Απόφαση αριθμ. 25/296/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων. .

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 296η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αριθμ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

Αποδοχή ποσού για επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους και αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ.έτους 2017

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθµ. 26059/25082017 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α ΨΡ80465ΧΘ7-Ε2Μ) εγκρίθηκε η επιχορήγηση του ήµου Κορινθίων µε το ποσό των 990.738,57για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του.

 

ο ήµος µας θα πρέπει άµεσα να να αποδεχθεί την επιχορήγηση που του εγκρίθηκε από το πρόγραµµα Εκκαθάριση Ληξιπροθεσµων Οφειλών, καθώς είναι ασφυκτικές οι προθεσµίες για την απορρόφηση των χρηµάτων και την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών, η οποία θα γίνει µε την εξόφληση χρηµατικών ενταλµάτων

Συγκεκριμένα και έχοντας υπόψη:

 • τις µε αριθµ. πρωτ.: 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-2016Ν και 2/48342/ΔΠΓΚ/23-6-2017 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

 • την με αρ. Πρωτ: 15/22880/12-7-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 • την υπ’ αριθµ. 26059/25082017 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α ΨΡ80465ΧΘ7-Ε2Μ)

 • την από 24/8/2017 Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

 • την αρ.………. απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής

πρέπει :

Α) να αποδεχθούμε το ποσό των 990.738,57 για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του, όπως προκύπτει από την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Το ποσό της επιχορήγησης είναι 990.738,57€, σύμφωνα με την κατάσταση που υποβλήθηκε την οποία παραθέτουμε συνημμένα. Οι πληρωμές στην παρούσα φάση σύμφωνα και με τη συνημμένη κατάσταση ληξιπρόθεσμων δαπανών μηνός Ιουλίου 2017 που δύναται να εξοφληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο και πάντα σε συνεννόηση με το ΥΠΕΣ ανέρχονται σε 924.221,56 €. Η διαφορά που προκύπτει ποσού 66.517,01 θα απορροφηθεί εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος ισχύος του Προγράμματος για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που θα προκύψουν.

Β) να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 όπως παρακάτω:

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

– Α-

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

δηµιουργούµε τον ΚΑ Εσόδου 1215.0001 με τίτλο “Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων και εγγράφουμε ποσό 990.738,5 €

 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό με Κ.Α.911 το ποσό:990.738,57€ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) και μέσω αυτού λαμβάνουμε ποσό:924.221,56 € (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) για να ενισχύουμε τις παρακάτω πιστώσεις από την επιχορήγηση του Κράτους για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η διαφορά που προκύπτει από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές ποσού:66.517,01 € παραμένει στο αποθεματικό και θα απορροφηθεί εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος ισχύος του προγράμματος για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκειά του.

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

Ενισχύουμε :

 • τον Κ.Α 00/8111.0001 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010», προϋπολογισμού 115.200,00 € με το ποσό των 115.200,00€ και τελική πίστωση 230.400,00 €.

 • Τον Κ.Α 00/8112.0001 με τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )», προϋπολογισμού 8.000,00 € με το ποσό των 8.000,00 € και τελική πίστωση 16.000,00 €.

 • τον Κ.Α 00/8112.0006 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 12.007,45€ με το ποσό των 170,97€ και τελική πίστωση 12.178,42€

 • τον Κ.Α 00/8113.0001 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.», προϋπολογισμού 57.693,78€ με το ποσό των 57.693,78 € και τελική πίστωση 115.387,56 €

 • τον Κ.Α 00/8113.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 5.368,88€ με το ποσό των 2.282,93€ και τελική πίστωση 7.651,81€

 • τον Κ.Α 00/8115.0001 με τίτλο:«Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )», προϋπολογισμού 978,42€ με το ποσό των 978,42 € και τελική πίστωση 1.956,84 €

 • τον Κ.Α 00/8115.0006 με τίτλο:«Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 22.728,98€ με το ποσό των 3.654,36 € και τελική πίστωση 26.383,34€

 • τον Κ.Α 00/8117.0001 με τίτλο:«Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010», προϋπολογισμού 10.930,20€ με το ποσό των 2.462,20 € και τελική πίστωση 13.392,40€

 • τον Κ.Α 00/8117.0002 με τίτλο:«Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 1.041.928,28€ με το ποσό των 91.564,92€ και τελική πίστωση 1.133.493,20 €

 • Τον Κ.Α 10/8111.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 723,03 € με το ποσό των 399,75 € και τελική πίστωση 1.122,78 €.

 • Τον Κ.Α 10/8113.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 1.455,37 € με το ποσό των 421,20 € και τελική πίστωση 1.876,57 €.

 • τον Κ.Α 10/8123.0006 με τίτλο:«Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 12.917,36€ κατά το ποσό των 3.000,00 € και τελική πίστωση 15.917,36 €

 • τον Κ.Α 15/8115.0001 με τίτλο:«Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )», προϋπολογισμού 3.411,00 € κατά το ποσό των 3.411,00 € και τελική πίστωση 6.822,00 €

 • τον Κ.Α 15/8115.0006 με τίτλο:«Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 19.007,41€ κατά το ποσό των 2.460,00 € και τελική πίστωση 21.467,41 €

 • τον Κ.Α 20/8111.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 27.619,26 € κατά το ποσό των 15.930,96 € και τελική πίστωση 43.550,22 €

 • τον Κ.Α 20/8113.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 11.742,74€ κατά το ποσό των 8.806,48 € και τελική πίστωση 20.549,22 €

 • τον Κ.Α 20/8117.0002 με τίτλο:«Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 37.805,01€ κατά το ποσό των 37.805,01 € και τελική πίστωση 75.610,02€

 • τον Κ.Α 25/8111.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 215,25 € κατά το ποσό των 215,25 € και τελική πίστωση 430,50 €.

 • τον Κ.Α 25/8123.0005 με τίτλο:«Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας», προϋπολογισμού 12.454,38€ κατά το ποσό των 12.454,38 € και τελική πίστωση 24.908,76€

 • τον Κ.Α 30/8111.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 3.574,84 € κατά το ποσό των 1.937,25 € και τελική πίστωση 5.512,09 €

 • τον Κ.Α 30/8112.0001 με τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )», προϋπολογισμού 6.000,00 € κατά το ποσό των 6.000,00 € και τελική πίστωση 12.000,00 €

 • τον Κ.Α 30/8112.0006 με τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )», προϋπολογισμού 24.885,20€ κατά το ποσό των 24.885,20 € και τελική πίστωση 49.770,40 €

 • τον Κ.Α 30/8113.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 9.017,59€ κατά το ποσό των 995,59 € και τελική πίστωση 10.013,18 €

 • τον Κ.Α 30/8116.0006 με τίτλο:«Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 18.203,11€ κατά το ποσό των 6.579,97€ και τελική πίστωση 24.783,08€

 • τον Κ.Α 30/8122.0004 με τίτλο:«Έργα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8122 )», προϋπολογισμού 200.710,38 € κατά το ποσό των 200.710,38 € και τελική πίστωση 401.420,76 €

 • τον Κ.Α 30/8122.0006 με τίτλο:«Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 106.231,28€ κατά το ποσό των 2.087,31 € και τελική πίστωση 108.318,59€

 • τον Κ.Α 30/8123.0001 με τίτλο:«Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8123 )», προϋπολογισμού 45.978,91 € με το ποσό των 45.978,91€ και τελική πίστωση 91.957,82 €

 • τον Κ.Α 35/8111.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 2.263,20 € με το ποσό των 2.263,20 € και τελική πίστωση 4.526,40 €

 • τον Κ.Α 35/8112.0006 με τίτλο:«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 10.824,00 € με το ποσό των 10.824,00 € και τελική πίστωση 21.648,00 €

 • τον Κ.Α 35/8113.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 3.395,42€ με το ποσό των 1.230,00 € και τελική πίστωση 4.625,42 €

 • τον Κ.Α 35/8116.0006 με τίτλο:«Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 11.498,02€ με το ποσό των 3.679,28 € και τελική πίστωση 15.177,30€

 • τον Κ.Α 45/8111.0002 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 879,91€ με το ποσό των 153,75 € και τελική πίστωση 1033,66 €

 • τον Κ.Α 00/6443.0003 με τίτλο:«Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου», προϋπολογισμού 6.000,00€ με το ποσό των 2.015,00 € και τελική πίστωση 8.015,00 €

 • τον Κ.Α 00/6492.0001 με τίτλο:«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», προϋπολογισμού 445.921,13€ με το ποσό των 80,00 € και τελική πίστωση 446.001,13 €

 • τον Κ.Α 00/6492.0002 με τίτλο:«Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών», προϋπολογισμού 370.000,00 € με το ποσό των 178.273,82 € και τελική πίστωση 548.273,82 €

 • τον Κ.Α 00/6111.0001 με τίτλο:«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμού 150.000,00€ με το ποσό των 2.404,36 € και τελική πίστωση 152.404,36€

 • τον Κ.Α 00/6116.0001 με τίτλο:«Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», προϋπολογισμού 14.550,00€ με το ποσό των 43,40 € και τελική πίστωση 14.593,40€

 • τον Κ.Α 10/6265.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 316,66 € και τελική πίστωση 15.316,66€

 • τον Κ.Α 10/6461.0001 με τίτλο:«Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», προϋπολογισμού 4.000,00€ με το ποσό των 89,28 € και τελική πίστωση 4.089,28€

