Απ΄ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 195/2017
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Απ΄ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση –επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.          Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.          Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απ΄ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση –επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
 
α) την υπ’ αριθμ. 31/380/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση –επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 58/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισμού 73.840,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
β) την υπ’ αριθμ. 2/9/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 16-12-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι: 1) η εταιρεία με την επωνυμία Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ –ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για τη προμήθεια των ειδών με α/α/ στη σχετική μελέτη 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1 και 8.1 με συνολικό ποσό προσφοράς 24.215,50 € συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α. και 2) η εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ –ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για τη προμήθεια ελαστικών διαστάσεων 12R22.5, 13R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, 175/70R13, 185/60R15, 205R16C, 295/80R22.5, 315/80R22.5 και 315/70R22.5 με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί των τιμών καταλόγου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τοποθέτηση.
γ) την υπ’ αριθμ. 7/88/2017απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:
Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου που ακριβώς αναφέρονται στον πίνακα στο ιστορικό της απόφασης, διότι για κάποια από τα είδη  αυτά δεν υπήρξε προσφορά, αλλά και για τα είδη που υπήρχε προσφορά της συμμετέχουσας επιχείρησης «Πίτσα Κυρ. Φωτεινή –Εμπορία Ελαστικών» δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της με αριθμ. 49509/2016 αναλυτικής διακήρυξης.
Παραπέμπει το θέμα της εκτέλεσης της προμήθειας των ως άνω αναφερομένων ειδών της αριθμ. 58/2016 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 21.194,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, επειδή τα παραπάνω είδη είναι απαραίτητα για τη συντήρηση-επισκευή των οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 32 § 2α του Ν. 4412/2016, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016),όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  προϋπολογισμού 21.194,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α:
Α/Α
A/A Μελέτης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 
 
10/6671.0001
 
 
 
1
1
KHY 5108
DAIHATSU
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JDAJ102G000505071
 
 
20/6671.0001
 
 
 
2
17
ΚΗΥ 2178
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
WDB67602315592258
3
18
Α.Α.Κ
(ΙΝΡ-9315).
PIAGGIO
ΦΟΡΤΗΓΟ
ZAPS8500000568955
4
27
ΚΗΥ 2209
MERCEDES
ΑΠΟΡΡΙΜ
WDB9700731K405373
5
28
ΚΗΙ 5513
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
WDB9700531K342185
6
31
ΚΗΗ 2902
MITSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ
MMBCNK740YD003583
7
32
ΚΗΥ 2240
RENAULT
ΦΟΡΤΗΓΟ
VF1KC0AAG19362333
8
33
ΚΗΥ 5136
RENAULT
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
VF1NDDCL521893218
9
34
ΚΗΙ 5494
HYUNDAI
ΜΙΝΙ BUS
NLJWWH7WP5Z032061
10
37
ΚΗΗ 2916
CITROEN
ΦΟΡΤΗΓΟ
VF7GBKFWB94177577
11
38
ΚΗΥ 2191
ΜΙΤSUBISHI
TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
MMBONK64PVD025050
 
 
20/6672.0001
 
 
 
12
39
ΜΕ 113702
ΝΙSSAN
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
VWASHTF2492102710
13
40
ΜΕ 129346
ΝΙSSAN
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
VWASHTF 2481-061354
 
 
30/6671.0001
 
 
 
14
42
ΚΗΥ 2143
FORD
ΦΟΡΤΗΓΟ
SGHBP535293
15
43
ΚΗΥ 2226
VW
ΦΟΡΤΗΓΟ
WV1ZZZ9KZYR503518
16
45
ΚΗΥ 2193
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
WDB67401415386993
17
46
ΚΗI 5479
MAZDA
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
JMZUN1B22OW199370
18
47
KHI 5498
HYUNDAI
MINI BUS
NLJWWH7WP5Z032033
19
49
A.A.K.
PIAGGIO
ΦΟΡΤΗΓΟ
01384
20
50
ΚΗΗ 2946
ΜΕRCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
38503014664222
 
 
35/6671.0001
 
 
 
21
53
ΚΗΥ 2160
MITSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ
JMBCNK12000290
22
54
ΚΗH 2919
MERCEDES
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
WDB9525031L364745
23
55
KHI 5506
TOYOTA
ΦΟΡΤΗΓΟ
MROHR22G101500159
24
60
KHI 4148
MAZDA
ΦΟΡΤΗΓΟ
JMZUF8UL200709550
25
62
KHI 5484
FORD
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
SFAKXXBDVKKA43335
 
 
35/6672.0001
 
 
 
26
63
ΜΕ 113688
MAZDA
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
JMZUN82128W687922
27
64
ME 104409
MAZDA
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
JMZUN82128W682966
 
 
45/6671.0001
 
 
 
28
65
ΚΗΥ 2229
VW-CADDY
TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
WV1ZZZ9KZR503521
 
                Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του Δημοτικού               Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ :
-10/6671.0001, με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016”  ποσού   1.650,00 €, (Α.Α.Υ. 339/2017)
-20/6671.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 39.440,00 €, (Α.Α.Υ. 353/2017)
-20/6672.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού   5.000,00 €, (Α.Α.Υ. 354/2017)
-30/6671.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 16.000,00 €, (Α.Α.Υ. 389/2017)
-30/6672.0001, με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016”  ποσού   1.500,00 €, (Α.Α.Υ. 391/2017)
-35/6671.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού   7.000,00 €, (Α.Α.Υ. 410/2017)
-35/6672.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού   2.000,00 €, (Α.Α.Υ. 411/2017)
-45/6671.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού   1.250,00 €, (Α.Α.Υ. 429/2017),  (Α.Ο.Ε. 4/23/2017).
 
Β) Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα υποβάλλουν προσφορές κατόπιν ενημέρωσή τους.
 
Γ) Η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 58/2016 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κα. Ε. Καμτσιώρα κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αριθμ. 49509/2016 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης και απ’ ευθείας ανάθεσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2α του ν. 4412/2016.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 195 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης