Απόφαση αριθμ. 23/271/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7) Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1) Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος Ημερησίας Διάτραξης).

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 271η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αριθμ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

Για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κράτησης απαιτείται η τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:

 

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

ως προς το μέρος των εσόδων:

 

ως προς την ανάγκη ενίσχυσης κρατήσεων

ενισχύουμε:

το έσοδο με Κ.Α 4131.0011 με τίτλο: ”Τ.Π.Δ.Υ”, προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 12.000,00€ και τελικό ποσό 22.000,00€

 

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό των 12.000,00€ απο την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύουμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

 

 • τον Κ.Α 00/8231.0011 με τίτλο: ”Τ.Π.Δ.Υ ” προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 12.000,00€ και τελική πίστωση 22.000,€

 

ΜΕΡΟΣ Β

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν πιστώσεις ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε :

 • τον Κ.Α 10/6051.0001 με τίτλο:«Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 139.264,08 κατά το ποσό των 60.000,00€ και τελική πίστωση 79.264,08

 • τον Κ.Α 10/6051.0006 με τίτλο:«Εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 136.029,07 κατά το ποσό των 30.000,00€ και τελική πίστωση 106.029,07

 • τον Κ.Α 00/6731.0005 με τίτλο:«Επιχορηγήσεις σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στο Δήμο», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 5.000,00€ και τελική πίστωση 15.000,00

μεταφέρουμε ποσό 95.000,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνουμε προκειμένου να ενισχυθεί η κάτωθι πίστωση:

 

δημιουργούμε :

 • τον Κ.Α 00/6032.0001 με τίτλο:«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ειδικών Θέσεων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 2.200,00€ και τελική πίστωση 2.200,00€

ενισχύουμε:

 • τον Κ.Α 00/6053.0001 με τίτλο:”ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Εργοδότη υπαλλήλων ειδικών θέσεων” προϋπολογισμού 7.909,74€ με το ποσό των 2.500,00€ και τελική πίστωση 10.409,74€

 • τον Κ.Α 30/7111.0003 με τίτλο:”Απαλλοτριώσεις ακινήτων” προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με το ποσό των 85.300,00€ και τελική πίστωση 1.085.300,00€

 • τον Κ.Α 00/6736.0001 με τίτλο:”Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” προϋπολογισμού 43.500,00€ με το ποσό των 5.000,00€ και τελική πίστωση 48.500,00€.

 

ΜΕΡΟΣ Γ

Σε συνέχεια του υπ΄αρίθμ. 141650/14-7-2017 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβαίνουμε στις κατωτέρω διορθώσεις της υπ΄αρίθμ. 196/13-6-2017 απόφασης του Δ.Σ:

α) στο μέρος Γ’ της ανωτέρω απόφασης διορθώνουμε ως προς τη μεταφορά απο το αποθεματικό το ποσό σε 136.103,42€ αντί του ποσού 129.103,42€ όπως αναγράφεται.

β)στον Κ.Α 30/7336.0003 με τίτλο:”Διαμόρφωση κερκίδων στο γήπεδο Σπαθοβουνίου” η χρηματοδότηση είναι απο Π.Δ και όχι από Π.Δ.Ε ώστε να θεωρηθεί χρηματοδότηση και να απαιτεί αναμόρφωση ως προς τα έσοδα.

γ)Για τα κάτωθι έργα που υλοποιήθηκαν στο Δήμο Κορινθίων σε παρελθόντα έτη, έχει προκύψει σε συνέχεια αφενός δικαστικής απόφασης και αποφάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η υποχρέωση του Δήμου για σύνταξη ΑΠΕ και εξόφληση των αναδόχων αντίστοιχα:

«Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Π.Ε. Αγίου Γεωργίου»

«Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών»

«Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ ΦΑΣΗ)»

εν προκειμένω δεν πρόκειται για έργα συνεχιζόμενα, οφείλουμε δε να συμμορφωθούμε σε δικαστικές αποφάσεις.

ΜΕΡΟΣ Δ

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4483/2017 περί τροποποίησης διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων απο την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό), προτείνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

ως προς το μέρος των εσόδων:

 

δημιουργούμε έσοδο στον κ.α 1519.0002 με τίτλο:”πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων απο την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησή τους” ποσού 5.000,00€

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό των 5.000,00€ απο την παραπάνω δημιουργία στο αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύουμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

ενισχύουμε:

 • τον Κ.Α 15/6474.0002 με τίτλο: ”Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 70.000,00€ με το ποσό των 5.000,00€ και τελική πίστωση 75.000,00

 

ΜΕΡΟΣ E

Με το υπ΄αρίθμ 99433/27-7-2017 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατατέθηκε υπέρ του Δήμου το ποσό των 118.900,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων- Α.Π. Απόφασης 23620/11-7-2017. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού εγγράφηκε ποσό 115.700,00€, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξής του. Προτείνουμε τροποποίηση ως εξής:

 

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

ως προς το μέρος των εσόδων:

ενισχύουμε το έσοδο με Κ.Α 1312.0002 με τίτλο: ”Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων”, προϋπολογισμού 115.700,00€ με το ποσό των 3.200,00€ και τελικό ποσό 118.900,00€

 

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό των 3.200,00€ απο την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύουμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

 

 • τον Κ.Α 30/7331.0009 με τίτλο: ”Συντήρηση σχολείων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)” προϋπολογισμού 102.632,43€ με το ποσό των 1.600,00€ και τελική πίστωση 104.232,43€

 • τον Κ.Α 30/7331.0010 με τίτλο: ”Συντήρηση σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)” προϋπολογισμού 95.927,24€ με το ποσό των 1.600,00€ και τελική πίστωση 97.527,24€

Τροποποιούμε αντίστοιχα το Τεχνικό Πρόγραμμα.

 

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/271/2017.-

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment