Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ΄΄Μπαθαρίστρα΄΄

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 165/2017
 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ΄΄Μπαθαρίστρα΄΄, έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής και διαγραφή προσαυξήσεων».
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ΄΄Μπαθαρίστρα΄΄, έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής και διαγραφή προσαυξήσεων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
 
1. την υπ’ αριθμ. 156/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας Δαμούλου Βασιλικής μετά τη πράξη εφαρμογής στην εν θέματι περιοχή.   
 
2. την απαίτηση του Δήμου για καταβολή εισφοράς σε χρήμα από την ιδιοκτήτρια Δαμούλου Βασιλική, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής περιοχής Μπαθαρίστρα, που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας.
 
3. την  υπ΄ αριθμ. 53313/2015 αίτηση της Δαμούλου Βασιλικής για α) απόδοση της αποζημίωσης ύψους 9.393,70 € από το Δήμο Κορινθίων και β) να συμψηφιστεί οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα , η οποία δεν έχει εξοφληθεί.
 
4. την υπ΄ αριθμ. 18032/2017 αίτηση της Δαμούλου Βασιλικής, περί παράτασης της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο και κατά το γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων να διαγραφούν οι ανάλογες  προσαυξήσεις. 
 
5. την υπ΄ αριθμ. 151/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
 
α) Την αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη.
 
β) Την έγκριση του σχεδίου συμφωνητικού, διακανονισμού οφειλής, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη.
 
γ) Την έγκριση του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη.
 
 
δ) Την έγκριση της παράτασης καταβολής εισφοράς σε χρήμα της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη υπέρ του Δήμου Κορινθίων, μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ της κ. Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 151/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις διατάξεις των Ν. 1337/83, 3463/2006, 3943/2011 και 4270/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται την δήλωση – πρόταση συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη, απαλλοτριωθέντων  ακινήτων  με την πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης  περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα»  του Δήμου Κορινθίων που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ.  2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009  απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, νομίμως μεταγεγραμμένη   στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 563 και αριθμό 493.
 
Β. Εγκρίνει το σχέδιο του συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη το οποίο έχει ως εξής:
 
«Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα στις         του μήνα       του έτους 2017 ημέρα       και ώρα     , μεταξύ των : αφενός του Δήμου Κορινθίων, Ν.Π.Δ.Δ. που έχει την έδρα του στην Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32, με ΑΦΜ 997860951 , Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και αφετέρου της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη,  κάτοικο Κορίνθου (οδός Εφύρας 9), συμφωνήθηκαν , συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
 
 Η ΔΑΜΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη  είχε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της  ένα ακίνητο εμβαδού 753,40 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων και το οποίο φέρει αρ.κτ. 0517022 στο Ο.Τ. 673 και  κατά ποσοστό 50% (συνιδιοκτησία με ανήψια της) ένα ακίνητο εμβαδού 508,60 τ.μ. και το οποίο φέρει αρ.κτ. 0517014 στο Ο.Τ. 675  του κτηματολογικού πίνακα της πράξης εφαρμογής και τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά δυνάμει της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων που έχει εγκριθεί με την υπ΄αρ. 2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 563 και αριθμό 493.
Με την άνω πράξη εφαρμογής, η ανωτέρω ιδιοκτησία απαλλοτριώθηκε-ρυμοτομήθηκε υπέρμετρα, μετά δε την ανωτέρω γενόμενη ρυμοτόμηση, ο Δήμος Κορινθίων αποζημιώνει την ιδιοκτήτρια, λόγω ελλείμματος γης για 48,11 τ.μ.
Σύμφωνα με την αρ. 156/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας : α)αποζημιώσεως λόγω ελλείμματος γης  και προσδιορίστηκε αυτή σε 120,00 ευρώ/τ.μ. (σχετική η αρ. 512/2013 Α..Δ.Σ.) και β)αποζημιώσεως επικειμένων, σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ/τος 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Επικειμένων, δηλαδή ο Δήμος Κορινθίων θα αποζημιώσει την δικαιούχο για το ποσό των:α) 48,11 τ.μ. χ 120,00 ευρώ/τ.μ. = 5.773,20 ευρώ και β)για τα επικείμενα , σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση , το ποσό των 3.620,50 ευρώ, ήτοι συνολικά με το ποσό των 9.393,70 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη εφαρμογής, υπάρχει απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα, 9.226,79 ευρώ κατά της Δαμούλου Βασιλικής, η οποία βεβαιώθηκε την 19.06.2015 και δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί.
 Με την αρ. 53313/10.11.2015 αίτησή της προς το Δήμο Κορινθίων η ανωτέρω ζητά: α) να της αποδοθεί η καθορισθείσα αποζημίωση της ιδιοκτησίας λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων και β) να συμψηφιστεί οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα η οποία δεν έχει εξοφληθεί.
Επιπλέον με την αρ.  18032/2017   αίτησή της προς το Δήμο Κορινθίων η ανωτέρω ζητά: να παραταθεί η καταβολή εισφοράς σε χρήμα που οφείλει μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο και κατά τον γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων, να διαγραφούν οι ανάλογες προσαυξήσεις.
 
1- Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Κορινθίων αναγνωρίζει ότι, το συνολικό ποσό που οφείλει μέχρι σήμερα στη δεύτερη συμβαλλόμενη, με βάση τα όσα έχουν παραπάνω εκτεθεί, ανέρχεται στο ποσό των 9.393,70 ευρώ, σύμφωνα και με την κατάσταση πληρωμής που έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως από το τμήμα πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  & Πολεοδομίας του Δήμου μας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει στη
 δεύτερη συμβαλλόμενη εφάπαξ το ποσό των 9.393,70 ευρώ, καταβλητέο μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο και με άμεση έναρξη των διαδικασιών της οικονομικής εκκαθάρισης με την υπογραφή του παρόντος.
Την ημερομηνία εξόφλησης του χρηματικού εντάλματος, θα γίνει ταυτόχρονα και ο συμψηφισμός της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα που έχει βεβαιωθεί στο όνομα της δεύτερης συμβαλλόμενης ύψους 9.226,79 ευρώ, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Ο εν λόγω συμψηφισμός θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης της αιτούσας ιδιοκτήτριας από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο. Επίσης ο συμψηφισμός θα έχει ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι η αιτούσα παραιτείται από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων της σε τρίτους που τυχόν θα αποκτήσουν εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής στην ακίνητη και κινητή περιουσία ή στους οποίους θα μεταβιβαστούν αυτά εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας.
Η αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού θα γίνει με Απόφαση Δ.Σ. με την προϋπόθεση ότι το ρυμοτομούμενο τμήμα θα τεθεί σε κοινή χρήση.
 
2- Η δεύτερη συμβαλλόμενη, αποδέχεται τον ανωτέρω περιγραφόμενο διακανονισμό εξόφλησης της συνολικής οφειλής έναντι αυτής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δήμου Κορινθίων, καθ΄ όλον το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο Δήμος Κορινθίων θα είναι συνεπής στις περιγραφόμενες υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης, η δεύτερη συμβαλλόμενη θα δύναται να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δήμου Κορινθίων για το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.
 
3- Επιπλέον η δεύτερη συμβαλλόμενη , αποδέχεται τον ανωτέρω περιγραφόμενο συμψηφισμό της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων και ουδεμία απαίτηση έχει περαιτέρω.
Επιπλέον δηλώνει ότι κατά το χρόνο της δήλωσης, η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, δεν έχει κατασχεθεί από τρίτο, δεν έχει εκχωρηθεί σε τρίτο και δεν έχει καταβληθεί στην δικαιούχο ανάλογο τίμημα.
 
4- Μέχρι να εξοφληθεί η αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και να εκτελεσθεί και ο συμψηφισμός της οφειλής από εισφορά σε χρήμα, η δεύτερη συμβαλλόμενη επιτρέπει στο Δήμο Κορινθίων την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή εργασίας , στην απαλλοτριωθείσα έκταση».
 
Γ. Εγκρίνει τον συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη για οφειλή του Δήμου προς την κα. Δαμούλου Βασιλική ποσού 9.393,70€ και οφειλή της κας Δαμούλου Βασιλικής προς το Δήμο ποσού 9.226,79€, υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης της αιτούσας ιδιοκτήτριας από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο.
 
Δ. Εγκρίνει την παράταση καταβολής εισφοράς σε χρήμα της Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη υπέρ του Δήμου Κορινθίων μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ της κ. Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη.
 
Ε. Εγκρίνει την διαγραφή των προσαυξήσεων της εισφοράς σε χρήμα στο σημείο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 165 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 05 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης