Απόφαση αριθμ. 21/245/2017

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-07-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 31279/14-07-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2) Δημητρόπουλος Κων.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προτείνει στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος «Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών», διότι πρόκειται για θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, το οποίο και πρέπει να συζητηθεί άμεσα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος και να αποφασίσει επ’ αυτού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 245η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών », υπενθυμίζει στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Για τον λόγο αυτό με την αριθμ.33/410/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχαμε εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών

 

 

Με την υπ’ αριθμ. 456/2016 (ΑΔΑ: 665ΟΩΛ7-Η79) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκε το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής.

Προτείνουμε την τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής :

  1. α) Οι επαγγελματίες πωλητές της λαϊκής αγοράς (πλην των επαγγελματιών πωλητών των κατηγοριών α,β,γ,δ και ε του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών Δήμου Κορινθίων) θα καταβάλλουν ενιαία 6,00€ (έξι ευρώ), ημερησίως, για το σύνολο των μέτρων που καταλαμβάνουν ανά λαϊκή αγορά, ως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, που αντιστοιχεί σε μια θέση, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια υποχρεούνται να δραστηριοποιούνται ανά ημερολογιακό μήνα.

β) Oι παραγωγοί πωλητές καθώς επίσης οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών που κατέχουν άδεια προσέλευσης της λαϊκής αγοράς καθώς και οι επαγγελματίες πωλητές των κατηγοριών α,β,γ,δ και ε του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών Δήμου Κορινθίων, θα καταβάλλουν ενιαία 5,00€ (πέντε ευρώ) ημερησίως, για το σύνολο των μέτρων που καταλαμβάνουν ανά λαϊκή αγορά, ως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, που αντιστοιχεί σε μια θέση, μόνο για όσες ημέρες προσέρχονται στη λαϊκή αγορά.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Α)Θέσεις (Πόλη της Κορίνθου)

άδειες περίπτωσης β: 168 χ 1,66€/τ.μ. χ 3 τ.μ.χ 52 ημέρες= 168*5*52=43.680,00 €

άδειες περίπτωσης α: 60 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 18.720,00 €

 

Β)Θέσεις (Συνοικισμός)

άδειες περίπτωσης β: 96 χ 1,66€/τ.μ. χ 3 τ.μ. χ 52 ημέρες= 96*5*52=24.960,00 €

άδειες περίπτωσης α: 50 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 15.600,00 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Γ)Θέσεις (Αθίκια)

άδειες περίπτωσης β: 18 χ 1,66 €/τ.μ. χ 3 τ.μ. χ 52 ημέρες= 18*5*52=4.680,00

άδειες περίπτωσης α: 10 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 3.120,00€

 

Δ)Θέσεις (Γαλατάκι)

άδειες περίπτωσης β: 48 χ 1,66 €/τ.μ. χ 3τ.μ. χ 52 ημέρες=48*5*52= 12.480,00 €

άδειες περίπτωσης α: 18 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 5.616,00 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

Ε)Θέσεις (Σοφικό)

άδειες περίπτωσης β: 18 χ 1,66 €/τ.μ. χ 3 τ.μ. χ 52 ημέρες= 18*5*52=4.680,00€

άδειες περίπτωσης α: 16 χ 1 €/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 4.992,00 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ

ΣΤ)Θέσεις (Χιλιομόδι)

άδειες περίπτωσης β: 24 χ 1,66 €/τ.μ. χ 3 τ.μ. χ 52 ημέρες=24*5*52=6.240,00 €

άδειες περίπτωσης α: 20 χ 1€/τ.μ. χ 6 τ.μ. χ 52 ημέρες= 6.240,00 €

 

Γενικό σύνολο εσόδων 151.008,00€

 

2) Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2017 και κατά προσέγγιση, ο αριθμός των αδειών (παραγωγικών και επαγγελματικών), καθορίζεται ως εξής:

 

1.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:

Αριθμός παραγωγικών αδειών : 168

Αριθμός επαγγελματικών αδειών : 60

 

2.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΩΝΙΑΣ(Συνοικισμού):

Αριθμός παραγωγικών αδειών: 96

Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 50

 

3.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΦΙΚΟΥ

Αριθμός παραγωγικών αδειών: 18

Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 16

 

4.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ:

Αριθμός παραγωγικών αδειών: 24

Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 20

 

5.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ:

Αριθμός παραγωγικών αδειών: 48

Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 18

 

 

6.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΙΚΙΩΝ:

Αριθμός παραγωγικών αδειών: 18

Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 10

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : 372

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: 174

 

Προτείνουμε τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του ημερήσιου τέλους ως εξής:

α)Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών αγορών υποχρεωτικά κάθε μήνα καταβάλλουν το ανάλογο τίμημα ως εξής: εφάπαξ, με την κατάθεση του συνολικού μηνιαίου ποσού (ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα), σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος και παράλληλα ενημερώνουν τους υπαλλήλους που απασχολούνται στις Λαϊκές για την καταγραφή των προσερχόμενων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, προσκομίζοντας το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. Η καταβολή του ποσού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπους σημεία είσπραξης του Δήμου (λαμβάνοντας διπλότυπο είσπραξης).

β) οι παραγωγοί πωλητές καθώς επίσης οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, θα καταβάλλουν το τέλος κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειάς τους ή κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή τους στη λαϊκή αγορά, για τόσες προσελεύσεις, όσες οι ίδιοι θα δηλώνουν με κατάθεση ανά μήνα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος, είτε στα κατά τόπους σημεία είσπραξης, ως η διαδικασία αναφέρθηκε ανωτέρω.

Η πληρωμή θα διενεργείται ανά μήνα και όχι πέραν της πρώτης Παρασκευής κάθε μήνα.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ 456/2016 απόφαση ισχύει ως έχει χωρίς να θίγεται η ισοσκέλιση της υπηρεσίας ως προς το ύψος των εσόδων-εξόδων.

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 456/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 456/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/245/2017.-