Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 173/2017
 
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  συνεχίζοντας την εισήγηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων», υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 132/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε τη μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζώγκου Ανδρέα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος. H συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 22-4-2017.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με την με αρ 132/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζώγκου Ανδρέα στην Θεσσαλονίκη  με σκοπό να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος με θέμα «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής». Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε αυθημερόν αεροπορικώς  την 22-4-2017.
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την  παρ. 1 του  άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα & β) ημερήσια αποζημίωση:      
 

   ΖΩΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 207 € 

 

                                                                                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ημέρα 
             Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα
 

Αναλυτικά:

1 ημέρα (22/4/2017 – Αυθημερόν επιστροφή )  Χ  40 € = 40 €
 

Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης =  40 €

 

Β)  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αντίτιμο Εισιτηρίου Προαστιακού : Κόρινθος – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος  14 * 2 = 28 €
Αεροπορικά Εισιτήρια : 139 €
 

     Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =  167 €

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ : 40 € + 167 €  =   207 €   

Η ημερήσια αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζώγκου Ανδρέα ποσού 207 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000 € >>. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 132/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις Ν. 4336/2015,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
                                    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
– Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα, και ημερήσια αποζημίωση, συνολικού ποσού 207,00 € του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζώγκου Ανδρέα για να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη στις 22-4-2017 με θέμα: «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής».
– Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 207,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6421.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000 €. 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 207,00 €.
               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 173 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 – 05 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης