Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ΄΄Μπαθαρίστρα΄΄

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 166/2017
 
Θέμα: 10ο Η.Δ.: «Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ΄΄Μπαθαρίστρα΄΄, έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής και διαγραφή προσαυξήσεων».
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και   συνεχίζοντας την εισήγησή του στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή σχεδίου πόλεως περιοχής ΄΄Μπαθαρίστρα΄΄, έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής και διαγραφή προσαυξήσεων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
 
1. την με υπ’ αριθμ. 231/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω ελλείμματος γης, για  723,14 τ.μ. με κωδ.αριθ. 0613048 στο Ο.Τ. 854  και Κ.Χ. 856 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα –Δέλτα Κορίνθου, μετά τη πράξη εφαρμογής, ιδιοκτησίας Παπαγεωργίου –Τσώτου Χρήστου.   
 
2. την απαίτηση του Δήμου για καταβολή εισφοράς σε χρήμα από τον ιδιοκτήτη Παπαγεωργίου –Τσώτο Χρήστο, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής περιοχής Μπαθαρίστρα, που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄ αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας.
 
3. την  με υπ΄ αριθμ. 12089/17.3.2017 αίτηση των κληρονόμων του αποβιώσαντος την 6-1-2015 Παπαγεωργίου –Τσώτου Χρήστου για α) απόδοση της αποζημίωσης ύψους 86.776,80 € από το Δήμο Κορινθίων και β) να συμψηφιστεί οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα , η οποία δεν έχει εξοφληθεί.
 
4. την με υπ΄ αριθμ. 17986/2017 αίτηση των κληρονόμων του αποβιώσαντος την 6-1-2015 Παπαγεωργίου –Τσώτου Χρήστου, περί παράτασης της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο και κατά το γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων να διαγραφούν οι ανάλογες  προσαυξήσεις. 
 
5. την υπ΄ αριθμ. 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
α) Την αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των 1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
β) Την έγκριση του σχεδίου συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των 1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
γ) Την έγκριση του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και των 1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας,
 
κληρονόμων του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
δ) Την έγκριση της παράτασης καταβολής εισφοράς σε χρήμα των 1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας, υπέρ του Δήμου Κορινθίων μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ των 1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας.
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις διατάξεις των Ν. 1337/83, 3463/2006, 3943/2011 και 4270/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται την δήλωση – πρόταση συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των: 
1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του αποβιώσαντος την 6-1-2015 Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας, απαλλοτριωθέντος ακινήτου  με την πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης  περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα»  του Δήμου Κορινθίων που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ.  2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 563 και αριθμό 493.
 
Β. Εγκρίνει το σχέδιο του συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των: 1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του αποβιώσαντος την 6-1-2015 Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας, το οποίο έχει ως εξής:
 
<<Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα στις         του μήνα       του έτους 2017 ημέρα       και ώρα     , μεταξύ των : αφενός του Δήμου Κορινθίων, Ν.Π.Δ.Δ. που έχει την έδρα του στην Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32, με ΑΦΜ 997860951 , Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και αφετέρου των: 1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας Χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου , 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαραλάμπους του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμοι του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας,( σχετική και η αρ. 28/2015 διαταγή κληρονομητηρίου του Ειρηνοδικείου Κορίνθου),  κάτοικοι Κορίνθου (οδός Περιάνδρου 57-59), συμφωνήθηκαν , συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
 
1.-  O Παπαγεωργίου-Τσώτος Χρήστος, κατά το χρόνο θανάτου του (06.01.2015), είχε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα ακίνητο εμβαδού 3.339,31 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Κορίνθου, στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων και το οποίο φέρει αρ.κτ. 0613048 στο Ο.Τ. 854 και Κ.Χ. 856 του κτηματολογικού πίνακα της πράξης εφαρμογής και το οποίο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά δυνάμει της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων που έχει εγκριθεί με την υπ΄αρ. 2154/8-2-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) και κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ΄αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 563 και αριθμό 493.
  Με την άνω πράξη εφαρμογής, η ανωτέρω ιδιοκτησία απαλλοτριώθηκε-ρυμοτομήθηκε εξ ολοκλήρου, μετά δε την ανωτέρω γενόμενη ρυμοτόμηση, ο Δήμος Κορινθίων αποζημιώνει την άνω ιδιοκτησία, λόγω ελλείμματος γης για 723,14 τ.μ.
  Σύμφωνα με την αρ. 231/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως λόγω ελλείμματος γης  και προσδιορίστηκε αυτή σε 120,00 ευρώ/τ.μ. , δηλαδή ο Δήμος Κορινθίων θα αποζημιώσει τους δικαιούχους για το ποσό των: 723,14 τ.μ. χ 120,00 ευρώ/τ.μ. = 86.776,80 ευρώ.
 
2.- Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη εφαρμογής, υπάρχει απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα, 5.904,07 ευρώ κατά του ήδη αποβιώσαντος την 06.01.2015 Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου, η οποία βεβαιώθηκε την 19.06.2015 και δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί.
 
3.- Με την αρ. 12089/17.03.2017 αίτησή τους με δήλωση-πρόταση συμψηφισμού προς το Δήμο Κορινθίων οι κληρονόμοι του θανόντα ζητούν: α) να τους αποδοθεί η καθορισθείσα αποζημίωση της ιδιοκτησίας λόγω ελλείμματος γης και β) να συμψηφιστεί οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα η οποία δεν έχει εξοφληθεί.
 
4.- Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Κορινθίων αναγνωρίζει ότι, το συνολικό ποσό που οφείλει μέχρι σήμερα στους δεύτερους συμβαλλόμενους, με βάση τα όσα έχουν παραπάνω εκτεθεί, ανέρχεται στο ποσό των 86.776,80 ευρώ, σύμφωνα και με την κατάσταση πληρωμής που έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως από το τμήμα πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  & Πολεοδομίας του Δήμου μας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει στους δεύτερους συμβαλλόμενους εφάπαξ το ποσό των 86.776,80 ευρώ , καταβλητέο μετά την έγκριση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο και με άμεση έναρξη των διαδικασιών της οικονομικής εκκαθάρισης με την υπογραφή του παρόντος.
  Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα του ενός εκάστου των  κληρονόμων.
  Την ημερομηνία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων , θα γίνει ταυτόχρονα και ο συμψηφισμός της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα που έχει βεβαιωθεί στο όνομα του αποβιώσαντα, ύψους 5.904,07 ευρώ αναλογικά και κατά ποσοστό ιδανικού μεριδίου για τον κάθε ένα εκ των κληρονόμων,στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
  Ο εν λόγω συμψηφισμός θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης των αιτούντων ιδιοκτητών από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο. Επίσης ο συμψηφισμός θα έχει ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες παραιτούνται από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων τους σε τρίτους που τυχόν θα αποκτήσουν εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής στην ακίνητη και κινητή περιουσία ή στους οποίους θα μεταβιβαστούν αυτά εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας.
  Η αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού θα γίνει με Απόφαση Δ.Σ. με την προϋπόθεση ότι το ρυμοτομούμενο τμήμα θα τεθεί σε κοινή χρήση.
 
5.- Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι, αποδέχονται τον ανωτέρω περιγραφόμενο διακανονισμό εξόφλησης της συνολικής οφειλής έναντι αυτών και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δήμου Κορινθίων, καθ΄όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο Δήμος Κορινθίων θα είναι συνεπής στις περιγραφόμενες υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης, οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι θα δύνανται να προχωρήσουν σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δήμου Κορινθίων για το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.
 
6.- Επιπλέον οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι , αποδέχονται τον ανωτέρω περιγραφόμενο συμψηφισμό της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα , ο οποίος θα εκτελεσθεί ανά δικαιούχο, σύμφωνα με το ιδανικό μερίδιο που τους αναλογεί και η αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και ουδεμία απαίτηση έχουν περαιτέρω.
  Επιπλέον δηλώνουν ότι κατά το χρόνο της δήλωσης, η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, δεν έχει κατασχεθεί από τρίτο, δεν έχει εκχωρηθεί σε τρίτο και δεν έχει καταβληθεί στους δικαιούχους ανάλογο τίμημα.
 
7.- Μέχρι να εξοφληθεί η αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και να εκτελεσθεί και ο συμψηφισμός της οφειλής από εισφορά σε χρήμα, οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι επιτρέπουν στο Δήμο Κορινθίων την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή εργασίας , στην απαλλοτριωθείσα έκταση>>.
 
Γ. Εγκρίνει τον συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και των 1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας,για οφειλή του Δήμου προς τους ανωτέρω κληρονόμους ποσού 86.776,80€ και οφειλή των κληρονόμων προς το Δήμο ποσού 5.904,07€, υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησής τους από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο.
 
Δ. Εγκρίνει την παράταση καταβολής εισφοράς σε χρήμα των:  1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και 3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας, υπέρ του Δήμου Κορινθίων μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ των:  1)Παπαγεωργίου-Τσώτου Σοφίας χας Χρήστου, του Γεωργίου και της Σμαράγδας το γένος Δημακοπούλου, 2)Παπαγεωργίου-Τσώτου Δημητρίου του Χρήστου και της Σοφίας και
 
3)Παπαγεωργίου-Τσώτου Χαράλαμπου του Χρήστου και της Σοφίας, κληρονόμων του Παπαγεωργίου-Τσώτου Χρήστου του Δημητρίου και της Γεωργίας.
 
Ε. Εγκρίνει την διαγραφή των προσαυξήσεων της εισφοράς σε χρήμα στο σημείο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 166 / 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 05 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης