Κήρυξη ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ΚΦ 262 περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίου Γεωργίου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 151/2017
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Κήρυξη ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ΚΦ 262 περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίου Γεωργίου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Κήρυξη ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ΚΦ 262 περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίου Γεωργίου», λόγω δέσμευσης  από τη λήψη της αίτησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν ΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Κήρυξη ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ΚΦ 262 περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίου Γεωργίου» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
-Με την με αρ. 47955 / 855 / 10-03-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2016 διορθωτική πράξη της πράξης εφαρμογής (Π.Ε.) περιοχής σχ. Πόλεως “Αγίου Γεωργίου” της πόλης της Κορίνθου. Η διορθωτική πράξη συντάχθηκε διότι κατά το χρόνο κύρωσης από τον Νομάρχη Κορινθίας της με αρ.πρωτ. 4751 / 21-12-1995 Π.Ε. είχαν ήδη πωληθεί τμήματα της αρχικής ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 211 εντός των ΟΤ. 219 & ΟΤ. 221  από τους Τσώτο Ευάγγελο και Τσώτου Ζαφειροπούλου Κανέλλα χωρίς αυτές οι πωλήσεις και οι νέοι ιδιοκτήτες να καταχωρηθούν στην Πράξη Εφαρμογής.
-Στους πίνακες της προαναφερόμενης διορθωτικής πράξης της Π.Ε. καθορίζεται ως δικαίωμα αποζημίωσης των: α) Ζαφειροπούλου Κανέλλας και β) Τσώτου Ευάγγελου λόγω ελλείμματος γης για εμβαδόν 2.200,78τμ, το οποίο οριοθετείται στο συνοδεύον την διορθωτική Π.Ε. διάγραμμα δεσμεύσεων γης εντός του Κοινωφελούς χώρου (ΚΦ) 262.
-Με το με υπ’ αριθμό 13122 / 24-03-2017 αίτημά τους οι: 1)Κανέλλα Ζαφειροπούλου χηρ. Ευάγγελου Τσώτου, 2)Σοφία Τσώτου του  Ευαγγέλου, 3)Αλεξάνδρα Τσώτου του  Ευαγγέλου και 4) Σταύρος Τσώτος του  Ευαγγέλου, ζητούν την έναρξη της διαδικασίας κήρυξης της απαλλοτρίωσης του Κοινωφελούς Χώρου (ΚΦ) 262 και μάλιστα εντός πενήντα (50) ημερών από τη λήψη της αιτήσεως , ειδάλλως θα ζητηθεί η άρση της δέσμευσης.
-Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/ τ.Α΄/2014), περί διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, επιτρέπεται η άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου…….
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την με  υπ΄ αριθμ. 27/24-4-2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την άρση της απαλλοτρίωσης του Κοινωφελούς Χώρου (ΚΦ) 262 σχεδίου πόλεως περιοχής  «Αγίου Γεωργίου» Κορίνθου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την με αριθμ. 13122 / 24-03-2017 αίτηση των: 1)Κανέλλα Ζαφειροπούλου χηρ. Ευάγγελου Τσώτου, 2)Σοφία Τσώτου του  Ευαγγέλου, 3)Αλεξάνδρα Τσώτου του  Ευαγγέλου και 4) Σταύρος Τσώτος του  Ευαγγέλου, την με αριθμ. 2/27/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και τις διατάξεις του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/τ.Α΄/2014), μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Την άρση της απαλλοτρίωσης του  Κοινωφελούς Χώρου (ΚΦ) 262  του σχεδίου πόλεως περιοχής  Αγίου Γεωργίου  Κορίνθου, για τους λόγους  που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
-Εξουσιοδοτεί τον κ. ΔήμαρχοΚορινθίων για την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω άρσης της απαλλοτρίωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 151 / 2017.
 
 Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 05 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης