Απόφαση αριθμ. 26/330/2017

 Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-09-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41782/18-09-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 330η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00€», υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 22/267/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 14-09-2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 21-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν δεκατρείς (13) φάκελοι προσφορών και

μετά από την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε μία από τις Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν, διαπιστώθηκε ότι όλες οι Οικονομικές Προσφορές είναι Αποδεκτές.

Επειδή υποβλήθηκαν τρεις (3) ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρ.1 του άρθρου 90 του Ν. 4412/2016, αποφάσισε να διακόψει την συνεδρίαση και με πρόσκληση να καλέσει τους τρεις οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, προκειμένου με κλήρωση να προκύψει ο προσωρινός ανάδοχος. Ακολούθως εστάλη στους «Καλαντζή Ηλία & ΣΙΑ Ε.Ε.», «Ιάκωβο Σπαθόπουλο Ε.Δ.Ε.» & «Πιστεύος Α.Ε.» η αριθμ. 41950/19-9-2017 σχετική Πρόσκληση και την 21/9/2017 και ώρα 10:30, παρουσία των τριών οικονομικών φορέων, διενεργήθηκε η κλήρωση από την οποία προέκυψε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 38152/31-8-2017 αναλυτικής διακήρυξης κατά την σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και ολοκληρώνοντας την σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού, την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με έκπτωση 56% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Πρόεδρος κατόπιν, προτείνει την επικύρωση του από 21-09-2017 πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου, η οποία με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 38152/31-08-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της αριθμ.38152/31-08-2017 αναλυτικής διακήρυξης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό ανάδοχο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 21-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 14-09-2017 για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με έκπτωση 56% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Καλεί την εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 38152/31-08-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της αριθμ. 38152/31-08-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 17-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30.

Δ.- Καλεί όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στις 17-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 38152/31-08-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/330/2017.-

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment