Απόφαση αριθμ. 26/331/2017

 Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-09-2017


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41782/18-09-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων..


Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 331η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2017) προϋπολογισμού μελέτης 102.632,43€» υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ.15/194/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 25-07-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ.23/274/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 25-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 25-07-2017

ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με έκπτωση 55% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και, ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 05-09-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο, ΙΑΚΩΒΟ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του από 05-09-2017 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον ΙΑΚΩΒΟ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με έκπτωση 55% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 05-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2017) » προϋπολογισμού μελέτης 102.632,43€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον ΙΑΚΩΒΟ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, (Περιάνδρου 32, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 20200, Α.Φ.Μ. 015917693, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), στον οποίο κατακυρώνει την σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου με έκπτωση 55% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 30/7331.0009 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)», Α.Μ. 28/2017, ποσού 102.632,43€ με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ για τη Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Α.Ο.Ε. 13/165/2017, Α.Α.Υ. 707/2017).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/331/2017.-