Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 2209-2017

 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Αριθμ. Πρωτ.: 42719

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Π.Δ. 80/2016, του Ν.3463/2006, του N.3852/4.6.2010, του N.3861/10, του Ν.4013/2011,του Ν.4250/14, του Ν.4270/14, του Ν.4053/12, του άρθρο 22, παρ.1, περίπτ. α’, Κώδικα ΦΠΑ – Ν.2859/00 περί απαλλαγής της προμήθειας από Φ.Π.Α., του Ν.4308/14, του Ν.2362/1995, του Ν.2198/94, της Απόφ. Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017, του Ν.4472/17 και όλες τις λοιπές ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των υπηρεσιών στα πλαίσια της συντήρησης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κορινθίων και παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθ. 59/2017 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολoγιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Κορινθίων.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Περιγραφή με όρους CPVS [72267100-0]-Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 09η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει τον Κ.Α.10/6266.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., όπου είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Αντίγραφα της πλήρους διακήρυξης και της αριθ. 59/2017 μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας του Δήμου Κορινθίων, στο Δημαρχείο, Κολιάτσου 32, 20131, Κόρινθος (τηλ. 2741361079, fax 2741361059), αρμόδιος υπάλληλος: κ.Παπαδάς Σπυρίδων και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού. Επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.papadas@korinthos.gr . Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Σπυρίδων Παπαδάς, τηλ. 2741361079, s.papadas@korinthos.gr .

 

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