Απόφαση αριθμ. 23/286/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7) Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1) Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος Ημερησίας Διάταξης).

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Από την συζήτηση του παρόντος θέματος απέχει ο κ.Δημητρόπουλος Κων. λόγω έννομου συμφέροντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 286η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι στις 31-07-2017 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κορινθίων με δικαστικό επιμελητή, το από 31-07-2017 Κατασχετήριο των Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και λοιπών (συν.6) κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρεύουσας στην Αθήνα (Όθωνος 8) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “EUROBANK ERGASIAS A.E.” ως ειδικής διαδόχου της εδρεύουσας στην Αθήνα (Πεσμαντζόγλου 2-6) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΉΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, νόμιμα εκπροσωπούμενης, με προθεσμία ανακοπής εντός οκτώ (8) ημερών, που είναι η προθεσμία για την εκ του νόμου δήλωση της Τράπεζας “EUROBANK ERGASIAS A.E.” στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. απόφαση Δημάρχου 33574/01-08-2017 ορίστηκαν :

1. Πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, η δικηγόρος στο Εφετείο Ναυπλίου, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να καταθέσει ανακοπή προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, ή σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 31-07-2017 Κατασχετήριο των Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και λοιπών (συν.6) κατοίκων Κορίνθου και Κλεωνών, κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρεύουσας στην Αθήνα, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.” το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 31-07-2017, να παρασταθεί σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο, ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω ανακοπή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει όποιο πρόσφορο ένδικο μέσο απαιτηθεί, κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,

2. Πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της ανακοπής που θα συνέτασσε η κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 31-07-2017 Κατασχετήριο στους : α. Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και λοιπούς (συν.6) κατοίκους Κορίνθου και Κλεωνών, β. κ.Διευθυντή του καταστήματος Κορίνθου, της εδρευούσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E”,

3. Πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση ο δικαστικός επιμελητής Αθηνών κ.Διαμαντής Ανδρέας, με την εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την ανωτέρω ανακοπή, που θα συνέτασσε η κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται από 31-07-2017 Κατασχετήριο των Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και λοιπών (συν.6) κατοίκων Κορίνθου και Κλεωνών, κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρεύουσας στην Αθήνα, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.” στον κ. Διευθυντή του κεντρικού καταστήματος Αθηνών (έδρα ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E”.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33574/01-08-2017 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33574/01-08-2017 (ΑΔΑ: 66Η9ΩΛ7-7Χ4) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν :

1. Πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, η δικηγόρος στο Εφετείο Ναυπλίου, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να καταθέσει ανακοπή προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, ή σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 31-07-2017 Κατασχετήριο των Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και λοιπών (συν.6) κατοίκων Κορίνθου και Κλεωνών, κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρεύουσας στην Αθήνα, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.” το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 31-07-2017, να παρασταθεί σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο, ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω ανακοπή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει όποιο πρόσφορο ένδικο μέσο απαιτηθεί, κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,

2. Πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της ανακοπής που θα συνέτασσε η κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 31-07-2017 Κατασχετήριο στους : α. Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και λοιπούς (συν.6) κατοίκους Κορίνθου και Κλεωνών, β. κ.Διευθυντή του καταστήματος Κορίνθου, της εδρευούσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E”,

3. Πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση ο δικαστικός επιμελητής Αθηνών κ.Διαμαντής Ανδρέας, με την εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την ανωτέρω ανακοπή, που θα συνέτασσε η κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται από 31-07-2017 Κατασχετήριο των Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου και λοιπών (συν.6) κατοίκων Κορίνθου και Κλεωνών, κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρεύουσας στην Αθήνα, Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.” στον κ. Διευθυντή του κεντρικού καταστήματος Αθηνών (έδρα ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E”.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/286/2017.-

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment