Απόφαση αριθμ. 21/247/2017

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-07-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 31279/14-07-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2) Δημητρόπουλος Κων.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 247η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αριθμ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να εγγραφούν συμπληρωματικές πιστώσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων ωφελούμενων του προγράμματος ΟΑΕΔ που υλοποιείται στο Δήμο μας ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 1. Εγγράφουμε στον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο:”ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 431879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/β/26-11-2014)”, προϋπολογισμού 189.275,64€ έσοδο 180.000,00€ και τελικό ποσό 369.275,64 €

 

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύουμε ισόποσα στο σκέλος των εξόδων την κάτωθι πίστωση:

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

Ενισχύουμε τον Κ.Α 00-6718.0027 με τίτλο:”Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων απο ΟΑΕΔ” σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014), προϋπολογισμού 189.275,64€ με το ποσό των 180.000,00€ και τελική πίστωση 369.275,64

 

ΜΕΡΟΣ B

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν πιστώσεις ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 

μειώνουμε :

 • τον Κ.Α 20/6412.0001 με τίτλο:«Έξοδα διοδίων για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών», προϋπολογισμού 40.000,00€ κατά το ποσό των 30.000,00€ και τελική πίστωση 10.000,00

 • τον Κ.Α 20/6234.0001 με τίτλο:«Μίσθωση οχημάτων», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 6.000,00€ και τελική πίστωση 14.000,00

 • τον Κ.Α 30/7135.0006 με τίτλο:«Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών οδικής σήμανσης», προϋπολογισμού 124.000,00€ κατά το ποσό των 5000€ και τελική πίστωση 119.000,00

 • τον Κ.Α 30/6662.0018 με τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Τενέας», προϋπολογισμού 9.998,49€ κατά το ποσό των 1382,40 € και τελική πίστωση 8.616,09

 • τον Κ.Α 00/6731.0002 με τίτλο:«Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 8.500,00€ και τελική πίστωση 6.500,00

 • τον Κ.Α 35/6262.0019 με τίτλο:«Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Κορίνθου», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 0,00

 • τον Κ.Α 35/6262.0020 με τίτλο:«Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού», προϋπολογισμού 14.600,00€ κατά το ποσό των 14.600,00€ και τελική πίστωση 0,00

 • τον Κ.Α 35/6262.0021 με τίτλο:«Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Τενέας», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 0,00

 

μεταφέρουμε ποσό 95.482,40€ στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνουμε το ποσό των 95.482,40 € συνολικά προκειμένου να ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

δημιουργούμε :

 1. τον Κ.Α 30/7135.0011 με τίτλο:«Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου-wc» με το ποσό των 5.000,00€ και τελική πίστωση 5.000,00

 

ενισχύουμε :

 • τον Κ.Α 20/6041.0001 με τίτλο:«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων », προϋπολογισμού 700,00€ με το ποσό των 27.000,00€ και τελική πίστωση 27.700,00

 • τον Κ.Α 20/6054.0001 με τίτλο:«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 1.964,26€ με το ποσό των 9.000,00€ και τελική πίστωση 10.964,26

 • τον Κ.Α 10/6232.0001 με τίτλο:«Μισθώματα κτιρίων», προϋπολογισμού 8.328,00€ με το ποσό των 1.382,40€ και τελική πίστωση 9.710,40

 • τον Κ.Α 00/6736.0001 με τίτλο:«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού 35.000,00€ με το ποσό των 8.500,00€ και τελική πίστωση 43.500,00

 • τον Κ.Α 35/7131.0006 με τίτλο: «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)» [Χρηματοδότηση ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ποσό 44.000,00€ , ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 ποσό 24.400,00€ & ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ποσό 41.600,00€], προϋπολογισμού 110.000,00€ με το ποσό των 44.600,00€ και τελική πίστωση 154.600,00 € (Χρηματοδότηση: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ποσό 44.000,00€ , ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 ποσό 69.000,00€ & ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ποσό 41.600,00 )

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄αρίθμ. 1161/29-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και προκειμένου να συμμετέχουμε στην υλοποίηση του προγράμματος Μαθητείας ΟΑΕΔ για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ), προς όφελος των σπουδαστών όσο και της τοπικής κοινωνίας, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 • τον Κ.Α 30/6054.0001 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 12.135,57€ κατά το ποσό των 9561,43€ και τελική πίστωση 2.574,14

 • τον Κ.Α 30/6041.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 40.942,20€ κατά το ποσό των 31.654,92€ και τελική πίστωση 9.287,28

 

μεταφέρουμε ποσό 41.216,35€ στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνουμε το ποσό των 34.000,00 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

δημιουργούμε:

 • τον Κ.Α 10/6054.0003 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» με το ποσό των 2.500,00€ και τελική πίστωση 2.500,00

 • τον Κ.Α 10/6041.0003 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» με το ποσό των 5.230,00€ και τελική πίστωση 5.230,00 €

 • Τον Κ.Α 30/6054.0003 με τίτλο:«Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» με το ποσό των 8.500,00€ και τελική πίστωση 8.500,00

 • Τον Κ.Α 30/6041.0003 με τίτλο:«Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» με το ποσό των 17.770,00€ και τελική πίστωση 17.770,00

 

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/247/2017.-