Παράταση ημερομηνίας διαγωνισμού προμήθειας

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 0410-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44996/04-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απόφαση για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

       Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Σταυρέλης Νικ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων..

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€», διότι καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης, έχει οριστεί η 05-10-2017 κι ως εκ τούτου η απόφαση της παράτασης πρέπει να ληφθεί άμεσα.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 345η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 44987/04-10-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:

Εισήγηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο ¨Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων¨.

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ’ αριθμ. 38066/30-08-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού του ως άνω τίτλου,

2.      Τον με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 45530 διαγωνισμό προμήθειας του ως άνω τίτλου,

3.      Το αρ. 60 του Ν.4412/2016,

4.      Την αναγκαιότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,

 

Εισηγούμαστε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του προαναφερομένου διαγωνισμού κατά πέντε (5) ημέρες, ήτοι 10-10-2017 και ώρα 14:00, λόγω ότι οι πρόσθετες πληροφορίες – διευκρινήσεις που εδόθησαν από την Υπηρεσία μας στους ενδιαφερόμενους, έχουν σημασία και απαιτούν επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών.

 

  Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ως άνω αναφερόμενο διαγωνισμό κατά πέντε (5) ημέρες, ήτοι έως και 10-10-2017 και ώρα 14:00, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, την αριθμ. 38066/30-08-2017 διακήρυξη διαγωνισμού, τον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 45530 διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€, ο οποίος προκηρύχθηκε με την αριθμ. 38066/30-08-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 17PROC001883288 2017-08-31) κι έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 45530, κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώνεται στις 10-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/345/2017.-