Αποδοχή του αιτήματος διατήρησης της απαλλοτρίωσης στα ΟΤ 395, 396 και ΚΧ 397, Σ.Π. Κεραμειδάκι

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 150/2017
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Αποδοχή του αιτήματος των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαυραγάνη και Αθανασίας Ταγγίρη, διατήρησης της απαλλοτρίωσης στα ΟΤ 395, 396 και ΚΧ 397, σχεδίου πόλεως περιοχής Κεραμειδάκι»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Αποδοχή του αιτήματος των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαυραγάνη και Αθανασίας Ταγγίρη, διατήρησης της απαλλοτρίωσης στα ΟΤ 395, 396 και ΚΧ 397, σχεδίου πόλεως περιοχής Κεραμειδάκι», λόγω λήξης της ημερομηνίας καταβολής της αποζημίωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν ΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Αποδοχή του αιτήματος των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαυραγάνη και Αθανασίας Ταγγίρη, διατήρησης της απαλλοτρίωσης στα ΟΤ 395, 396 και ΚΧ 397, σχεδίου πόλεως περιοχής Κεραμειδάκι» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 26/13-2-2017 (ορθή επανάληψη) απόφασή μας, αποφασίσαμε τον συμβιβασμό και την καταβολή αποζημίωσης για την υπόθεση που αφορά απαλλοτρίωση  χώρου εντός του σχεδίου πόλεως περιοχής Κεραμιδάκι των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαυραγάνη του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας Χήρας Νικολάου Ταγγίρη το γένος Σπυρίδωνος Μαυραγάνη, κατ΄ ισομοιρίαν  του συνολικού ποσού πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000,00€) σε πέντε (5) άτοκες δόσεις  έως την 31-05-2017.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 28-4-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:
 
<<Σε συνέχεια της αριθμ. 2/26/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα «Πρόταση συμβιβασμού, σχετικά με την εκ μέρους του Δήμου καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριούμενου χώρου του σχεδίου πόλεως περιοχής Κεραμειδάκι», οι Κ. Μαυραγάνης και η Α. Ταγγίρη υποβάλλουν στο Δήμο Κορινθίων υπεύθυνες δηλώσεις και συμβολαιογραφική δήλωση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που έχει κηρυχθεί στην ιδιοκτησία τους που βρίσκεται στην περιοχή «Κεραμιδάκι» της πόλης της Κορίνθου στο ΟΤ 397(ΚΧ) και στα ΟΤ 396 και 395 .
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4067/2012, όπως ισχύει,  σύμφωνα με το οποίο [….Σε ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν προς την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και τον υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης αίτηση και υπεύθυνη δήλωση περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2017. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα μόνο τότε υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αύξηση της τιμής της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας…],
προτείνεται στο Δ.Σ. η αποδοχή του αιτήματός τους , ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης τους αφενός για τον Κ.Χ. 397 από το Πράσινο Ταμείο και για τα ΟΤ 395 και 396 από το Δήμο Κορινθίων.
Συγκεκριμένα οι κ. Κ. Μαυραγάνης και η Α. Ταγγίρη θα αποζημιωθούν στο ποσό των 540.000,00 ευρώ συνολικά για την ιδιοκτησία με κ.α. 032207 στα ΟΤ 395, 396 και ΚΧ 397 του Σ.Π. περιοχής «Κεραμειδάκι» του Δήμου Κορινθίων  και ειδικότερα:
(1)                για το ΚΧ 397 η αποζημίωση από το Πράσινο Ταμείο  βάσει της προσωρινής τιμής  που καθορίστηκε με την αριθμ. 25/2008 130/ΑΠ130/2007 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου : 612,31 τ.μ. Χ 700,00 ευρώ  είναι ύψους  428.617,00 €
(2)               για τα ΟΤ 395 και 396 η αποζημίωση από το Δήμο Κορινθίων είναι ύψους  111.383,00 € >>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθμ. 15656/2-5-2017 πράξη δήλωσης συναίνεσης του συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Τζελέπη, τις από 3-5-2017 υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων ιδιοκτητών, τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4067/2012  (ΦΕΚ 79 Α΄/2012)  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύει και των ν. 3463/2006 & 3852/2010,  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται το αίτημα των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαυραγάνη του Σπυρίδωνα και Αθανασίας Ταγγίρη, το γένος Σπυρίδωνα Μαυραγάνη, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης που έχει κηρυχθεί στην ιδιοκτησία τους που βρίσκεται στην περιοχή «Κεραμιδάκι» της πόλης της Κορίνθου στο ΟΤ 397(ΚΧ) και στα ΟΤ 396 και 395, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης τους.
 
Οι ανωτέρω ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν  με το ποσό των 540.000,00 € συνολικά  και ειδικότερα:
1. για το ΚΧ 397 αποζημίωση από το Πράσινο Ταμείο  βάσει της προσωρινής τιμής  που καθορίστηκε με την αριθμ. 25/2008 130/ΑΠ130/2007 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου  ύψους  428.617,00 €,  ήτοι 612,31 τ.μ. Χ 700,00 € = 428.617,00 €. 
2. για τα ΟΤ 395 και 396 αποζημίωση από το Δήμο Κορινθίων ύψους  111.383,00 € >>
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 150 / 2017.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 05 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης