πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στα Ο.Τ. παραλιακού μετώπου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 194/2017

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Συμμόρφωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΥΠΕΝ) της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στα Ο.Τ. παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά, τον καθορισμό χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης και καθορισμό οριογραμμών του ρέματος Ξηριά» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.          Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.          Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συμμόρφωση σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΥΠΕΝ) της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στα Ο.Τ. παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά, τον καθορισμό χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης και καθορισμό οριογραμμών του ρέματος Ξηριά» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
 
<<Με το αριθμ. πρωτ. 58460/2-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το υπ΄ αριθμ. 202/2016 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που αφορά την πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στα Ο.Τ του παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά, τον καθορισμό χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης και καθορισμό οριογραμμών του ρέματος Ξηριά.
Το παραπάνω έγγραφο του ΥΠΕΝ επισημαίνει, ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 202/2016 πρακτικό του ΣτΕ ορισμένες ρυθμίσεις που αναφέρονται στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προωθείται η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, δεν προτείνονται νομίμως και επομένως χρήζουν τροποποιήσεων ή περαιτέρω επεξηγήσεων για την πιθανή αναγκαιότητα διατήρησής τους (ιδιαίτερα όσον αφορά τις παρατηρήσεις των παραγράφων 7 και 8 του πρακτικού του ΣτΕ).
Επιπρόσθετα αναφέρει, ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι προτεινόμενες χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ).
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
 
1.  Παράγραφος 7 του υπ΄ αριθμ. 202/2016 πρακτικού του ΣτΕ
Στην παράγραφο 7 του πρακτικού του ΣτΕ αναφέρεται, ότι οι διατάξεις του σχεδίου ΠΔ/τος που προβλέπουν την κατά παρέκκλιση αρτιότητα των οικοπέδων, δεν προτείνονται νομίμως και πρέπει να διαγραφούν, διότι ουδόλως αναφέρονται οι πολεοδομικοί λόγοι οι οποίοι θα δικαιολογούσαν την κατ΄ εξαίρεση ρύθμιση, ούτε προκύπτει ο αριθμός των οικοπέδων, ήτοι ότι πρέπει να διαγραφούν: α) στην περ. Α της παρ. Ι του άρθρου 6 του σχεδίου ΠΔ/τος η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων στον Τομέα Ι που στις 9.6.1973, ημέρα δημοσίευσης του ΝΔ 8/1973 Περί ΓΟΚ είχαν ελάχιστο πρόσωπο 6,00 μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 100 τμ και β) στην περ. Β της παρ. Ι του άρθρου 1 του σχεδίου ΠΔ/τος η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων στον Τομέα ΙΙ που στις 9.6.1973, ημέρα δημοσίευσης του ΝΔ 8/1973 Περί ΓΟΚ είχαν ελάχιστο πρόσωπο 8,00 μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 150 τμ
 
Επί της Παραγράφου 7 του υπ΄ αριθμ. 202/2016 πρακτικού του ΣτΕ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
 
ότι υπάρχει αναγκαιότητα διατήρησης των παραπάνω παρεκκλίσεων όρων δόμησης ανά Τομέα Ι και ΙΙ στην περιοχή μελέτης, δηλαδή να διατηρηθεί στον Τομέα Ι η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων που στις 9.6.1973, ημέρα δημοσίευσης του ΝΔ 8/1973 Περί ΓΟΚ είχαν ελάχιστο πρόσωπο 6,00 μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 100 τμ, καθώς επίσης να διατηρηθεί στον Τομέα ΙΙ η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων που στις 9.6.1973, ημέρα δημοσίευσης του ΝΔ 8/1973 Περί ΓΟΚ είχαν ελάχιστο πρόσωπο 8,00 μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 150 τμ διότι:
α) Η θέσπιση των ως άνω παρεκκλίσεων συνάπτονται με πολεοδομικά κριτήρια, καθώς πρόκειται για μία περιοχή μελέτης που αποτελεί πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923 όπου δικαιολογείται η καταρχήν παρέκκλιση από την κατά κανόνα καθοριζόμενη αρτιότητα, βασιζόμενη στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του οικισμού και τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του ιστού βάσει των μεγεθών των ιδιοκτησιών που πρέπει να διατηρηθούν, διευκολύνοντας παράλληλα και την εφαρμογή του προτεινόμενου προς έγκριση πολεοδομικού σχεδίου.
β) Η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα στον Τομέα Ι αφορά ποσοστό 20% περίπου των οικοπέδων που εμπίπτουν σε αυτόν και η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα στον Τομέα ΙΙ αφορά ποσοστό 9% περίπου των οικοπέδων που εμπίπτουν σε αυτόν.
γ) Επισημαίνουμε, ότι εντός της πόλεως Κορίνθου και μάλιστα στη γειτνιάζουσα περιοχή της περιοχής μελέτης, όπου έγινε επανέγκριση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου με την υπ΄ αριθμ. 2915/9-10-2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 17/Δ/17-01-2002), ισχύουν και εκεί ανά Τομέα Ι και ΙΙ οι παρεκκλίσεις αυτές.
 
2. Παράγραφος 8 του υπ΄ αριθμ. 202/2016 πρακτικού του ΣτΕ  
 
Στην παράγραφο 8 του πρακτικού του ΣτΕ αναφέρεται, ότι οι διατάξεις του σχεδίου ΠΔ/τος που προβλέπουν μεγαλύτερο ύψος των κτιρίων δεν προτείνονται νομίμως και πρέπει να τεθούν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της υπ΄ αριθμ. 37/2008 πράξης του ΚΣΧΟΠ, ήτοι: α) στην περ. Α της παρ. Ι του άρθρου 6 του σχεδίου ΠΔ/τος για τον Τομέα Ι, να διορθωθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων από 14,00 μέτρα σε 12,00 μέτρα το οποίο να προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο σε περίπτωση καταστημάτων.
β) στην περ. Β της παρ. Ι του άρθρου 6 του σχεδίου ΠΔ/τος για τον Τομέα ΙΙ, να διορθωθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων από 14,00 μέτρα σε 11,00 μέτρα το οποίο να προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο σε περίπτωση καταστημάτων.
Επί της Παραγράφου 8 του υπ΄ αριθμ. 202/2016 πρακτικού του ΣτΕ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
 
ότι συμφωνούμε με τα οριζόμενα της παραγράφου 8 του πρακτικού του ΣτΕ, καθώς όπως έχουμε προαναφέρει, εντός της πόλεως Κορίνθου και μάλιστα στη γειτνιάζουσα περιοχή της περιοχής μελέτης, όπου έγινε επανέγκριση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου με την υπ΄ αριθμ. 2915/9-10-2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 17/Δ/17-01-2002), ισχύει αντίστοιχα στον Τομέα Ι ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δώδεκα μέτρα (12,00 μ.) το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο (1,00 μ) σε περίπτωση καταστημάτων και στον Τομέα ΙΙ  ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων έντεκα μέτρα (11,00 μ.) το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο (1,00 μ.) σε περίπτωση καταστημάτων.
 
3.       Χρήσεις Γης στην περιοχή της πολεοδομικής μελέτης.
Κατόπιν σχετικής αναφοράς στο με το αριθμ. πρωτ. 58460/2-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) περί επανεξέτασης των προτεινόμενων χρήσεων γης της περιοχής, αναφέρουμε τα ακόλουθα.
Οι Χρήσεις Γης της περιοχής μελέτης, πρέπει να εναρμονίζονται με τις Χρήσεις Γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 19379/1207/16-05-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/05-07-2013).
Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνουν οι εξής διορθώσεις όσον αφορά τις χρήσεις γης της περιοχής μελέτης:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
 
