Απόφαση αριθμ. 25/327/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να  πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..  

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

      ΑΠΟΦΑΣΗ 327η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 30/367/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παπαβενετίου Αγγελική σε υπόθεση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των Γεωργίου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και λοιπών (σύνολο: 2) κατά Δήμου Κορινθίων, στην οποία δόθηκε εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 18/10/2017 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης αίτηση – κλήση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.  

  Ο Πρόεδρος λέει πως προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να δοθεί συμπληρωματικά στα ανωτέρω εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων ανταίτηση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου στην με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 170/2013 (κύρια) αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών (σύνολο: 2), που φέρεται για συζήτηση με την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 227/2016 αίτηση – κλήση τους στην δικάσιμο της 18-10-2017 ή σε όποια μετ΄ αναβολής δικάσιμο οριστεί.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Σε συνέχεια και συμπληρωματικά της με αριθμό 30/367/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής δίνει εντολή στην ορισμένη με την ανωτέρω απόφαση πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Παπαβενετίου Αγγελική να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων ανταίτηση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου στην με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 170/2013 (κύρια) αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών (σύνολο: 2), που φέρεται για συζήτηση με την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 227/2016 αίτηση – κλήση τους στην δικάσιμο της 18-10-2017 ή σε όποια μετ΄ αναβολής δικάσιμο οριστεί, όπως ακριβώς  και  αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.   

  Κατά τα λοιπά η με αριθμό 30/367/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως ακριβώς έχει.

    Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/327/2017.-