Απόφαση αριθμ. 25/326/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων. .

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 326η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 13/138/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, με την εντολή να ασκήσει ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 70/2016 απόφ. του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου σχετικά με αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτου και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης, στην περιοχή Μπαθαρίστρα-Δέλτα του Δήμου Κορινθίων, των Αλεξίου Αδάμ του Νικολάου κ.λ.π. και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ 37848/29-08-2017 Αίτηση της πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Γιαλού Βαρβάρας, με την οποία ενημερώνει για την κατάθεση της υπ’ αριθμ.173/2016 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος στις 18-05-2016 και λόγω ματαίωσης της δικασίμου, της νέας υπ’ αριθμ.303/2017 αίτησης στις 31-05-2017, με ορισμένη δικάσιμο στις 07-03-2018. Ακολούθως η πληρεξούσια Δικηγόρος κ.Γιαλού Βαρβάρα αιτείται τον ορισμό αρμόδιου Δικαστικού Επιμελητή για την νόμιμη και εμπρόθεσμη κοινοποίηση της ανωτέρω αίτησης- κλήσης στους καθ’ ων αυτή απευθύνεται, ήτοι στους : 1/ Αλέξιο Αδάμ του Νικολάου, κάτοικο Κορίνθου (οδός Ρόδου 3) 2/ Αλεξάνδρα Δημοπούλου του Κων/νου, σύζ. Αλεξίου Αδάμ (οδός Ρόδου 3) και 3/ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας 40).

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστούν αρμόδιοι Δικαστικοί Επιμελητές για την νόμιμη και εμπρόθεσμη κοινοποίηση της ανωτέρω αίτησης- κλήσης ως ανωτέρω, προτείνει δε για τον λόγο αυτό, τον Δικαστικό Επιμελητή Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό και τον Δικαστικό Επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ 37848/29-08-2017 Αίτηση της Πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Γιαλού Βαρβάρας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α.- Ορίζει πληρεξούσιο Δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον Δικαστικό Επιμελητή Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια Δικηγόρο κ.Γιαλού Βαρβάρα, να προβεί εμπρόθεσμα στην κοινοποίηση της από 31-05-2017, υπ’ αριθμ.303/2017 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος με ορισμένη δικάσιμο στις 07-03-2018, στους 1/Αλέξιο Αδάμ του Νικολάου, κάτοικο Κορίνθου (οδός Ρόδου 3) και 2/ Αλεξάνδρα Δημοπούλου του Κων/νου, σύζ. Αλεξίου Αδάμ (οδός Ρόδου 3).

Β.- Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα, με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια Δικηγόρο κ.Γιαλού Βαρβάρα, να προβεί εμπρόθεσμα στην κοινοποίηση της από 31-05-2017, υπ’ αριθμ.303/2017 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος με ορισμένη δικάσιμο στις 07-03-2018, στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας 40).

Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/326/2017.-