Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Κόρινθος, 25-09-2017

 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.: 43139

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 3463 /2006, του N. 3852/4.6.2010, του Ν. 4412/16 , του Π.Δ. 80/2016, του N. 3861/2010, τoυ N. 4250/2014,του Ν. 4270/14, του Ν. 4308/14, του Ν. 2362/1995,του Ν. 2198/94, του Ν. 4013/2011, της υπ’ αριθμ 57654/2017 Απόφ.του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Ν.4472/17 και του άρθρ. 5 της απόφ. με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπ. Εσωτερικών, του Ν. 3548/2007, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθετικής διάταξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών για την περιοδική συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 61/2017).Περιγραφή με όρους CPVS [34913000-0]-Διάφορα Ανταλλακτικά.Τόπος παράδοσης των υλικών : Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, δηλαδή : α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και είναι εγγεγραμμένοι στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι – για την Ελλάδα, στο Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ στα αντίστοιχα Επιμελητήρια όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 10η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 11.30 π.μ.(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ανάθεση θα ισχύει μέχρι την εξάντληση του ποσού της σύμβασης και το πολύ έως ένα έτος από την καταχώρηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10/6671.0001, 20/6671.0001- 6672.0001, 30/6671.0001-6672.0001, 35/6671.0001-6672.0001,45/6671.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο αναρτάται η αναλυτική Διακήρυξη και η σχετική μελέτη.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, Ισόγειο, κ.Καραγιώργου Μ., τηλ.: 27413-62819, 800, 821). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στην Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