Απόφαση αριθμ. 24/292/2017

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 14-08-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 14η Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 35298/10-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Νανόπουλος Βασ., 6)Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ., 2)Μπάκουλης Δημ., 3)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 292η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως κ. Μπαλασινού Ιωάννη του Χαραλάμπους περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0523012 στο Ο.Τ 609 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24336/2059/01-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση κ. Μπαλασινού Ιωάννη του Χαραλάμπους περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0523012 στο Ο.Τ 609 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου

 

Με τη αριθμ. πρωτ. 22515/1903/24-05-2017 αίτηση ο κ.Ιωάννης Μπαλασινός του Χαραλάμπους και της Ελευθερίας, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους του προς το Δήμο μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 13,47 τ.μ, για την ιδιοκτησία του με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523012 στο Ο.Τ 609 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου, σύμφωνα με τον πίνακα της πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

 

Ο αιτών προτείνει ως τιμή μονάδος, την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ), οπότε η οφειλή του προς το Δήμο σε περίπτωση αποδοχής της, θα ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτών (δηλ. 13,47 τμ Χ 120 €/τμ = 1.616,40 €)

 

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

 

Συνημμένα:

  1. Η με αριθμ. πρωτ. 22515/1903/24-05-2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους

  2. Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής σχ. πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” (σελίδες 24α και 24β)

  3. Απόσπασμα διαγράμματος κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι, με την υπ’ αριθμ. 16/218/2017 Απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της ως άνω αναφερόμενης αίτησης εξώδικου συμβιβασμού και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 34021/02-08-2017 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία συμπεραίνει ότι:

Λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών που έχει επηρεάσει τις τιμές των ακινήτων, αλλά και του γεγονότος ότι η οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στάσιμη και χωρίς σημάδια σημαντικής βελτίωσης σύντομα, είναι πιθανό προσφυγή στα Δικαστήρια του αιτούντα ή /και του Δήμου να αποβεί εντέλει σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου, με τον καθορισμό τιμής μονάδας χαμηλότερης των 120 Ευρώ/τ.μ., που εν προκειμένω προτείνεται εξώδικα από τον Ιω. Μπαλασινό. Εξάλλου, το γεγονός ότι με πρόσφατη απόφασή του το Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου καθόρισε -και μάλιστα οριστικά- το ποσό των 85 Ευρώ/τ.μ., σε όμοια περίπτωση, δημιουργεί μια ισχυρή τάση μείωσης των καθοριζόμενων με δικαστική απόφαση τιμών για την περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Κατόπιν αυτών, θεωρώ σκόπιμο (και προς αποφυγή δικαστικών εξόδων και καθυστερήσεων από πιθανή προσφυγή στα Δικαστήρια με αμφίβολο αποτέλεσμα), ο Δήμος Κορινθίων να αποδεχθεί το αίτημα του Ιωάννη Μπαλασινού περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης στο ποσό των 120 Ευρώ/τ.μ., που αφορά την μετατροπή εισφοράς γής σε χρήμα επιφάνειας 13,47 τ.μ., για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0523012 του Ο.Τ.609 του άνω σχεδίου πόλης, της οποίας ο αιτών φέρεται ιδιοκτήτης σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες. Εξάλλου, ο Δήμος Κορινθίων, με τις άνω αναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του, έχει καθορίσει και ο ίδιος την άνω τιμή των 120 Ευρώ/τ.μ., για τους εξώδικους συμβιβασμούς, που αφορούν μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.”

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους, ιδιοκτήτη του με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523012 στο Ο.Τ 609 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου, για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους του προς τον Δήμο μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 13,47 τ.μ, σύμφωνα με τον πίνακα της πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, δηλαδή την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24336/2059/01-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 34021/02-08-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Παπαβενετίου Αγγελικής, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα του κ.Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπους, ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0523012 στο Ο.Τ 609 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου, με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, συνολικής επιφάνειας 13,47 τ.μ, δηλαδή την καταβολή από αυτόν του συνολικού ποσού των χιλίων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και σαράντα λεπτών, (δηλαδή, 13,47 τ.μ. Χ 120 €/τ.μ. = 1.616,40 €) προς τον Δήμο Κορινθίων προκειμένου να εκπληρώσει την σχετική υποχρέωση του.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/292/2017.-