Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 163/2017
 
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017» 
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 135/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 και την από 13-4-2017  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμ. 135/2017απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
Τροποποιεί το  Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει τις κάτωθι πιστώσεις:
1. Την  με Κ.Α 30/6654.0001 με τίτλο:«Προμήθεια λοιπού υλικού», προϋπολογισμού 25.000,00€ κατά το ποσό των 
     8.500,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 16.500,00€
2.           Την με Κ.Α 00/6116.0001 με τίτλο:«Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»,           προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το
     ποσό των 5.450,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 14.550,00€
3.  Την με  Κ.Α 10/6273.0001 με τίτλο:«Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η      φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες», προϋπολογισμού 250.000,00€ κατά το ποσό των        13.000,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 237.000,00€
 
Μεταφέρει από τις παραπάνω μειώσεις  ποσό 26.950,00 στο αποθεματικό και από αυτό (αποθεματικό) λαμβάνει το ποσό των 26.950,00 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν -ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
Δημιουργεί τον Κ.Α  10/6063.0002 με τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)», με  το ποσό των 1.100,00 €.
 
Ενισχύει:
1.Τον Κ.Α 30-6063.0001 με τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)», προϋπολογισμού 12.000,00€ κατά το ποσό των 1.400,00 και τελική πίστωση   13.400,00 €
2. Τον Κ.Α 35-6063.0001 με τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)»,             προϋπολογισμού 2.500,00€  κατά το ποσό των 6.000,00 και τελική πίστωση   8.500,00 €
3.      Τον Κ.Α 10/6266.0001 με τίτλο:«Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού», προϋπολογισμού 90.000,00€ κατά το ποσό των 18.450,00  και τελική πίστωση  108.450,00 €
 
ΜΕΡΟΣ B’
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί ως πίστωση  το ύψος των προνοιακών επιδομάτων που αφορούν μόνο το Δήμο Κορινθίων και το Δήμο Σικυωνίων και απαιτείται η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών για όλους τους Δήμους του Νομού Κορινθίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 236/19-12-2016 που προτείνεται η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων από τους μητροπολιτικούς Δήμους έως 1/1/2018, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων :
 
Ενισχύει τον Κ.Α. εσόδων 0621.0001 με τίτλο:”Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων” προϋπολογισμού  3.867.556,98 κατά 2.802.466,20€ και τελικό ποσό 6.670.023,18€
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 2.802.466,20 € στο αποθεματικό και από αυτό  ενισχύει  ισόποσα τις κάτωθι πιστώσεις:
 
1.   τον κ.α 15/6741.0001 με τίτλο:”Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας”, προϋπολογισμού
     1.694.472,62 € με το ποσό των 1.194.277,86€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 2.888.750,48 €
2.       τον κ.α 15/6741.0002 με τίτλο:”Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία,             αιμορροφιλία, AIDS”,
      προϋπολογισμού  254.141,40 € με το ποσό των 164.937,34€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε
      419.078,74€
3.       τον κ.α 15/6741.0004 με τίτλο:”Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης”, προϋπολογισμού     814.843,60 € με το    
      ποσό των 632.449,42€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε .447.293,02€
4.       τον κ.α 15/6741.0005 με τίτλο: ”Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους”,
       προϋπολογισμού  124.708,22€ με το ποσό των 90.761,26€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 215.469,48€
5.       τον κ.α 15/6741.0006 με τίτλο: ”Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής”, προϋπολογισμού 48.735,92 € με το ποσό των
       17.626,94€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 66.362,86         €
6.       τον κ.α 15/6741.0007 με τίτλο:”Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών”, προϋπολογισμού 
       141.431,16 € με το ποσό των 103.026,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 244.457,16 €
7.       τον κ.α 15/6741.0009 με τίτλο:”Επίδομα Τυφλότητας”, προϋπολογισμού  435.880,16€ με το   ποσό  των 
       397.073,06€   και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 832.953,22€
8.       τον κ.α 15/6741.0010 με τίτλο:”Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα”, προϋπολογισμού 144.092,22 € με το ποσό των
       89.785,62€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 233.877,84€
9.       τον κ.α 15/6741.0008 με τίτλο: ”Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου”, προϋπολογισμού
       154.278,34 € με το ποσό των 105.691,92€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 259.970,26€
10.    τον κ.α 15/6741.0012 με τίτλο: ”Επίδομα απροστάτευτων παιδιών”, προϋπολογισμού 43.971,26 € με το ποσό
       των 6836,78€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 50.808,04 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 163 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 05 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης