Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΡ.Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 42717/22-09/2017

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

 

Κ.Α. : 10/6266.0001

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,

 2. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄.

 3. Το Ν.3463 /2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 4. Το N.3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

 5. Το N.3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

 6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 7. Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

 8. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 9. Το Ν.4053/12 (ΦΕΚ 44/07.03.2012 τεύχος Α’): Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

 10. Το άρθρο 22, παρ.1, περίπτ. α’, Κώδικα ΦΠΑ – Ν.2859/00 περί απαλλαγής της προμήθειας από Φ.Π.Α.

 11. Το Ν.4308/14 (ΦΕΚ 251 Α/24112014) : Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 8 περί περιεχόμενου τιμολογίου.

 12. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14).

 13. Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α’) : Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (‘Αυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα του άρθρου 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος

 14. Της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) : Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 15. Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ) : Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 16. Την υπ’ αριθμ. 59/2017 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 17. Την αριθ. 25/294/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση ποσού 37.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10/6266.0001 με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

 18. την αριθμ. 25/311/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.

Διακηρύσσει ότι

εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ (€), για την εκτέλεση των υπηρεσιών στα πλαίσια της συντήρησης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κορινθίων και παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθ. 59/2017 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολoγιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 

Άρθρο 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές της εργασίας περιλαμβάνονται στην αριθ. 59/2017 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

 

Άρθρο 2. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 201 31, Κόρινθος) στις 09 του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε με την αριθ. 2/8/2017 (ΑΔΑ: 6Ρ4ΔΩΛ7-ΘΞ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, όπως ισχύει.


 

Άρθρο 3. Χορήγηση τευχών μελέτης – Πληροφόρηση ενδιαφερόμενων

Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης και της αριθμ. 59/2017 μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας του Δήμου Κορινθίων, στο Δημαρχείο, Κολιάτσου 32, 20131, Κόρινθος (τηλ. 2741361079, fax 2741361059), αρμόδιος υπάλληλος: Παπαδάς Σπυρίδων και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.papadas@korinthos.gr

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Σπυρίδων Παπαδάς, τηλ. 2741361079, s.papadas@korinthos.gr.


 

Άρθρο 4. Προϋπολογισμός εργασίας – Χρηματοδότηση

Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί σε: 37.200,00 ΕΥΡΩ εκ των οποίων 30.000,00 ΕΥΡΩ είναι για την εργασία και 7.200,00 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 βαρύνοντας τον Κωδικό Αριθμό πίστωσης 10/6266.0001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».

 

Άρθρο 5. Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

 1. Η παρούσα διακήρυξη

 2. Η Συγγραφή υποχρεώσεων

 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές

 4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς

 5. Η Τεχνική Έκθεση

 6. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

Άρθρο 6. Εγγυητικές επιστολές

Σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Α. Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι πρωτότυπη. Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιας Επιτροπής, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

Άρθρο 7. Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσης.

Η πρωτοκολλημένη σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄) και θα έχει διάρκεια ενός έτους ή και νωρίτερα, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού. Δηλαδή, η εν λόγω παράδοση-παραλαβή θα γίνεται το πολύ έως (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή και νωρίτερα, μέχρι : την εξάντληση της συμβατικής ποσότητας.

 

 

Άρθρο 8. Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

 

8.Α. Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο.

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16):
α) η λέξη ΄΄Προσφορά΄΄ ή ΄΄Αίτηση συμμετοχής΄΄,
β) η επωνυμία του Δήμου Κορινθίων,
γ) ο τίτλος της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου

Οι παρακάτω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που αναφέρονται στα Α, Β και Γ, και οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16).


Στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιλαμβάνει τα εξής :

 1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016),

 2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, δηλαδή πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό (άρθρο 75, Ν. 4412/2016). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του είδους, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

 3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπους. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως στην επιτροπή ή με πληρεξούσιο νόμιμα διορισμένο τις προσφορές τους. Οι Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.1832/89, εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα πρέπει να προσκομίσει στη δημοπρασία πρακτικό του Δ.Σ. που εγκρίνει τη συμμετοχή της Α.Ε. στο διαγωνισμό, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016.

Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσει στο φάκελο αυτό, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) (το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται) :

 • ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 • οι προσφερόμενοι φάκελοι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 • για το χρόνο παράδοσης, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες.

Τυχόν πιστοποιήσεις κατασκευαστή ή συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών και υπηρεσιών για τον ανάδοχο κατά ISO θα πρέπει να προσκομιστούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, εφόσον υπάρχουν.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

Γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.

 

Στο έντυπο προσφοράς, θα αναγράφεται η τιμή προσφοράς, η οποία τιμή θα είναι σε ευρώ. Αναλυτικά θα φαίνονται :

 1. η τιμή τεμαχίου του είδους (αριθμητικώς),

 2. το ποσό Φ.Π.Α. του είδους, εφόσον προβλέπεται (αριθμητικώς) και

 3. το συνολικό προσφερόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως.

Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη, όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/16).

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους.

 

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία), υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.

 

Ο Δήμος μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016).

 

8.Β. Αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής στην Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν αυτά του ζητηθούν:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73, Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά επιπλέον και μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

γ) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν :

 • τελεί υπό πτώχευση ή

 • έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή

 • τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή

 • έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή

 • έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή

 • βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 

Άρθρο 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα.

 

 1. Άρθρο 10. Διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών

 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 (ειδικότερα : εδάφιο 7.Β.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης .

 3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε  (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.

 4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στην παρούσα μελέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

 6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 

Άρθρο 11. Χρόνος ισχύος των προσφορών

 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Άρθρο 12. Ενστάσεις (Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016)

 1. Οι ενστάσεις πρωτοκολλώνται και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.

 2. 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 3. 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 

Άρθρο 13. Τρόπος πληρωμής

Η παραλαβή θα γίνει από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του αναδόχου και αφού προηγηθεί η παραλαβή και ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Το συνολικό ποσό της σύμβασης, εξοφλείται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.

 

Άρθρο 14. Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

 

Άρθρο 15. Τιμές-Κρατήσεις

Η προσφερόμενη συνολική τιμή αλλά και η τιμή μονάδας, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην ολογράφως και αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως.

 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 • Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο, το ποσόν της οποίας θα παρακρατηθεί κατά την πρώτη του πληρωμή.

 

Άρθρο 16. Διάρκεια εκτέλεσης εργασιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

 

Άρθρο 17. Ισχύουσες Διατάξεις

Για οτιδήποτε δεν ορίζεται ή διευκρινίζεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

Αριθμ. Μελέτης: 59/2017

 

 

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :

37.200,00€ (με Φ.Π.Α 24%)

 

KA: 10/6266.0001

Χρηματοδότηση: Δημοτικοί Πόροι

 

 

ΕΡΓAΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 4. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)

 

 


 


 

Κόρινθος, 07/08/2017

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ


 


 

Σπυρίδων Παπαδάς

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

ΕΡΓAΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016), των άρθρων 158 & 209 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006) και άρθρο 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /7-6-2010 και αφορά στο ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης των εν λειτουργία εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κορινθίων, ήτοι:

 1. Διαχείριση Εφαρμογών Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων, Εκλογικοί κατάλογοι)

 2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 3. Ολοκληρωμένο Οικονομικό Σύστημα ERPOTA (Λογιστική και Οικονομική Διαχείριση)

 4. Διαχείριση Εσόδων (ΤΑΠ, Κλήσεις ΚΟΚ, Δημοτικός Φόρος 2%, Άδειες Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων, Κοιμητήρια, Εισφορά σε Χρήμα, Λαϊκές Αγορές)

 5. Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων

 6. Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων (Προσωπικό – Μισθοδοσία)

 

Οι εφαρμογές αυτές χρήζουν συχνά προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης, όπως επίσης και αναβάθμισης.

 

Η συντήρηση των παραπάνω εφαρμογών μπορεί να αφορά:

 • την τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών,

 • υποστήριξη/εκπαίδευση των χρηστών,

 • αναβάθμιση – ενημέρωση των εφαρμογών.

 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να προκύψουν ως ανάγκες των:

 • αιτημάτων που προέρχονται από τους υπάλληλους/χρήστες των εφαρμογών,

 • αιτημάτων/προδιαγραφών που προέρχονται από αρμόδιες Αρχές/Υπουργεία,

 • πιθανών προβλημάτων που προέρχονται από σφάλματα του πηγαίου κώδικα των εφαρμογών.

 

Ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω οι επιμέρους εφαρμογές:

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ: Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της αστικο-δημοτικής κατάστασης του Δήμου. Τηρεί αρχεία με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία, Δημοτολογίων, Μητρώου Αρρένων και Εκλογικών Καταλόγων. Τηρεί πλήρες αρχείο Φακέλων – Μερίδων με τα στοιχεία κάθε προσώπου και κάθε οικογένειας που κατοικεί στον Δήμο και είναι γραμμένη στα αρχεία του Δήμου. Παρέχει πληροφορίες που αφορούν την Ατομική ή Οικογενειακή Κατάσταση του Δημότη. Τηρεί πλήρες αρχείο μεταβολών και εκδίδει έντυπα Πιστοποιητικών όπως Οικογενειακής Κατάστασης, Γεννήσεως, κλπ. Συνεργάζεται με τις πηγές δεδομένων του Υπουργείου. Τηρεί πλήρες αρχείο των εκλογέων, των ετεροδημοτών, των πολιτών ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών. Είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του Υπουργείου για τη διαχείριση των μελών του Εκλογικού Σώματος κατά την αναθεώρηση των Εκλογικών Καταλόγων.

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Αποτελείται από τα επιμέρους υποσυστήματα:

 • Το υποσύστημα του «Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιεύσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ», βάσει της αρχικής παραμετροποίησης και σύνδεσης με το site της Διαύγειας, παρέχει την αυτοματοποιημένη υποβολή των ΕΑΔ και των χρηματικών ενταλμάτων, παρέχει προστασία στα εντάλματα που έχουν αναρτηθεί από μεταβολή ή διαγραφή, δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή της εφαρμογής ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης στις ενέργειες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ σε συγκεκριμένους χρήστες και τηρεί log αρχείο.

 • Το υποσύστημα της «Ηλεκτρονικής Πληρωμής Τελών μέσω ΔΙΑΣ», παρέχει τη δυνατότητα απόδοσης 20ψήφιου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στις δόσεις των αποδεικτικών παραλαβής, φορτώματος αρχείων που προέρχονται από την υπηρεσία ΔΙΑΣ, ενημέρωσης του οικονομικού συστήματος με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τα αρχεία που αποστέλλει η υπηρεσία ΔΙΑΣ και εξαγωγής απαντητικών απορρίψεων προς την υπηρεσία ΔΙΑΣ

 • Το υποσύστημα «Ηλεκτρονικής Πληρωμής Ενταλμάτων», παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείου σύμφωνα με τη γραμμογράφηση που προβλέπει η συνεργαζόμενη με τον Δήμο Τράπεζα, το οποίο αποστέλλεται στην Τράπεζα, με τις πληρωμές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα και αντίστοιχα δυνατότητα φορτώματος απαντητικών αρχείων που θα παράγονται από το σύστημα της Τράπεζας. Μ’ αυτό τον τρόπο καταργείται ο παραδοσιακός τρόπος πληρωμής των προμηθευτών με την έκδοση επιταγών.

 • Το υποσύστημα «Διαφάνεια» προβάλλει online τον προϋπολογισμό του Δήμου στην ιστοσελίδα του με δυνατότητες εμφάνισης των αποτελεσμάτων της αναζήτησης των χρηστών σε γράφημα αποθήκευσης των γραφημάτων σε αρχεία τύπου pdf, jpeg .

 • Το υποσύστημα που συνδέεται με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου να αντλούν στοιχεία από το Μητρώο των Συναλλασσομένων και φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών-οφειλετών του Δήμου.

 

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ERPOTA (Λογιστική και Οικονομική Διαχείριση)

Αποτελείται από τις επιμέρους εφαρμογές:

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:

Το τμήμα των Δαπανών τηρεί πλήρες αρχείο κρατήσεων. Παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης και ελέγχου τιμολογίων. Παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης πρωτοκόλλων παραλαβής, βεβαιώσεων εκτέλεσης, χρηματικών ενταλμάτων (παραστατικών, μισθοδοσίας κα), κα. Συνεργάζεται με το ταμείο για τη μεταφορά των ενταλμάτων. Παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων χρηματοδοτούμενων έργων.

Το τμήμα του Ταμείου τηρεί πλήρες αρχείο καταθετών, γραμματίων είσπραξης. Παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων, έκδοσης γραμματίων. Το τμήμα της Γενικής Λογιστικής παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης λογαριασμών Γενικής Λογιστικής και αντιστοίχιση των λογαριασμών αυτών με τους λογαριασμούς της Δημόσιας Λογιστικής. Παρέχει τη δυνατότητα της συμφωνίας των λογαριασμών μεταξύ Δημόσιας, Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και του ελέγχου αυτών. Παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης όλων των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου όπως Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα, κα. Παρέχει τη δυνατότητα σύνταξης και υποβολής στην Δ.Ο.Υ. των Φορολογικών Δηλώσεων του Δήμου, Συγκεντρωτικών Καταστάσεων κα.

Το τμήμα της Αναλυτικής Λογιστικής τηρεί αναλυτικό αρχείο οργανικών εσόδων και εξόδων, αυτοτελών αποτελεσμάτων. Παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής διαμόρφωσης κόστους ανά υπηρεσία και πραγματοποίησης ελέγχων.

Το τμήμα Αποθήκης διαχειρίζεται τα είδη που κινούνται στο Δήμο, παρέχεται η δυνατότητα της απογραφής των ειδών και της εκτύπωσης των δελτίων εισόδου και εξόδου από την αποθήκη. Επίσης συνδέεται με το κύκλωμα των Δαπανών για την έκδοση των παραστατικών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ: Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τηρεί στη βάση δεδομένων στοιχεία για τις μελέτες, τα έργα και τους αναδόχους. Επικοινωνεί με τη Διαχείριση Οικονομικού για την παρακολούθηση των ενταλμάτων πληρωμής των μελετών και των έργων.

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ): Τηρεί αρχείο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, αρχείο μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, βοηθητικό αρχείο (για παράδειγμα συντελεστές παλαιότητας, ζώνες, οδοί, ομάδες ακινήτων), καρτέλα οφειλέτη, χρηματικούς καταλόγους. Παρακολουθεί σε συνεργασία με την οικονομική διαχείριση τις οφειλές και τις πληρωμές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΟΚ: Τηρεί αρχείο διαχείρισης οχημάτων και κατόχων οχημάτων με καταγραφή των στοιχείων αυτών, αρχείο μεταβιβάσεων οχημάτων, αρχείο καταγραφής και διαχείρισης κλήσεων. Παρακολουθεί σε συνεργασία με την οικονομική διαχείριση τις πιστώσεις των οφειλετών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ: Τηρεί αρχείο των επιχειρήσεων και των υπευθύνων αυτών με πλήρη καταγραφή των απαραίτητων στοιχειών. Παρακολουθεί σε συνεργασία με την οικονομική διαχείριση τις οφειλές και εκδίδει ειδοποιητήρια σημειώματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: Τηρεί αρχείο των επιχειρήσεων και των υπευθύνων αυτών με πλήρη καταγραφή των απαραίτητων στοιχειών. Παρακολουθεί σε συνεργασία με την οικονομική διαχείριση τις οφειλές και εκδίδει ειδοποιητήρια σημειώματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ: Τηρεί αρχείο νεκροταφείων, τάφων, οστεοθηκών, οστεοφυλακίων και θανόντων. Συνδέεται με την οικονομική διαχείριση για την έκδοση χρηματικών καταλόγων, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων, τελών ταφής, εκταφής και αγοράς οικογενειακού τάφου κλπ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ: Τηρεί αρχείο των ιδιοκτησιών και των οφειλετών που οφείλουν στον Δήμο. Υπολογίζει το ποσό σε χρήση γης. Συνδέεται με την οικονομική διαχείριση για την έκδοση χρηματικών καταλόγων, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων κ.λ.π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ: Διαχειρίζεται το Μητρώο Πωλητών σε Λαϊκές Αγορές, το οποίο συνδέεται με το Μητρώο Οφειλετών. Καθορίζονται τα τιμολόγια των Λαϊκών Αγορών και γίνεται οικονομική παρακολούθηση.

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: Γίνεται διαχείριση του Μητρώου Καταστημάτων, το οποίο συνδέεται με το Μητρώο Οφειλετών. Καταχωρίζονται οι αιτήσεις λειτουργίας των καταστημάτων και εκδίδονται άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, καθώς επίσης και οι άδειες μουσικής. Παρακολουθούνται οι παραβάσεις ανά κατάστημα και επιβάλλονται διοικητικές ποινές.

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ:

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Τηρεί πλήρες αρχείο εργαζομένων με όλα τα απαραίτητα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία και με όλες τις μεταβολές αυτών. Τηρεί αρχείο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και υπολογίζει κρατήσεις για κάθε ασφαλιστικό ταμείο κα. Καλύπτει όλες τις Κατηγορίες Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Πραγματοποιεί κάθε είδους εκκαθάριση, όπως τακτικών αποδοχών, δώρων, αναδρομικών, επιδομάτων, ασθένειας, υπερωρίες, εργασίας σε αργίες, αποζημίωση αδείας, εξόδων κίνησης, εξόδων παράστασης. Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης δανείων ή ειδικών οφειλών. Συνεργάζεται με την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Συνεργάζεται με την εφαρμογή της Μισθοδοσίας. Τηρεί πλήρες αρχείο εργαζομένων με όλα τα απαραίτητα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία και με όλες τις μεταβολές αυτών. Παρακολουθεί τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων καταγράφοντας τα βασικά στοιχεία του εργαζομένου, όπως κατηγορία, κλάδος – ειδικότητα, προϋπηρεσία, κατάταξη, βαθμό, κλιμάκιο, αλλά και τα πρόσθετα στοιχεία του εργαζομένου, όπως ατομικά στοιχεία, εκπαίδευση κα. Παρέχει πλήρη παρακολούθηση των αδειών ανά εργαζόμενο για όλα τα είδη αδειών όπως κανονική, γονική, ειδική, αναρρωτική κα. Παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Η συνολική δαπάνη του παραπάνω συμβολαίου συντήρησης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 10/6266.0001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

 

 


 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 07/08/2017

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

ΕΡΓAΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα βαρύνει τον κωδικό KA: 10/6266.0001 έτους 2017 και έχει ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

 

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔ. χωρίς ΦΠΑ 24%

ΔΑΠΑΝΗ

χωρίς ΦΠΑ 24%

 

Εργασία Ετήσιας Συντήρησης & Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου ανά Ενότητα

 

 

 

 

1.

Δημοτική Κατάσταση

1

Εργασία

4.000,00€

4.000,00€

2.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

1

Εργασία

3.000,00€

3.000,00€

3.

Οικονομική Διαχείριση

1

Εργασία

9.000,00€

9.000,00€

4.

Έσοδα

1

Εργασία

7.500,00€

7.500,00€

5.

Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων

1

Εργασία

1.000,00€

1.000,00€

6.

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

1

Εργασία

4.000,00

4.000,00

7.

Εκπαίδευση

30

Ώρες

50,00€

1.500,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α.

30.000,00€

 

Φ.Π.Α. 24%

7.200,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.

37.200,00€

 

Ολογράφως: Τριάντα Επτά Χιλιάδες και Διακόσια ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

 

 

 

 


 


 

Κόρινθος, 07/08/2017

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ


 


 

Σπυρίδων Παπαδάς

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

 

 


 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 07/08/2017

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 


 

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

ΕΡΓAΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 


 

 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της εργασίας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη συντήρηση των υπαρχουσών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 37.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.10/6266.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017.

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. Του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,

 2. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄.

 3. Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 4. Το N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

 5. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

 6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 7. Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

 8. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 9. Το Ν. 4053/12 (ΦΕΚ 44/07.03.2012 τεύχος Α’): Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

 10. Το άρθρο 22, παρ.1, περίπτ. α’, Κώδικα ΦΠΑ – Ν.2859/00 περί απαλλαγής της προμήθειας από Φ.Π.Α.

 11. Το Ν.4308/14 (ΦΕΚ 251 Α/24112014) : Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 8 περί περιεχόμενου τιμολογίου.

 12. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14).

 13. Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α’) : Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (‘Αυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα του άρθρου 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος

 14. Της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) : Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 15. Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ) : Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

 • Η παρούσα διακήρυξη

 • Η Συγγραφή υποχρεώσεων

 • Οι τεχνικές προδιαγραφές

 • Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς

 • Η Τεχνική Έκθεση

 • Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

Άρθρο 4ο : Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε 30.000,00 ευρώ προστιθέμενου ΦΠΑ 24% σε ευρώ 7.200,00 ήτοι συνολική δαπάνη σε ευρώ 37.200,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.10/6266.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017.

 

Άρθρο 5ο: Τρόπος πραγματοποίησης της εργασίας

Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες διατάξεις. Η παροχή των σχετικών εργασιών από τον ανάδοχο θα γίνεται είτε τμηματικά και μετά από την υπογραφή της σύμβασης που θα γίνει ανάμεσα στον προμηθευτή και το Δήμο και την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης, η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα γίνεται το πολύ έως (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (ΚΗΜΔΗΣ) ή και νωρίτερα, μέχρι: την εξάντληση της συμβατικής ποσότητας και, συνεπώς, συμβατικού ποσού.


 

Άρθρο 6ο : Εγγυητικές επιστολές

Σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Α. Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι πρωτότυπη. Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιας Επιτροπής, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

 

 1. Άρθρο 7ο : Αποσφράγιση των προσφορών

 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σχετική μελέτη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

 

Άρθρο 8ο : Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει άμεσα και εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

Άρθρο 9ο : Ευθύνες αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών συντήρησης.

Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου.

 

Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.


 

Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωμής

Η παραλαβή θα γίνει από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του αναδόχου και αφού προηγηθεί η παραλαβή και ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Το συνολικό ποσό της σύμβασης, εξοφλείται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.


 

Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά την ημέρα διενέργειας της ανάθεσης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.


 

Άρθρο 13ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Ο τόπος παροχής της εργασίας είναι το Δημαρχείο Κορίνθου επί της οδού Κολιάτσου 32 όπου και βρίσκονται οι εξυπηρετητές (servers) του Δήμου.

Ο χρόνος παροχής των περιγραφομένων υπηρεσιών αφορούν ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (ΚΗΜΔΗΣ) .


 

Άρθρο 14Ο : Έκπτωση ανάδοχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παράγραφος 5, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, Ν. 4412/2016,


 

Άρθρο 15ο: Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4412/2016.

Για οτιδήποτε δεν ορίζεται ή διευκρινίζεται στην παρούσα μελέτη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.


 

Άρθρο 16ο : Αυτοενημέρωση Αναδόχου

Ο ανάδοχος στα πλαίσια της σύμβασης θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλονται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους θέμα για το οποίο θα μπορούσε ο ανάδοχος να ενημερωθεί πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στον Δήμο και προσφεύγοντας στους αρμόδιους υπαλλήλους.

Άρθρο 17Ο : Τροποποιήσεις – Προσθήκες

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο .

Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε μέρος της εργασίας, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις.

 

Άρθρο 18ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου

 • Η εταιρεία έχει την υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να ενημερώνει το λογισμικό ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στην κείμενη νομοθεσία και να εγκαθιστά τις καινούργιες εκδόσεις της εφαρμογής. Αν κατά την εγκατάσταση κάποιας νέας έκδοσης, απαιτείται επεξεργασία δεδομένων, η εταιρεία υποχρεούται να την φέρει σε πέρας χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

 • Εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών.

 • Παροχή συμβουλών, επίλυση προβλημάτων δια τηλεφώνου κάθε εργάσιμη ημέρα.

 • Απομακρυσμένη υποστήριξη (π.χ. μέσω teaviewer κ.α.) μέσω της τηλεπικοινωνιακής υποδομής που διαθέτει ο Δήμος για αποκατάσταση βλαβών

 • Με επιτόπια (onsite) εργασία στους χώρους του Δήμου

 • Σε περιπτώσεις που προκύψουν αλλαγές σε επίπεδο hardware για τον εξυπηρετητή του συστήματος (server), η εταιρεία οφείλει, χωρίς άλλη αμοιβή, να μεταφέρει το συστημικό λογισμικό και τις εφαρμογές στο καινούργιο σύστημα.

 • Επίλυση σφαλμάτων (bugs) του λογισμικού.

 • Στις υποχρεώσεις της Αναδόχου Εταιρείας περιλαμβάνονται εργασίες δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων (backup) των δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού, εξέταση των εφεδρικών Δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού, καθώς επίσης και του συστημικού λογισμικού που είναι απαραίτητο για την λειτουργία της εφαρμογής (πχ σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων), οι οποίες (εφαρμογές λογισμικού) καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, και η πιστοποίηση ότι αυτά (τα backup) είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες ανάκτησης, αναδόμησης και επισκευής Δεδομένων και των εφαρμογών λογισμικού καθώς και του συστημικού λογισμικού.

 • Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση να παρέχει Προληπτική Συντήρηση. Ως προληπτική Συντήρηση ορίζεται το σύνολο των εργασιών που αποσκοπούν στην πρόληψη προβλημάτων και στην βελτίωση λειτουργίας των Εφαρμογών Λογισμικού, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή λειτουργία τους, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί και συμφωνηθεί. Περιλαμβάνοντας τα παρακάτω:

 1. Περιοδικό επιτόπιο (μία φορά το τρίμηνο) έλεγχο της βάσης δεδομένων για σφάλματα και διαδικασίες συντήρησης όπως απαιτούνται σύμφωνα και με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστημικού λογιστικού (πχ συμπίεση βάσης δεδομένων, backup).

 2. Περιοδικό επιτόπιο (μία φορά το τρίμηνο) έλεγχο της ορθής και αποδοτικής χρήσης των εφαρμογών λογισμικού.

 3. Περιοδικό επιτόπιο (μία φορά το τρίμηνο) έλεγχο και ανάγνωση των αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Προληπτική συντήρηση των Εφαρμογών Λογισμικού, δηλαδή βελτιωτικές αλλαγές για την καλύτερη τεχνική λειτουργία των Εφαρμογών για την αποφυγή μελλοντικών δυσλειτουργιών.

 • Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να παρέχει Διορθωτική Συντήρηση. Ως διορθωτική συντήρηση ορίζεται το σύνολο των εργασιών που αποσκοπούν στην αφαίρεση-αναίρεση αστοχιών και ελαττωμάτων από τις εφαρμογές.

 • Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να παρέχει Τεχνική Υποστήριξη. Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή επέμβαση τεχνικού στο λογισμικό και αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των Εφαρμογών Λογισμικού και παρέχεται στο εκπαιδευμένο προσωπικό του Ο.Τ.Α. στις αντίστοιχες εφαρμογές. Η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των αντίστοιχων εφαρμογών.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης:

α. Τηλεφωνική υποστήριξη μέσω του Κέντρου Κλήσεων της Αναδόχου Εταιρείας, για την λήψη, καταγραφή και επίλυση προβλημάτων και περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα παρακάτω:

 1. Υπηρεσίες Υποστήριξης χρηστών σχετικές με την επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων.

 2. Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες.

 3. Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραμμάτων σε μη έμπειρους χρήστες.

β. Είσοδος στον υπολογιστή του υπαλλήλου μέσω εφαρμογών απομακρυσμένης διαχείρισης (π.χ. μέσω teamviewer) και άμεση εξ αποστάσεως υποστήριξη του συστήματος και αντιμετώπισης-επίλυσης των προβλημάτων.

γ. Επιτόπια (onsite) αντιμετώπιση προβλημάτων στους χώρους του Ο.Τ.Α., όταν δεν είναι δυνατή η επίλυση των προβλημάτων με άλλο τρόπο.

Για την συντήρηση θεωρείται ως προαπαιτούμενος όρος η σύνδεση του Συστήματος του Δήμου με το Σύστημα του αναδόχου μέσω της υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής που διαθέτει ο Δήμος Κορινθίων, ώστε να επιτυγχάνεται τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων χωρίς την ανάγκη μετάβασης υπαλλήλου της Αναδόχου εταιρίας στους χώρους του δήμου. Τα τέλη σύνδεσης καθώς και τα έξοδα επικοινωνίας του Δήμου με τον ανάδοχο επιβαρύνουν τον Δήμο Κορινθίων.

Οι ως άνω υπηρεσίες προσφέρονται κατά της εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες (07:30 π.μ. – 15:30 μ.μ.).

 

Άρθρο 19ο: Υποχρεώσεις του Δήμου Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων υποχρεούται :

 • Να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής.

 • Να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης τους.

 • Να επιτρέπει την πρόσβαση στα προγράμματα μόνο σε άτομα που έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί από την Εταιρία για να τα λειτουργούν.

 • Να μην επιτρέπει την αλλαγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου λειτουργούν τα προγράμματα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας.

 • Να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την προφύλαξη των αρχείων των προγραμμάτων από ηλεκτρονικούς ιούς


 

Άρθρο 20ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.


 

Άρθρο 21ο: Πίνακας Επιπέδου Υπηρεσιών

Οι χρόνοι απόκρισης σε κλήση του Δήμου Κορινθίων παρέχονται με βάση τον παρακάτω Πίνακα Επιπέδου Υπηρεσιών:

 

Ωράριο Υποστήριξης

Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30-15:30

Επιτρεπτός αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων στο κέντρο κλήσεων της Εταιρείας

Απεριόριστος

Χρόνος Ανταπόκρισης τηλεφωνικών κλήσεων

1 Ώρα

Επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του Ο.Τ.Α.

24 Ώρες

Αποκατάσταση βλάβης από την άφιξη τεχνικού στο χώρο του Ο.Τ.Α.