α) να απεικονιστεί η οδός Περιάνδρου ως πεζόδρομος, για το τμήμα εκείνο που εντάσσεται στην περιοχή μελέτης (επισυνάπτεται διορθωμένη η πινακίδα Π4 της μελέτης).
Σημειώνεται, ότι το παραπάνω τμήμα της Περιάνδρου έχει ήδη πεζοδρομηθεί.
β) να αποχαρακτηρισθεί ο χώρος στάθμευσης εντός του Ο.Τ 502 και νυν Ο.Τ 163, ο οποίος εσφαλμένα σημάνθηκε με τον αντίστοιχο συμβολισμό, αφού πρόκειται για περιοχή αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ και ως εκ τούτου απαγορεύεται η εν λόγω η χρήση χώρου στάθμευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 23.8.1987 ΠΔ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) (επισυνάπτεται διορθωμένη η πινακίδα Π6 της μελέτης).     
γ) να τεθούν με ιδιαίτερο συμβολισμό εντός εκάστου οικοδομικού τετραγώνου της περιοχής μελέτης οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ, ήτοι ανά Ο.Τ του Τομέα Ι περί χρήσεων γης Κέντρου Πόλης & Γενικής Κατοικίας και ανά Ο.Τ του Τομέα ΙΙ περί χρήσεων γης Γενικής Κατοικίας & Αμιγούς Κατοικίας.
Διευκρινίζεται ότι:
ü    στο Ο.Τ. 6 ισχύουν οι χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας πλην των οικοπέδων τα οποία έχουν πρόσωπο στις οδούς Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη για τα οποία ισχύουν οι χρήσεις γης Κέντρου Πόλης 
ü    στο Ο.Τ.  43 ισχύουν οι χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας πλην των οικοπέδων τα οποία έχουν πρόσωπο στην οδό Κροκιδά για τα οποία ισχύουν οι χρήσεις γης Κέντρου Πόλης 
ü    στο Ο.Τ. 75 ισχύουν οι χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας πλην των οικοπέδων τα οποία έχουν  πρόσωπο στην οδό Απ. Παύλου για τα οποία ισχύουν οι χρήσεις γης Κέντρου Πόλης 
 
Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι έγιναν στα διαγράμματα της πολεοδομικής μελέτης οι εξής διορθώσεις-επισημάνσεις.
-Διορθώθηκε το όριο της περιοχής μελέτης στην περιοχή του Συνοικισμού.
-Διορθώθηκε το όριο των Τομέων στα νοτιοανατολικά (ακολουθώντας τις οδούς Εθνικής Αντίστασης, Νοταρά,   
  Εθνικής Ανεξαρτησίας)
-Αναγράφηκε η σωστή αρίθμηση των οικοδομικών τετραγώνων στην περιοχή του Συνοικισμού.
-Αναγράφηκαν τα ΦΕΚ των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών που γειτνιάζουν με την περιοχή μελέτης.
-Αναγράφηκε το ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/2014 της νέας χερσαίας ζώνης λιμένος.
-Αποτυπώθηκε ορθά Ο.Τ. 1007 πάνω από τις γραμμές ΟΣΕ στο τέρμα της Εθνικής Αντίστασης προς ανατολάς.
-Λαμβάνοντας υπ’οψιν το ΦΕΚ 1598/Δ/1993 περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου  καταργείται η
 πρασιά 2,00 μέτρων που είχε επιβληθεί στο Ο.Τ. 134 έναντι του σταθμού του ΟΣΕ και μετατοπίζεται η
  οικοδομική γραμμή κατά 2,00 μ εξώτερα προς την Λ. Αθηνών ώστε να ταυτιστεί με την ρυμοτομική.
-Διορθώθηκε η οικοδομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 125 έμπροσθεν της Λεωφόρου Αθηνών, για
  να εξομαλυνθεί η γεωμετρία της Λεωφόρου Αθηνών στο σημείο αυτό και για να υπάρχει συμφωνία με τα
   στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου το οποίο έχει λάβει υπόψη το όριο απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ.
-Αναγράφηκαν στα διαγράμματα οι πίνακες συντεταγμένων των κορυφών και τα εμβαδά των οικοδομικών
 τετραγώνων της περιοχής μελέτης.
Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για τα ως άνω θέματα.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμ. 58460/2-12-2016 έγγραφο του ΥΠΕΝ, το με αριθ. 202/2016 πρακτικό επεξεργασίας του ΣτΕ,  την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Για την έγκριση τηςπολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στα Ο.Τ του παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά, τον καθορισμό χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης και καθορισμό οριογραμμών του ρέματος Ξηριά και για ορισμένες ρυθμίσεις όπως αναφέρονται και προωθούνται με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο επεξεργάστηκε το Συμβούλιο Επικρατείας με το υπ΄ αριθμ. 202/2016 πρακτικό του,  προτείνονται τα εξής:
 
