Απόφαση αριθμ. 8/129/2017

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ.Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15306/06-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα(1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.12165/20-03-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Γνωμοδότηση δικηγόρου και χορήγηση στοιχείων”

 

Με την αριθμ. πρωτ. 5945/451/2017 αίτηση οι κ.κ.Μαρία Γιαννοπούλου του Αθανασίου, Δημήτριος Γιαννόπουλος του Αθανασίου και Σοφία Παπαγεωργίου του Μιχαήλ χα Αθαν. Γιαννοπουλου, ζητούν εξώδικο Συμβιβασμό για την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638006, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Στην αίτησή τους προσκόμισαν την υπ’ αριθμ. 16/2013 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία έχει καθοριστεί προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης 220,00 €/τμ και παράλληλα είχε διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης ως προς το αίτημα αναγνώρισης δικαιούχων της αποζημίωσης.

Οι αιτούντες επίσης αναφέρουν ότι είχε κατατεθεί από τον Δήμο Κορινθίων αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης στο Εφετείο Ναυπλίου.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε περί γνωμοδότησης του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου επί της ως άνω αίτησης των φερόμενων ιδιοκτητών.

Η γνωμοδότηση να σταλεί στην Υπηρεσία μας, όπως επίσης και αντίγραφο της αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος προς το Εφετείο Ναυπλίου και η τυχόν απόφαση αυτού για περαιτέρω ενέργειες.

Συνημμένα :

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5945/451/2017 αίτηση της κ.Μαρίας Γιαννοπούλου και λοιπών

-Η υπ’ αριθμ. 16/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια προτείνει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των ανωτέρω, περί αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638006, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των κ.κ.Μαρίας Γιαννοπούλου του Αθανασίου, Δημητρίου Γιαννόπουλου του Αθανασίου και Σοφίας Παπαγεωργίου του Μιχαήλ χα Αθαν. Γιαννοπουλου, περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0638006, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/129/2017.-