Απόφαση αριθμ. 23/285/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7) Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1) Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος Ημερησίας Διάταξης).

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Από την συζήτηση του παρόντος θέματος απέχει ο κ.Δημητρόπουλος Κων. λόγω έννομου συμφέροντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 285η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι στις 25-07-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η από 21-07-2017 Επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α’ εκτελεστού της με αριθμό 14/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών κατά Δήμου, για την ανακοπή της οποίας τάσσεται προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της, και συνακόλουθα, εμπρόθεσμης επίδοσης της ανωτέρω ανακοπής κατά της ως άνω Επιταγής προς πληρωμή στους κ.κ.Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπούς (σύνολο 6).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. απόφαση Δημάρχου 32947/26-07-2017 πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της ανακοπής κατά της από 21-07-2017 Επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α’ εκτελεστού της με αριθμό 14/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών κατά Δήμου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή την 25-07-2017, στους Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπούς (σύνολο 6), σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32947/26-07-2017 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32947/26-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΜΩΛ7-ΦΩΟ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικαστικού Επιμελητή, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων, η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της ανακοπής κατά της από 21-07-2017 Επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α’ εκτελεστού της με αριθμό 14/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών κατά Δήμου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή την 25-07-2017, στους Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπούς (σύνολο 6).

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/285/2017.-