Απόφαση αριθμ. 24/289/2017

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 14-08-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 14η Αυγούστου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 35298/10-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ., 2)Μπάκουλης Δημ., 3)Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος «Επί εισηγήσεως περί ορισμού δικηγόρου» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι οι απαιτούμενες ενέργειες για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να γίνουν άμεσα, καθώς υπάρχουν προθεσμίες.

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ 289η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί ορισμού δικηγόρου», θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου».

Σχετ.: 1. Το υπ΄ αριθμ. 102/31-07-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 με συνημμένη την υπ΄ αριθμ. 15/Πρακτικό 06/26-07-2017 Απόφασή της.

2. Το υπ΄ αριθμ. 35477/11-08-2017 έγγραφό μας περί ορισμού δικηγόρου.

 

  Σε συνέχεια των ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 1 & 2 σχετικών και εν΄ όψη του υφιστάμενου κινδύνου παραγραφής των απαιτήσεων του δημοσίου, παρακαλούμε όπως οριστεί άμεσα δικηγόρος για να γνωμοδοτήσει είτε για την υποβολή νέας εισήγησης της υπηρεσίας μας προς το Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης, σύμφωνα με το σκεπτικό της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, είτε για την άσκηση προσφυγής κατά αυτής και την εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου (άρθρ. 152 παρ. 4 Ν. 3463/2006).

 

 Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την απόφαση αριθμ. 15/Πρακτικό 6/26-7-2017 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρ. 152 Ν. 3463/2006, την αριθμ. 127726/16-6-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την από 12-04-2017 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Ευαγγελισμός – Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας» Α.Μ.Κ.Ε. κατά της 451/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και την αριθμ. 24/451/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων.

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται τον μη ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την ως άνω υπόθεση, καθώς κρίνει πως το θέμα είναι υπηρεσιακό και θα μπορούσε να θεραπευτεί με νέα εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη νέας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί του ως άνω θέματος.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, τον φάκελο της υπόθεσης,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

        Δεν ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση, καθώς κρίνει πως το θέμα είναι υπηρεσιακό και θα μπορούσε να θεραπευτεί με νέα εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη νέας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί του ως άνω θέματος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/289/2017.-