Απόφαση αριθμ. 25/295/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων. .

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 295η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αριθμ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν πιστώσεις ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 

μειώνουμε :

 • τον Κ.Α 30/6662.0018 με τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Τενέας», προϋπολογισμού 8.616,09 κατά το ποσό των 954,07€ και τελική πίστωση 7.662,02

 • τον Κ.Α 20/8116.0006 με τίτλο:«Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 45.020,01 κατά το ποσό των 328,60€ και τελική πίστωση 44.691,41

 • τον Κ.Α 20/6012.0001 με τίτλο:«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 159.573,43 κατά το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση 149.573,43

 • τον Κ.Α 00/6223.0001 με τίτλο:«Τηλεφωνικά τέλη κινητής τηλεφωνίας», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 93,42€ και τελική πίστωση 14.906,58

 • τον Κ.Α 10/6051.0003 με τίτλο:«Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 18.593,42 κατά το ποσό των 13.750,00€ και τελική πίστωση 4.843,42

 • τον Κ.Α 10/7135.0003 με τίτλο:«Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 10.000,00 κατά το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση 6.000,00

 

μεταφέρουμε ποσό 29.126,09€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνουμε προκειμένου να ενισχυθoύν-δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

δημιουργούμε :

 • τον Κ.Α 20/6117.0003 με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων» με το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση 10.000,00

 • τον Κ.Α 00/6122.0001 με τίτλο:«Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)» με το ποσό των 13.000,00€ και τελική πίστωση 13.000,00€

ενισχύουμε:

 • τον Κ.Α 20/8115.0006 με τίτλο:”Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 22.566,38€ με το ποσό των 328,60€ και τελική πίστωση 22.894,98

 • τον Κ.Α 10/6232.0001 με τίτλο:”Μισθώματα κτιρίων” προϋπολογισμού 9.710,40€ με το ποσό των 954,07€ και τελική πίστωση 10.664,47€

 • τον Κ.Α 00/6223.0002 με τίτλο:”Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του δήμου” προϋπολογισμού 25.712,64€ με το ποσό των 93,42€ και τελική πίστωση 25.806,06€

 • τον Κ.Α 15/7135.0005 με τίτλο:”Προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης” προϋπολογισμού 600,00€ με το ποσό των 750,00€ και τελική πίστωση 1.350,00€

 • τον Κ.Α 30/7135.0008 με τίτλο:”Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ)” προϋπολογισμού 1.054,00€ με το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση 5.054,00€

 

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/295/2017.-