Απόφαση αριθμ. 25/301/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να  πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..  

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

  ΑΠΟΦΑΣΗ 301η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 15/192/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 24-05-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού, απορρίφθηκαν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων από την διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, ματαιώθηκε ο διαγωνισμός της 24-05-2017 για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, ορίστηκε η επανάληψη της διενέργειας του διαγωνισμού, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 12/2017 σχετικής μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού η 04-07-2017.  Τέλος, με την αριθμ. 21/250/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 04-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες α)Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και β)ΣΕΝΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ Ε.Ε. στο στάδιο αποσφράγισης κι αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 11-08-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο: α)η οικονομική προσφορά της εταιρείας Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ έχει συνταχθεί όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού και το σύνολο της προσφοράς προ ΦΠΑ ανέρχεται στα 39.657,70€ και β)η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΣΕΝΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ Ε.Ε. έχει συνταχθεί όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού και το σύνολο της προσφοράς προ ΦΠΑ ανέρχεται στα 40.134,12€.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας με συνολική προσφερόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το ποσό των 49.175,55€.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 11-08-2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη της εταιρείας Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς τα 49.175,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών (παρ. 3.2 άρθρ. 3 της αριθμ. 27041/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 άρθρ. 2 της αριθμ. 27041/19-06-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3.2 αρθρ. 3 της αριθμ. 27041/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό μειοδότη.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 11-08-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της με αριθμό 12/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 49.175,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 11-08-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Καλεί τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 του άρθρου 2 της αριθμ. 27041/19-06-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά ορίζονται στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της αριθμ. 27041/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμούΤα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων.  Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 29-09-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

  Δ.- Καλεί όσους υπέβαλαν προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στις 29-09-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, Κολιάτσου 32 -2ος όροφος (άρθρ. 3.2 της αριθμ. 27041/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/301/2017.-