Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 164/2017

 
Θέμα 8ο Η.Δ.: « Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  συνεχίζοντας την εισήγηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 146/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 και την από 26-4-2017  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμ. 146/2017απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
Τροποποιεί το  Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
1.       τον Κ.Α 10/7135.0001 με τίτλο:«Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ)», προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 1.054,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  8.946,00€
2.       τον Κ.Α 00/6221.0001 με τίτλο:«Ταχυδρομικά τέλη», προϋπολογισμού 60.000,00€ κατά το ποσό των 20.139,49€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  39.860,51€
3.       τον Κ.Α 20/6051.0006 με τίτλο:«ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 52.870,00€ κατά το ποσό των 1.000,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 51.870,00€
4.       τον Κ.Α. 20/7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων» προϋπολογισμού 56.800,00€ κατά  το ποσό των 21.000,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  35.800,00€
5.       τον Κ.Α. 30/6234.0002 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 100.000,00€ κατά το ποσό των 13.640,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  86.360,00€
6.       τον Κ.Α. 30/6051.0002 με τίτλο «ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 19.937,97€ κατά το ποσό των 9.000,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  10.937,97€
 
Μεταφέρει από τις παραπάνω μειώσεις ποσό 65.833,49€ στο αποθεματικό και από αυτό (αποθεματικό) λαμβάνει το ποσό των 65.833,49 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν – ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Δημιουργεί:
1.       τον Κ.Α 30/7135.0008 με νέο τίτλο: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ)», με  το ποσό των 1.054,00€ και τελική πίστωση   1.054,00 €
2.       τον Κ.Α  20/7135.0004 με τίτλο:«Προμήθεια εργαλείων», με  το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση    10.000,00€
3.       τον Κ.Α  20/7131.0001 με τίτλο:«Προμήθεια μηχανημάτων», με  το ποσό των 6.000,00€ και τελική πίστωση    6.000,00€
4.       τον Κ.Α  15/6235.0001 με τίτλο:«μίσθωση μεταλλικής κερκίδας», με  το ποσό των 13.640,00€ και τελική πίστωση    13.640,00€
 
Ενισχύει:
1.       τον Κ.Α 10/6263.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 1.300,00€ κατά το ποσό των 2.000,00 και τελική πίστωση   3.300,00 €
2.       τον Κ.Α 30-6263.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 5.000,00 και τελική πίστωση   15.000,00 €
3.       τον Κ.Α 35/6263.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 6.500,00€ κατά το ποσό των 4.500,00 και τελική πίστωση   11.000,00 €
4.       τον Κ.Α 30/6264.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 6.500,00 και τελική πίστωση   26.500,00 €
5.       τον Κ.Α 35/6264.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά το ποσό των 2.139,49 και τελική πίστωση   7.139,49 €
6.       τoν Κ.Α 20/6051.0008 και τίτλο “Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11) ” προϋπολογισμού 808,89€ κατά το ποσό των 1.000,00 € και τελική πίστωση   1.808,89 €
7.        τον Κ.Α. 20/7132.0002 με τίτλο «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου» προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ποσό των 5.000,00€, τελικό ποσό προς διάθεση 35.000,00€ 
8.       τον Κ.Α. 30/6012.0001 με τίτλο ‘Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων’ προϋπολογισμού 6.504,00€ με το ποσό των 9.000,00€, τελικό ποσό προς διάθεση 15.504,00€ 
 
ΜΕΡΟΣ B
 
Αποδέχεται το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» σύμφωνα με το αριθμ. ΔΥΟ/1748/30-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΣΣ465ΧΘΞ-Ξ57) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Τροποποιεί το Τεχνικό πρόγραμμα ως εξής:
Εντάσσει:
Στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 το έργο  με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» με πίστωση 1.000.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) .
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 ως εξής:
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί: 
Τον Κ.Α 1322.0002 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» από το  Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571)  με το ποσό του 1.000.000,00€
 
 
Μεταφέρει:
από τα έσοδα το ποσό του 1.000.000,00€  από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού
Δημιουργεί :
ως προς το μέρος των εξόδων:
Τον Κ.Α  64/7333.0001 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», με πηγή χρηματοδότησης το ΠΔΕ, με το ποσό του 1.000.000,00€ και τελική πίστωση 1.000.000,00 €.
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Στην υπ΄ αρίθμ. 4/65/2017 απόφαση του Δ.Σ. η ορθή απεικόνιση τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι η εξής:
10/6265.0003
Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου
10000
-6500
3500
30/7331.0001
 
Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου
 
0
6500
6500
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
·          Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:
 
30/7331.0001
 
Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου
 
0
6500
6500
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 164 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 05 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης