Απόφαση αριθμ. 21/256/2017

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-07-2017

Ορθή επανάληψη

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 31279/14-07-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2) Δημητρόπουλος Κων.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 256η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 31/388/20166 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Καραθανάση Ειρήνη, με την εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο στις 10-01-2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η υπ’ Αρ. Πινακίου 46 και Αρ.Κλ. ΚΛ1102/26-10-2016 κλήση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, για την αριθμ.17/04/2014 προσφυγή /αγωγή που άσκησαν οι Παναγιώτης Εφραιμίδης και λοιποί, και η εταιρεία με την επωνυμία “Ευθ. Γιαννακάκη και Σια Ε.Ε. ΦΑΣΜΑ” κατά του Δήμου Κορινθίων, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον αυτή βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης ορισμού, αποστείλαμε στην πληρεξούσια δικηγόρο την υπ’ Αριθμ.Α376/2017 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Τριπόλεως που μας διαβιβάστηκε από το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το υπ’ αριθμ. 147338/30-06-2017 διαβιβαστικό έγγραφο (με αριθμ. Πρωτ. Εισερχ.29720/06-07-2017) για τις περαιτέρω ενέργειές της, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου. Ωστόσο η πληρεξούσια δικηγόρος μας ενημέρωσε ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες και ζήτησε την αντικατάστασή της, στην ανωτέρω υπόθεση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου θα πρέπει να ανακληθεί ο ορισμός της κ. Καραθανάση Ειρήνης και να οριστεί άλλος πληρεξούσιος δικηγόρος για την ανωτέρω υπόθεση. Προτείνει δε, για τον λόγο αυτόν την Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. 147338/30-06-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της υπ’ Αριθμ.Α376/2017 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Τριπόλεως, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α.- Ανακαλεί τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Καραθανάση Ειρήνης ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υπόθεση, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή, μετά από ενημέρωση από την κ.Καραθανάση Ειρήνη, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της υπ’ Αριθμ.Α376/2017 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Τριπόλεως, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η εν λόγω προσφυγή /αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον αυτή βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, καθώς επίσης κατά την κρίση της να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/256/2017.-