Απόφαση αριθμ. 23/277/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv  9η Αυγούστου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7) Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1) Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 277η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου  πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 3.447,20€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 19/236/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 41/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 31-07-2017.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 31-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε μία μοναδική προσφορά του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ SERVICE ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ – ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ – ΚΟΝΤΕΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ.  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, αφού αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η αριθμ. 31166/14-07-2017 αναλυτική διακήρυξη και συνεπώς η προσφορά του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της τεχνικής προσφοράς.  Κατόπιν της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρ. 7.Α της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού και κατά συνέπεια η εν λόγω προσφορά προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.  Μετά την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, οι τιμές της προσφοράς κρίθηκαν συμφέρουσες σε σχέση με τις τιμές μονάδας προϋπολογισμού της 41/2017 μελέτης, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας με συνολική προσφερόμενη τιμή το ποσό των 3.087,60€.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 31-07-2017 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς τα 3.087,60€, η οποία με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρ. 11 της αριθμ. 31166/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο εδάφιο 7.Β. του άρθρ. 7 της αριθμ. 31166/14-07-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στο αρθρ. 11 της αριθμ. 31166/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό μειοδότη.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 31-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2017) προϋπολογισμού 3.447,20€.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ SERVICE ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ – ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ – ΚΟΝΤΕΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της με αριθμό 41/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ κι εξήντα λεπτά (3.087,60€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 31-07-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Καλεί τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ SERVICE ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ – ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ – ΚΟΝΤΕΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο εδάφιο 7.Β. του άρθρ. 7 της αριθμ. 31166/14-07-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 11 της αριθμ. 31166/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμούΤα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης.  Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 04-09-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/277/2017.-