Απόφαση αριθμ. 26/339/2017

 Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-09-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Σεπτεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41782/18-09-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 339η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Αργυρού Κωνσταντίνας, σχετικά με υπόθεση ανακοπής κατασχετηρίου εις χείρας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» των Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών κατά Δήμου, με την οποία ζητά να δοθεί εντολή προκειμένου να σταλεί εξώδικη γνωστοποίηση και δήλωση στην εν λόγω τράπεζα, για να μην προβεί σε απόδοση χρημάτων του Δήμου στους αντιδίκους πριν την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής, καθώς και να οριστεί δικαστικός επιμελητής στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών για να κάνει τις απαιτούμενες επιδόσεις.  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα συντάξει εξώδικη γνωστοποίηση και δήλωση, με επιφύλαξη δικαιωμάτων, προς την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», για να μην προβεί σε απόδοση των χρημάτων του Δήμου Κορινθίων, που έχει δεσμεύσει, πριν την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 155/ΠΔ155/2017 ασκηθείσας ανακοπής του Δήμου Κορινθίων κατά Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών και κατά του από 31-07-2017 ως άνω αναφερομένου κατασχετηρίου, που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί μετά από αναβολή η 07-02-2018, καθώς και να οριστεί πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής Εφετείου Αθηνών, ο οποίος θα ενεργήσει τις απαιτούμενες επιδόσεις εγγράφων.  Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει την δικηγόρο στο Εφετείο Ναυπλίου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα και τον δικαστικό επιμελητή στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών Διαμαντή Ανδρέα.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Εφετείο Ναυπλίου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων εξώδικη γνωστοποίηση και δήλωση, με επιφύλαξη δικαιωμάτων, προς την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», για να μην προβεί σε απόδοση των χρημάτων του Δήμου Κορινθίων, που έχει δεσμεύσει, πριν την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 155/ΠΔ155/2017 ασκηθείσας ανακοπής του Δήμου Κορινθίων κατά Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών και κατά του από 31-07-2017 κατασχετηρίου των ανωτέρω κατά Δήμου, που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί μετά από αναβολή η 07-02-2018.

 

     Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.  

 

  Β.- Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου τον δικαστικό επιμελητή στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών κ. Διαμαντή Ανδρέα, στον οποίο δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την ως άνω αναφερόμενη εξώδικη γνωστοποίηση και δήλωση με επιφύλαξη δικαιωμάτων, στην εδρεύουσα στην Αθήνα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.».  Ο πληρεξούσιος δικαστικός επιμελητής του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να συνεργαστεί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

 

    Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/339/2017.-