Απόφαση αριθμ. 23/283/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv  9η Αυγούστου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά  (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης  Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2) Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 283η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ως εξής: «Μετά από προσωπικές επαφές που είχα με τους Δημάρχους Άργους -Μυκηνών, Τρίπολης, Βόρειας Κυνουρίας και Σπάρτης, διαπίστωσα ότι συντάσσονται με τις απόψεις του Δήμου μας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως τις έχουμε διατυπώσει κατά καιρούς.  Όπως ήδη γνωρίζετε, οι απόψεις μας έρχονται σε αντίθεση με αυτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Διαχείριση των Αποβλήτων με την εγκατάσταση Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων ΜΕΑ, με ΧΥΤΥ και ΣΜΑ, μέσω ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στις θέσεις Παλαιόχουνης Αρκαδίας, Καλλιρρόης Μεσσηνίας και Σκάλας Λακωνίας, γι’ αυτό το λόγο προσφύγαμε κατά της αριθ. οικ. 27716/1612/12.06.2017 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 2044/14.06.2017) Κοινής Αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει, με θέμα την «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και κατά κάθε άλλης συναφούς με αυτήν Πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, με προφορική εντολή που εδόθη στο Δικηγόρο Ανδρέα Μπακόπουλο, για την κατάθεση των ως άνω δικογράφων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σύντομης προθεσμίας που εξέπνεε και της οξύτατης ανάγκης να ανασταλεί η εκτέλεση των άνω Πράξεων.  Επειδή για τη νομιμότητα των άνω ενδίκων μέσων απαιτείται έγγραφη πληρεξουσιότητα, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή: α)την έγκριση του περιεχομένου: 1)της από 6-7-2017 Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (αριθ. καταθ. 2043/7.7. 2017, Ε΄Τμήμα-7μελής σύνθεση) και 2)της από 8-7-2017 Αίτησης Αναστολής (αριθ. κατάθ. 185/14.7.2017) με αίτημα Προσωρινής Διαταγής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017), όπως ισχύει και όπως οι άνω Αιτήσεις έχουν κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.  β)Την χορήγηση έγγραφης πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλο (Α.Μ 8545 ΔΣΑ ), ώστε: 1. Να εκπροσωπήσει το Δήμο  Κορινθίων  κατά την εκδίκαση: 1) της από 6-7-2017 Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ αριθ. καταθ. 2043/7.7. 2017- 7μελής σύνθεση) και 2) της από 8-7-2017 Αίτησης Αναστολής με αίτημα Προσωρινής Διαταγής (αριθ. κατάθ. 185/14.7.2017) ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017), όπως ισχύει,  και 2. Να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια είναι απαραίτητη για την περαίωση της εντολής αυτής.  Για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προτείνω τον ορισμό της συμβολαιογράφου Κορίνθου κ. Κόλλια Ζωής.»

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 6-7-2017 Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (αριθ. καταθ. 2043/7.7. 2017, Ε΄Τμήμα-7μελής σύνθεση), την από 8-7-2017 Αίτηση Αναστολής (αριθ. κατάθ. 185/14.7.2017) με αίτημα Προσωρινής Διαταγής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017), όπως ισχύει και όπως οι άνω Αιτήσεις έχουν κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλου (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ) ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, στον οποίο εδόθη εντολή να συντάξει και καταθέσει α)την από 6-7-2017 Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (αριθ. καταθ. 2043/7.7. 2017, Ε΄Τμήμα-7μελής σύνθεση) και β)την από 8-7-2017 Αίτηση Αναστολής (αριθ. κατάθ. 185/14.7.2017) με αίτημα Προσωρινής Διαταγής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017), όπως ισχύει, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για την εκδίκαση των ως άνω αίτησης ακυρώσεως και αίτησης προσωρινής διαταγής ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθούν οι ανωτέρω αιτήσεις, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.

 

  Β.- Εγκρίνει το περιεχόμενο: 1)της από 6-7-2017 Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (αριθ. καταθ. 2043/7.7. 2017, Ε΄Τμήμα-7μελής σύνθεση) και 2)της από 8-7-2017 Αίτησης Αναστολής (αριθ. κατάθ. 185/14.7.2017) με αίτημα Προσωρινής Διαταγής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017), όπως ισχύει και όπως οι άνω Αιτήσεις έχουν κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

  Γ.- Ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Κόλλια Ζωή, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο περί χορήγησης πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλο (Α.Μ 8545 ΔΣΑ), ώστε: 1. Ο Δήμος Κορινθίων να εγκρίνει το περιεχόμενο: 1)της από 6-7-2017 Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (αριθ. καταθ. 2043/7.7. 2017, Ε΄Τμήμα-7μελής σύνθεση) και 2)της από 8-7-2017 Αίτησης Αναστολής (αριθ. κατάθ. 185/14.7.2017) με αίτημα Προσωρινής Διαταγής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017), όπως ισχύει και όπως οι άνω Αιτήσεις έχουν κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.  2. Ο κ. Μπακόπουλος α)Να εκπροσωπήσει το Δήμο  Κορινθίων  κατά την εκδίκαση: 1) της από 6-7-2017 Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ αριθ. καταθ. 2043/7.7. 2017- 7μελής σύνθεση) και 2) της από 8-7-2017 Αίτησης Αναστολής με αίτημα Προσωρινής Διαταγής (αριθ. κατάθ. 185/14.7.2017) ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017), όπως ισχύει  και β) Να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια είναι απαραίτητη για την περαίωση της εντολής αυτής.

 

     Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι η εν λόγω υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων.

 

  Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α.  111376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/283/2017.-