Απόφαση αριθμ. 26/340/2017

 Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-09-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Σεπτεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41782/18-09-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 340η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 21-09-2017 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 42456/21-09-2017) ενημερωτική επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Αργυρού Κωνσταντίνας, σχετικά με υπόθεση έφεσης του Δήμου Κορινθίων κατά του Γεωργίου Κοτζαγεωργίου και κατά της 105/2012 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου για εργατικές διαφορές, η οποία έχει ως εξής:

 

Όπως γνωρίζετε έχει εκδοθεί η με αριθμό 397/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, φωτοαντίγραφο της οποίας συνημμένα σας υποβάλλω, που απέρριψε ασκηθείσα έφεσή σας, που στρεφόταν κατά του Γεωργίου Κοτζαγεωργίου και κατά της 105/2012 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. 

Ως πληρεξούσια δικηγόρος σας, που παραστάθηκα ενώπιον των παραπάνω Δικαστηρίων, επικοινώνησε μαζί μου το Δικαστικό Γραφείο Ναυπλίου, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ σας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και μου υπέβαλε το ερώτημα εάν ο Δήμος σας θα ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου, αφού τότε θ΄ασκήσει αναίρεση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Θεωρώ ότι κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου, δεν έχετε έννομο συμφέρον ν΄ασκήσετε αναίρεση, καθόσον το Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου έκρινε, για την έκδοση της απόφασής του, επί πραγματικών περιστατικών, όπως αναγράφεται και στη σελίδα 6 της  απόφασης αυτής, τα οποία δεν υπόκεινται σε αναιρετικό έλεγχο.

Επιπροσθέτως ο Γεώργιος Κοτζαγεωργίου είναι πλέον από το έτος 2007 τακτικός υπάλληλος του Κ.Ε.Π. και με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου  Ναυπλίου κρίθηκε ότι οι συμβάσεις που υπέγραφε με το Δήμο σας για την παροχή της εργασίας του από το έτος 2003 έως και το έτος 2007 δεν ήταν συμβάσεις έργου, αλλά κατ΄ορθό νομικό χαρακτηρισμό ήταν συμβάσεις εργασίας. Κατά συνέπεια το έτος 2007 που διορίστηκε ως τακτικός υπάλληλός σας έπρεπε να υπολογιστεί η προϋπηρεσία του και να υπαχθεί σε διαφορετικό μισθολογικό κλιμάκιο, όπως έκρινε και το παραπάνω Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου. Εξάλλου οι χρηματικές αξιώσεις που είχε εναντίον σας, είχαν απορριφθεί με την με αριθμό 105/2012 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. 

Θεωρώ ότι η απόφαση του παραπάνω Εφετείου είναι ορθή και κατά συνέπεια δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο ή αν ασκηθεί αναίρεση θεωρώ ότι αυτή θα απορριφθεί.

Σας παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν επιθυμείτε ν΄ ασκήσετε αναίρεση, για να προβώ στην άσκησή της και για να ενημερώσω άμεσα το Δικαστικό Γραφείο Ναυπλίου.

Εάν θεωρείτε την παρούσα επιστολή μου συνοπτική ως προς την αντιμετώπιση του θέματος, σας παρακαλώ όπως με ορίσετε με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για να γνωμοδοτήσω επί της άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της παραπάνω απόφασης.    

 

  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ως άνω αναφερόμενη άσκηση αναίρεσης, καθώς η ανωτέρω ενημερωτική επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου είναι περιεκτική και κατατοπιστική.  Επιπλέον, προτείνει την μη άσκηση αναίρεσης κατά της με αριθμό 397/2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει αυτό το ένδικο μέσο.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 21-09-2017 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 42456/21-09-2017) ενημερωτική επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Α.- Δεν ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για τη σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 397/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, διότι η από 21-09-2017 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 42456/21-09-2017) επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνας απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

  Β.- Την μη άσκηση αναίρεσης του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 397/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, διότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει αυτό το ένδικο μέσο για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την από 21-09-2017 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 42456/21-09-2017) επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνας.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/340/2017.-