σας (αριθμός κατάθεσης δικογράφου Ειρηνοδικείου Κορίνθου 36/2016), που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, την οποία έχω προσδιορίσει για τη δικάσιμο της 4/10/2017 (έκθεση κατάθεσης δικογράφου έφεσης αριθμ. 25/Τ.Μ. 25/2017).

Για τον πληρέστερο όμως χειρισμό της υπόθεσης είναι απαραίτητο να ασκήσω πρόσθετους λόγους έφεσης.

Για το λόγο αυτό σας παρακαλώ όπως, με πρακτικό της Οικονομικής επιτροπής σας και σχετική απόφασή σας, μου δώσετε άμεσα την εντολή για την άσκηση πρόσθετων λόγων εφέσεως στην υπόθεση αυτή και επίσης σας παρακαλώ, όπως ορίσετε άμεσα δικαστικό επιμελητή στην περιφέρεια του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Ναυπλίου, για να προβεί στην απαιτούμενη επίδοση των πρόσθετων λόγων αυτών έφεσης. Σας ενημερώνω ότι εφόσον δεν συνεργάζεστε με δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, εγώ συνεργάζομαι με τον Γεώργιο Λαυρενιάδη, κάτοικο Άργους, οδός Κορίνθου αριθμ. 26. (τηλ. 27510 22211 και 6936979990).

 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα ασκήσει Πρόσθετους λόγους Έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης, θα παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε οριστεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, καθώς και Δικαστικό Επιμελητή Πρωτοδικείου Ναυπλίου για την απαιτούμενη επίδοση. Για το λόγο αυτό και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ο Προεδρεύων προτείνει την δικηγόρο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα και τον Δικαστικό Επιμελητή Πρωτοδικείου Ναυπλίου, Γεώργιο Λαυρενιάδη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 29369/04-07-2017 αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να ασκήσει Πρόσθετους λόγους Έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 990/2013 Απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, που αφορά στην από 21-12-2010 και με αυξ. αρ. 533/2010, αγωγή της Μαριάντζελας Νομικού του Παύλου, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που ήθελε οριστεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Β.- Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων τον δικαστικό επιμελητή Πρωτοδικείου Ναυπλίου, Γεώργιο Λαυρενιάδη, στον οποίο δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, να επιδώσει εμπρόθεσμα, Πρόσθετους Λόγους Εφέσεως στην αντίδικο Μαριάντζελα Νομικού του Παύλου, σύζυγο Μιχ. Πιτίδη, κάτοικο Δ.Δ. Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου, Οδός Νικ. Πιτίδη αριθμ.28.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/244/2017.-