Πρόσκληση κ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης της Κορίνθου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 156/2017
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Πρόσκληση κ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης της Κορίνθου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» την 28ην Ιουνίου 2017 και ανακήρυξή του ως Επίτιμου Δημότη» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.         Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.         Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.         Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.         Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Κατά την ψηφοφορία του ανωτέρω θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πανταζής Βασίλειος και Γκουργιώτης Αλέξανδρος βρίσκονται εκτός αιθούσης.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόσκληση κ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης της Κορίνθου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» την 28ην Ιουνίου 2017 και ανακήρυξή του ως Επίτιμου Δημότη» έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:
Στα πλαίσια της επίσκεψης του Προέδρου της  Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης της Κορίνθου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» την 28η Ιουνίου 2017, προτείνω  την ανακήρυξή του  σε επίτιμο δημότη Κορινθίων, ως ένδειξη βαθύτατου σεβασμού, αγάπης και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του, από το κοινωνικό σύνολο των συνδημοτών μας και επιπλέον ως αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του στην Επιστήμη και το Δημόσιο Βίο της Πατρίδας μας.  Αναγνωρίζοντας επίσης  ότι στην πιο κρίσιμη περίοδο που διανύει ή Χώρα μας, η Αυτού Εξοχότης,  με την εν γένει παρουσία του, το δημόσιο λόγο του και την πολιτική του σοφία, ενσαρκώνει την Εθνική Ενότητα που χρειάζεται ο τόπος.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Ανακηρύσσει επίτιμο δημότη Κορινθίων τον κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ,  Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,  ως αναγνώριση της προσφοράς του στην Επιστήμη και το Δημόσιο Βίο της Πατρίδας μας.  Αναγνωρίζοντας επίσης  ότι στην πιο κρίσιμη περίοδο που διανύει ή Χώρα μας, η Αυτού Εξοχότης, με την εν γένει παρουσία του, το δημόσιο λόγο του και την πολιτική του σοφία, ενσαρκώνει την Εθνική Ενότητα που χρειάζεται ο τόπος
 
-Να αποσταλεί πρόσκληση, προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ, να παραστεί στην επίσημη τελετή για την ανακήρυξή του ως Επίτιμου Δημότη Κορινθίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ» την 28η  Ιουνίου  2017.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 156 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 05 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης