Διευκρίνιση επί της 42717/22-09-17 Διακήρυξης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧ. ΕΦΑΡΜ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”

Στην σελίδα 4 της διακήρυξης και συγκεκριμένα, στην ενότητα της τεχνικής προσφοράς αναφέρεται
«για το χρόνο παράδοσης, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες»

είναι εκ παραδρομής ΛΑΘΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ, το σωστό είναι:

«το χρόνο έναρξης παροχής υπηρεσιών, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες»
(δηλαδή σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο ανάδοχος και δεν αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μέσα σε 40 μέρες να μπορούν να ξεκινήσουν αν χρειαστεί κάποιες διαδικασίες από την πλευρά του Δήμου).

Οπότε παρακαλώ, να συμπεριληφθεί η ορθή διατύπωση «το χρόνο έναρξης παροχής υπηρεσιών, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες».

 

Σπύρος Παπαδάς
Τμήμα Πληροφορικής
Δήμου Κορινθίων