Ως προς την παράγραφο 7:
υπάρχει αναγκαιότητα διατήρησης των παραπάνω παρεκκλίσεων όρων δόμησης ανά Τομέα Ι και ΙΙ στην περιοχή μελέτης, δηλαδή να διατηρηθεί στον Τομέα Ι η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων που στις 9.6.1973, ημέρα δημοσίευσης του ΝΔ 8/1973 Περί ΓΟΚ είχαν ελάχιστο πρόσωπο 6,00 μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 100 τμ, καθώς επίσης να διατηρηθεί στον Τομέα ΙΙ η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων που στις 9.6.1973, ημέρα δημοσίευσης του ΝΔ 8/1973 Περί ΓΟΚ είχαν ελάχιστο πρόσωπο 8,00 μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 150 τμ διότι:
α) Η θέσπιση των ως άνω παρεκκλίσεων συνάπτονται με πολεοδομικά κριτήρια, καθώς πρόκειται για μία περιοχή μελέτης που αποτελεί πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923 όπου δικαιολογείται η καταρχήν παρέκκλιση από την κατά κανόνα καθοριζόμενη αρτιότητα, βασιζόμενη στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του οικισμού και τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του ιστού βάσει των μεγεθών των ιδιοκτησιών που πρέπει να διατηρηθούν, διευκολύνοντας παράλληλα και την εφαρμογή του προτεινόμενου προς έγκριση πολεοδομικού σχεδίου.
β) Η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα στον Τομέα Ι αφορά ποσοστό 20% περίπου των οικοπέδων που εμπίπτουν σε αυτόν και η κατά παρέκκλιση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα στον Τομέα ΙΙ αφορά ποσοστό 9% περίπου των οικοπέδων που εμπίπτουν σε αυτόν.
γ) Επισημαίνουμε, ότι εντός της πόλεως Κορίνθου και μάλιστα στη γειτνιάζουσα περιοχή της περιοχής μελέτης, όπου έγινε επανέγκριση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου με την υπ΄ αριθμ. 2915/9-10-2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 17/Δ/17-01-2002), ισχύουν και εκεί ανά Τομέα Ι και ΙΙ οι παρεκκλίσεις αυτές.
 
Ως προς την παράγραφο 8:
Συμφωνούμε με τα οριζόμενα της παραγράφου 8 του πρακτικού του ΣτΕ, καθώς όπως έχουμε προαναφέρει, εντός της πόλεως Κορίνθου και μάλιστα στη γειτνιάζουσα περιοχή της περιοχής μελέτης, όπου έγινε επανέγκριση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου με την υπ΄ αριθμ. 2915/9-10-2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 17/Δ/17-01-2002), ισχύει αντίστοιχα στον Τομέα Ι ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δώδεκα μέτρα (12,00 μ.) το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο (1,00 μ) σε περίπτωση καταστημάτων και στον Τομέα ΙΙ  ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων έντεκα μέτρα (11,00 μ.) το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο (1,00 μ.) σε περίπτωση καταστημάτων.
 
Ως προς τις χρήσεις γης στην περιοχή της πολεοδομικής μελέτης:
Πρέπει να γίνουν οι εξής διορθώσεις:
α) να απεικονιστεί η οδός Περιάνδρου ως πεζόδρομος, για το τμήμα εκείνο που εντάσσεται στην περιοχή μελέτης (επισυνάπτεται διορθωμένη η πινακίδα Π4 της μελέτης).
Σημειώνεται, ότι το παραπάνω τμήμα της Περιάνδρου έχει ήδη πεζοδρομηθεί.
β) να αποχαρακτηρισθεί ο χώρος στάθμευσης εντός του Ο.Τ 502 και νυν Ο.Τ 163, ο οποίος εσφαλμένα σημάνθηκε με τον αντίστοιχο συμβολισμό, αφού πρόκειται για περιοχή αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ και ως εκ τούτου απαγορεύεται η εν λόγω η χρήση χώρου στάθμευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 23.8.1987 ΠΔ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) (επισυνάπτεται διορθωμένη η πινακίδα Π6 της μελέτης).     
γ) να τεθούν με ιδιαίτερο συμβολισμό εντός εκάστου οικοδομικού τετραγώνου της περιοχής μελέτης οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ, ήτοι ανά Ο.Τ του Τομέα Ι περί χρήσεων γης Κέντρου Πόλης & Γενικής Κατοικίας και ανά Ο.Τ του Τομέα ΙΙ περί χρήσεων γης Γενικής Κατοικίας & Αμιγούς Κατοικίας.
Διευκρινίζεται ότι:
ü    στο Ο.Τ. 6 ισχύουν οι χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας πλην των οικοπέδων τα οποία έχουν πρόσωπο στις οδούς Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη για τα οποία ισχύουν οι χρήσεις γης Κέντρου Πόλης 
ü    στο Ο.Τ.  43 ισχύουν οι χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας πλην των οικοπέδων τα οποία έχουν πρόσωπο στην οδό Κροκιδά για τα οποία ισχύουν οι χρήσεις γης Κέντρου Πόλης 
ü    στο Ο.Τ. 75 ισχύουν οι χρήσεις γης Γενικής Κατοικίας πλην των οικοπέδων τα οποία έχουν  πρόσωπο στην οδό Απ. Παύλου για τα οποία ισχύουν οι χρήσεις γης Κέντρου Πόλης 
διότι πρέπει να εναρμονίζονται με τις Χρήσεις Γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 19379/1207/16-05-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/05-07-2013).
 
Εγκρίνει τις παρακάτω διορθώσεις – επισημάνσεις επί των διαγραμμάτων της πολεοδομικής μελέτης:
-Διορθώθηκε το όριο της περιοχής μελέτης στην περιοχή του Συνοικισμού.
-Διορθώθηκε το όριο των Τομέων στα νοτιοανατολικά (ακολουθώντας τις οδούς Εθνικής Αντίστασης, Νοταρά,   
 Εθνικής Ανεξαρτησίας)
-Αναγράφηκε η σωστή αρίθμηση των οικοδομικών τετραγώνων στην περιοχή του Συνοικισμού.
-Αναγράφηκαν τα ΦΕΚ των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών που γειτνιάζουν με την περιοχή μελέτης.
-Αναγράφηκε το ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/2014 της νέας χερσαίας ζώνης λιμένος.
-Αποτυπώθηκε ορθά Ο.Τ. 1007 πάνω από τις γραμμές ΟΣΕ στο τέρμα της Εθνικής Αντίστασης προς ανατολάς.
-Λαμβάνοντας υπ’οψιν το ΦΕΚ 1598/Δ/1993 περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου  καταργείται η
  πρασιά 2,00 μέτρων που είχε επιβληθεί στο Ο.Τ. 134 έναντι του σταθμού του ΟΣΕ και μετατοπίζεται η
  οικοδομική γραμμή κατά 2,00 μ εξώτερα προς την Λ. Αθηνών ώστε να ταυτιστεί με την ρυμοτομική.
-Διορθώθηκε η οικοδομική γραμμή του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 125 έμπροσθεν της Λεωφόρου Αθηνών, για
  να εξομαλυνθεί η γεωμετρία της Λεωφόρου Αθηνών στο σημείο αυτό και για να υπάρχει συμφωνία με τα
  στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου το οποίο έχει λάβει υπόψη το όριο απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ.
-Αναγράφηκαν στα διαγράμματα οι πίνακες συντεταγμένων των κορυφών και τα εμβαδά των οικοδομικών
  τετραγώνων της περιοχής μελέτης.
 
 
 
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 194 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης