Απόφαση αριθμ. 21/258/2017

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-07-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 31279/14-07-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2) Δημητρόπουλος Κων.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 258η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 1/8/2010 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Παΐδα Παναγιώτα, με την εντολή να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την διαγραφή των προστίμων, που ορίζουν οι υπ’ αριθμ. 212/2009, 213/2009, 214/2009 και 215/2009 αποφάσεις του Λιμεναρχείου Κορίνθου λόγω μη-τοποθέτησης από τον Δήμο Κορινθίων, Ναυαγοσώστη στην παραλία “ΚΑΛΑΜΙΑ”.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 29557/05-07-2017 Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση της πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Παΐδα Παναγιώτας, η οποία ενημερώνει για την κατάθεση ισάριθμων προσφυγών κατά των ως άνω αποφάσεων επιβολής προστίμων, επιδίδει τις σχετικές κλήσεις :(1) Αρ.Πιν.20 και Αρ.Κλ. ΚΛ596/08-06-2017, (2)Αρ.Πιν.21 και Αρ.Κλ. ΚΛ599/08-06-2017, (3) Αρ.Πιν.22 και Αρ.Κλ. ΚΛ602/08-06-2017, (4) Αρ.Πιν.23 και Αρ.Κλ. ΚΛ605/08-06-2017, ενημερώνει για τον ορισμό Δικασίμου αυτών στις 21-09-2017 και ζητά την ανάθεση εκπροσώπησης του Δήμου σε άλλο συνάδελφο, επειδή η ίδια αδυνατεί να παρασταθεί, καθώς λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων θα απουσιάζει από την χώρα, κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ανακληθεί ο ορισμός της κ.Παΐδα Παναγιώτας και να οριστεί άλλος πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 21-09-2017 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθούν οι ανωτέρω προσφυγές, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, θα παρακολουθήσει την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενων αποφάσεων εφόσον θα βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος των εν λόγω υποθέσεων. Προτείνει δε, για τον λόγο αυτόν την Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ψωμά Χριστίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ.εισερχ. 29557/ 05-07-2017 Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση της πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Παΐδα Παναγιώτας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α.- Ανακαλεί τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Παΐδα Παναγιώτας, ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για τις αναφερόμενες στο ιστορικό της παρούσης υποθέσεις, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου

κ.Ψωμά Χριστίνα. στην οποία δίνει εντολή, μετά από ενημέρωση από την κ.Παΐδα Παναγιώτα, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 21-09-2017 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθούν οι ανωτέρω προσφυγές, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, να παρακολουθήσει την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενων αποφάσεων εφόσον θα βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος των εν λόγω υποθέσεων, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/258/2017.-