 • τον Κ.Α 10/6462.0001 με τίτλο:«Δημοσίευση προκηρύξεων», προϋπολογισμού 2.000,00€ με το ποσό των 114,08 € και τελική πίστωση 2.114,08€

 • τον Κ.Α 10/7134.0002 με τίτλο:«Προμήθεια λογισμικών», προϋπολογισμού 38.000,00€ με το ποσό των 14.760,00 € και τελική πίστωση 52.760,00€

 • τον Κ.Α 15/6471.0001 με τίτλο:«Πολιτιστικές εκδηλώσεις», προϋπολογισμού 90.000,00€ με το ποσό των 1.216,00 € και τελική πίστωση 91.216,00€

 • τον Κ.Α 15/6472.0001 με τίτλο:«Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ποσό των 1.476,40 € και τελική πίστωση 31.476,40€

 • τον Κ.Α 15/6473.0001 με τίτλο:«Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 310,00 € και τελική πίστωση 15.310,00€

 • τον Κ.Α 15/6474.0001 με τίτλο:«Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 27.000,00€ με το ποσό των 2.114,20 € και τελική πίστωση 29.114,20€

 • Tον Κ.Α 20/6263.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 131.000,00€ με το ποσό των 4.807,65 € και τελική πίστωση 135.807,65€

 • Tον Κ.Α 20/6231.0001 με τίτλο:«Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών», προϋπολογισμού 52.200,00€ με το ποσό των 28.800,00 € και τελική πίστωση 81.000,00€

 • Tον Κ.Α 30/6264.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 26.500,00€ με το ποσό των 686,96 € και τελική πίστωση 27.186,96€

 • Tον Κ.Α 30/6265.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 388,62 € και τελική πίστωση 15.388,62€

 • Tον Κ.Α 30/6662.0020 με τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου», προϋπολογισμού 9.874,62€ με το ποσό των 642,94€ και τελική πίστωση 10.517,56€

 • Tον Κ.Α 30/6662.0021 με τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Σαρωνικού», προϋπολογισμού 9.994,71€ με το ποσό των 5742,81€ και τελική πίστωση 15.737,52

 • Tον Κ.Α 30/6651.0002 με τίτλο:« Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων», προϋπολογισμού 1.000,00€ με το ποσό των 998,20€ και τελική πίστωση 1.998,20€

 • Tον Κ.Α 30/6662.0012 με τίτλο:« Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Κορίνθου», προϋπολογισμού 14.823,64€ με το ποσό των 3.367,71€ και τελική πίστωση 18.191,35€

 • Tον Κ.Α 35/6263.0001 με τίτλο:« Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 11.000,00€ με το ποσό των 512,12€ και τελική πίστωση 11.512,12€

 • Tον Κ.Α 35/6692.0001 με τίτλο:« Προμήθεια φυτών», προϋπολογισμού 6.208,22€ με το ποσό των 824,90€ και τελική πίστωση 7.033,12€

 

-Β-

Τις ανωτέρω πιστώσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν με συνολικό ποσό: 924,221,56 € (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) , τις αποδεσμεύουμε, ως προς το ποσό :924.221,56 €(ΤΑΚΤΙΚΑ) οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες και ψηφισμένες στον προϋπολογισμό έτους 2017, ως κάτωθι:

Μειώνουμε:

 • Τον Κ.Α. 00/8111.0001 κατά το ποσό:115.200,00 €

 • Τον Κ.Α 00/8112.0001 κατά το ποσό: 8.000,00

 • τον Κ.Α 00/8112.0006 κατά το ποσό:170,97€

 • τον Κ.Α 00/8113.0001 κατά το ποσό:57.693,78

 • τον Κ.Α 00/8113.0002 κατά το ποσό:2.282,93€

 • τον Κ.Α 00/8115.0001 κατά το ποσό:978,42 €

 • τον Κ.Α 00/8115.0006 κατά το ποσό:3.654,36 €

 • τον Κ.Α 00/8117.0001 κατά το ποσό:2.462,20 €

 • τον Κ.Α 00/8117.0002 κατά το ποσό:91.564,92€

 • Τον Κ.Α 10/8111.0002 κατά το ποσό:399,75 €

 • Τον Κ.Α 10/8113.0002 κατά το ποσό: 421,20 €

 • τον Κ.Α 10/8123.0006 κατά το ποσό:3.000,00 €

 • τον Κ.Α 15/8115.0001 κατά το ποσό:3.411,00 €

 • τον Κ.Α 15/8115.0006 κατά το ποσό:2.460,00 €

 • τον Κ.Α 20/8111.0002 κατά το ποσό:15.930,96 €

 • τον Κ.Α 20/8113.0002 κατά το ποσό:8.806,48 €

 • τον Κ.Α 20/8117.0002 κατά το ποσό:37.805,01

 • τον Κ.Α 25/8111.0002 κατά το ποσό:215,25 €

 • τον Κ.Α 25/8123.0005 κατά το ποσό:12.454,38 €

 • τον Κ.Α 30/8111.0002 κατά το ποσό:1.937,25 €

 • τον Κ.Α 30/8112.0001 κατά το ποσό:6.000,00 €

 • τον Κ.Α 30/8112.0006 κατά το ποσό:24.885,20 €

 • τον Κ.Α 30/8113.0002 κατά το ποσό:995,59 €

 • τον Κ.Α 30/8116.0006 κατά το ποσό:6.579,97€

 • τον Κ.Α 30/8122.0004 κατά το ποσό:200.710,38 €

 • τον Κ.Α 30/8122.0006 κατά το ποσό:2.087,31 €

 • τον Κ.Α 30/8123.0001 κατά το ποσό:45.978,91€

 • τον Κ.Α 35/8111.0002 κατά το ποσό:2.263,20 €

 • τον Κ.Α 35/8112.0006 κατά το ποσό:10.824,00

 • τον Κ.Α 35/8113.0002 κατά το ποσό:1.230,00 €

 • τον Κ.Α 35/8116.0006 κατά το ποσό:3.679,28 €

 • τον Κ.Α 45/8111.0002 κατά το ποσό:153,75 €

 • τον Κ.Α 00/6443.0003 κατά το ποσό:2.015,00 €

 • τον Κ.Α 00/6492.0001 κατά το ποσό:80,00 €

 • τον Κ.Α 00/6492.0002 κατά το ποσό:178.273,82 €

 • τον Κ.Α 00/6111.0001 κατά το ποσό:2.404,36 €

 • τον Κ.Α 00/6116.0001 κατά το ποσό:43,40 €

 • τον Κ.Α 10/6265.0001 κατά το ποσό:316,66 €

 • τον Κ.Α 10/6461.0001 κατά το ποσό:89,28 €

 • τον Κ.Α 10/6462.0001 κατά το ποσό: 114,08 €

 • τον Κ.Α 10/7134.0002 κατά το ποσό:14.760,00 €

 • τον Κ.Α 15/6471.0001 κατά το ποσό:1.216,00 €

 • τον Κ.Α 15/6472.0001 κατά το ποσό:1.476,40 €

 • τον Κ.Α 15/6473.0001 κατά το ποσό:310,00 €

 • τον Κ.Α 15/6474. 0001 κατά το ποσό:2.114,20 €

 • Tον Κ.Α 20/6263.0001 κατά το ποσό: 4.807,65 €

 • Tον Κ.Α 20/6231.0001 κατά το ποσό:28.800,00 €

 • Tον Κ.Α 30/6264.0001 κατά το ποσό:686,96 €

 • Tον Κ.Α 30/6265.0001 κατά το ποσό:388,62 €

 • Tον Κ.Α 30/6662.0020 κατά το ποσό:642,94€

 • Tον Κ.Α 30/6662.0021 κατά το ποσό:5742,81

 • Tον Κ.Α 30/6651.0002 κατά το ποσό:998,20€

 • Tον Κ.Α 30/6662.0012 κατά το ποσό:3.367,71€

 • Tον Κ.Α 35/6263.0001 κατά το ποσό:512,12€

 • Tον Κ.Α 35/6692.0001 κατά το ποσό:824,90€

Από τις ανωτέρω μειώσεις προκύπτει συνολικό ποσό: 924.221,56 €(ΤΑΚΤΙΚΑ) το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό στον Κ.Α. 911.

Λαμβάνουμε ποσό :911.551,93 €, για να ενισχύσουμε πιστώσεις και το υπόλοιπο ποσό:12.669,63 € (προερχόμενο απο την υπηρεσία 25, κ.α εξόδων 25/8111.0002 και 25/8123.0005) παραμένει στο αποθεματικό.

Ενισχύουμε:

 • τον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο “Απαλλοτριώσεις ακινήτων”, προϋπολογισμού 1.085.300,00 € με το ποσό: 816.248,08 € και τελική πίστωση 1.901.548,08 €.

 • τον ΚΑ 45/ 6262.0001 με τίτλο “ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων”, προϋπολογισμού 19.300,00 € με το ποσό: 153,75 € και τελική πίστωση 19.453,75 €.

 • τον ΚΑ 20/7135.0001 με τίτλο “ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”, προϋπολογισμού 47.705,66 € με το ποσό: 95.150,10 € και τελική πίστωση 142.855,76 €.

 

 

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/296/2017.-