48 Ώρες


 

Άρθρο 22ο: Διαδικασία Κλήσης Τεχνικής Υποστήριξης

Κλήσεις για διόρθωση βλαβών και παροχή τεχνικής υποστήριξης θα ανακοινώνονται από τον σχετικό υπάλληλο στο Κέντρο Κλήσεων (help desk) του αναδόχου. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αποστέλλονται αιτήματα από τον Δήμο με fax ή με τη χρήση κάποιας προτυπωμένης φόρμας και την υπογραφή του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και ενδεχομένως του προϊσταμένου του. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τηλεφωνική επίλυση του προβλήματος σε απ’ ευθείας συνεννόηση με τον υπάλληλο του Δήμου και εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τον πίνακα επιπέδου υπηρεσιών.

Εάν η τηλεφωνική επίλυση του προβλήματος δεν είναι δυνατή και η παρέμβαση-σύνδεση μέσω κάποιου προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης (π.χ. teamviewer) δεν το επιλύσει, τότε υποχρεούται ο Ανάδοχος να παρουσιάζεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου εντός 24 ωρών από τη λήψη της κλήσης και να αποκαθιστά τη βλάβη εντός 48 ωρών από την άφιξή του.

Άρθρο 23ο: Ειδικοί όροι

 • Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι στις εφαρμογές λογισμικού επεμβαίνουν μόνο συνεργάτες του αναδόχου, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια του αναδόχου για την επέμβαση τρίτων.

 • Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν της υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 • Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς των εργασιών συντήρησης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. Τα παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας εργασίας.

 • Ο Δήμος Κορινθίων δεν μπορεί να επέμβει, να τροποποιήσει, ή να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος των εφαρμογών λογισμικού ή άλλων συστημάτων με τα οποία αυτές συνεργάζονται ή στα οποία βασίζονται, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την συνεργασία του αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος ουδεμία ευθύνη φέρει όσον αφορά πιθανές δυσλειτουργίες ή προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία της.

 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος θεωρεί ότι ο Δήμος Κορινθίων κάνει κακή και εκτός προδιαγραφών χρήση των εφαρμογών, ειδοποιεί εγγράφως και αιτιολογημένα τον αρμόδιο προϊστάμενο του Δήμου Κορινθίων, και ζητά αλλαγή του τρόπου χρήσης των εφαρμογών.

 • Το υποστηριζόμενο λογισμικό του Δήμου θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένο, δηλ. η έκδοσή του πρέπει να είναι η πλέον πρόσφατη.

Άρθρο 24ο: Μη περιλαμβανόμενες υπηρεσίες

Η «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» καλύπτει μόνο την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης κατά την έννοια που περιγράφονται ανωτέρω. Εάν ο Δήμος Κορινθίων ζητήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες, ο ανάδοχος θα μπορούσε να τις προσφέρει επί αμοιβή βάσει ειδικής έγγραφης συμφωνίας.


 


 


 

Κόρινθος, 07/08/2017

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ


 


 

Σπυρίδων Παπαδάς

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

 


 


 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 07/08/2017

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 


 

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

– Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6158

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32, ΤΚ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

– Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

– Τηλέφωνο: 2741361079

– Ηλ. ταχυδρομείο: s.papadas@korinthos.gr

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.korinthos.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017) με CPV : [72267100-0] :

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ001877041/2017-08-30 (πρωτογενές αίτημα)

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : –

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 59/2017 (αριθμός μελέτης)

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……………]

 

 

[………………]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

 

 

α) [……]

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]


 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

 2. δωροδοκίαx,xi·

 3. απάτηxii·

 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

 

α) Ημερομηνία:[ ],

σημείο-(-α): [ ],

λόγος(-οι):[ ]

 

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

[……]


 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

– Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

– Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]


 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……………….]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

– Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

– Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[…………………..]

-[…………………..]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

[…………………..]

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……….……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

[…………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[…………]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[……………….…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[………………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι


 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι


 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiii:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[……………………………..…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη αξία)

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…………….]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]


 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…………..]

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

 

 

 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[…………………………..]

 

 

 

 

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[….……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

 

 

α)[………………………………..……]

 

 

 

 

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[……..], [………]

[……..], [………]

[……..], [………]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[……..], [………]

[……..], [………]

[……..], [………]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[….……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…………………………………………]

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]


 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliv

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]xlv


 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlvii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ… [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ… [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

 

 

 

 

 

 

iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)”Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.”.

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΠρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxvΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xxxixΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xlΌσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xliΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xliiiΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

 

xlviiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.