Πρόσκληση 4ης Οκτωβρίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων 

Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 0410-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 44996

Τηλ. 27413 61021 

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπακουλη

6] Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€.

  Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης, έχει οριστεί η 05-10-2017 κι ως εκ τούτου η απόφαση της παράτασης πρέπει να ληφθεί άμεσα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων