Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 196/2017
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017» 
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 191/2017 και 204/2017 (ορθή επανάληψη) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 και τις από 25-05-2017 και 8-6-2017 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος  ανέφερε ότι  δεν συμφωνούμε με την μείωση της πίστωσης  για την προμήθεια κάδων  απορριμμάτων, επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης του αριθμού των κάδων, για την εξυπηρέτηση των δημοτών. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ. 191/2017 και 204/2017 (ορθή επανάληψη)  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στις με  υπ’ αριθμ. 191/2017 και 204/2017 (ορθή επανάληψη)  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α.
Αποδέχεται ποσό 129.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2017, για τη κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την με αριθμ. 13492/26-4-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού είχε εγγραφεί στον κ.α 1214.0001 με τίτλο:” Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες” ποσό 105.000,00€ και στον κ.α 1313.0001 με τίτλο:”Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες”  ποσό 24.400,00€.
Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων είχαν εγγραφεί στους κάτωθι κ.α οι πιστώσεις:
κ.α
Τίτλος
Ποσό πρ/σμού συνολικά
Ποσό πρ/σμού από πυροπροστασία 2017
35/6041.0010
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση  για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017
24.000,00
24.000,00
35/6054.0006
Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση  για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017
6.000,00
6.000,00
35/7131.0006
Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)
90.000,00
24.400,00
35/6262.0019
Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Κορίνθου
15.000,00
15.000,00
35/6262.0020
Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού
15.000,00
15.000,00
35/6262.0021
Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Τενέας
15.000,00
15.000,00
00/6739.0024
Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων απο κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017)
30.000,00
30.000,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
129.400,00
Μετά από τα ανωτέρω, τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
μειώνει τον  κ.α 1214.0001 με τίτλο:” Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες” προϋπολογισμού  105.000,00€ κατά το ποσό των 400,00 και διαμορφώνεται σε 104.600,00€.
Μέσω του αποθεματικού  με ΚΑ 911
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 μειώνει αντίστοιχα τον κ.α 35/6262.0020 με τίτλο: ”Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού” προϋπολογισμού  15.000,00€ κατά το ποσό των 400,00 και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 14.600,00€ .
Ως προς τον τίτλο:
α) Τροποποιεί τον κ.α 35/6041.0010 “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση  για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017” με νέο τίτλο: ”Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017”
β) Τροποποιεί τον κ.α 35/6054.0006  “Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση  για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017” με νέο τίτλο:  ”Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017”
 
Εγκρίνει και Ψηφίζει:
1. τη διάθεση ποσού 24.000,00 € σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 35/6041.0010 και τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017»
2.  τη διάθεση ποσού 6.000,00 € σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 35/6054.0006 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017»
 
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017
1. Καταργεί  το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση κερκίδων στο γήπεδο Σπαθοβουνίου» με  Κ.Α. 30/7336.0003 και  Κωδικό Έργου 1124 προϋπολογισμού  20.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΠΔΕ)
2. Μειώνει τη πίστωση του έργου με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας» με  Κ.Α. 30/7323.0006 και  Κωδικό
Έργου 1104 προϋπολογισμού  50.000,00 €  κατά 24.000,00 και τελική πίστωση 26.000,00  (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2017)
3. Μειώνει τη πίστωση του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» με  Κ.Α. 30/7323.0108 και Κωδικό Έργου 1065 προϋπολογισμού  500.000,00 €  κατά 281.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2015:5037,59- ΣΑΤΑ 2016: 253.050,00- Π.Δ:22.912,41) και τελική πίστωση 219.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2011:25.058,64- ΣΑΤΑ 2012: 2048,77- ΣΑΤΑ 2015:191.892,59)
4.Μειώνει τη πίστωση του έργου με τίτλο «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο» με  Κ.Α. 30/7324.0008 και  Κωδικό Έργου 1073, προϋπολογισμού  180.000,00 €  κατά 90.000,00 και τελική πίστωση 90.000,00  (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016)
5.Ενισχύει τη πίστωση του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου» με  Κ.Α. 30/7322.0014 και  Κωδικό Έργου 1119, προϋπολογισμού  100.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016)  κατά 125.000,00 και τελική πίστωση 225.000,00  (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016:125.000,00-ΣΑΤΑ 2017:86.050,00- Π.Δ:13.950,00)
6. Εντάσσει το έργο με τίτλο “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ Αγίου Βασιλείου”, με κ.α 30/7322.0004 , προϋπολογισμού 65.000,00 (ΣΑΤΑ 2016)
7. Εντάσσει το έργο με τίτλο “Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ Κουταλά”, με κ.α 30/7326.0001 προϋπολογισμού 11.000,00 (ΣΑΤΑ 2016)
Για τα κάτωθι έργα που υλοποιήθηκαν  στο Δήμο Κορινθίων σε παρελθόντα έτη, έχει προκύψει σε συνέχεια αφενός δικαστικής απόφασης και αποφάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η υποχρέωση του Δήμου για σύνταξη ΑΠΕ και εξόφληση των αναδόχων αντίστοιχα.
Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Δημοτικό Προϋπολογισμό ως εξής:
Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017
1.       Εντάσσει το έργο με τίτλο «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Π.Ε. Αγίου Γεωργίου» και Κ.Α. 30/7322.0051 με ποσό 62.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016) [έγκριση ΑΠΕ από Τεχνικό Συμβούλιο]
2.       Εντάσσει το έργο με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών» και Κ.Α. 30/7324.0014 με ποσό 50.406,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016) [έγκριση ΑΠΕ από Τεχνικό Συμβούλιο]
3.       Εντάσσει το έργο με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ ΦΑΣΗ)» και Κ.Α. 30/7322.0045 με ποσό 27.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016) [Δικαστική Απόφαση]
4.       Αλλάζει τη χρηματοδότηση του  έργου με κωδικό 1130, τίτλο «Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Αλμυρής» και Κ.Α. 30/7311.0004 συνολικής πίστωσης 100.000,00 ευρώ από πόρους του Δήμου αρχικά, ως εξής: 24.000,00 € ΣΑΤΑ 2017, 5.037,59 € ΣΑΤΑ 2015, 2.644,00€ ΣΑΤΑ 2016 και 68.318,41€  Π.Δ. .
 
 Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Καταργεί τον Κ.Α  30/7336.0003 με  τίτλο:«Διαμόρφωση κερκίδων στο γήπεδο Σπαθοβουνίου», προϋπολογισμού 20.000,00€.
 
Μειώνει:
1.       τον Κ.Α. 30/7323.0006 με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας», προϋπολογισμού  50.000,00 €  κατά      24.000,00 και τελική πίστωση 26.000,00  (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2017)
2.       τον  Κ.Α. 30/7323.0108 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού  500.000,00 €  κατά 281.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2015:5037,59- ΣΑΤΑ 2016: 253.050,00- Π.Δ:22.912,41) και τελική πίστωση 219.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2011:25.058,64- ΣΑΤΑ 2012: 2048,77- ΣΑΤΑ 2015:191.892,59)
3.       τον Κ.Α. 30/7324.0008 με τίτλο «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο», προϋπολογισμού  180.000,00 €  κατά 90.000,00 και τελική πίστωση 90.000,00  (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016)
 
Μεταφέρει συνολικά 415.000,00 στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ 2016: 343.050,00- ΣΑΤΑ 2017: 24.000,00- ΣΑΤΑ 2015: 5037,59-  Π.Δ: 42.912,41) και από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 340.406,00€ συνολικά προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Ενισχύει τον Κ.Α. 30/7322.0014 με τίτλο «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου» , προϋπολογισμού  100.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016)  κατά 125.000,00 και τελική πίστωση 225.000,00  (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016:125.000,00-ΣΑΤΑ 2017:86.050,00- Π.Δ:13.950,00)
 
Δημιουργεί:
1.                          τον κ.α 30/ 7322.0004 με τίτλο “κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ Αγίου Βασιλείου”, με πίστωση 65.000,00 (ΣΑΤΑ 2016)
2.                          τον κ.α 30/7326.0001 με τίτλο “Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ. Κουταλά”, με πίστωση 11.000,00 (ΣΑΤΑ 2016)
3.                          τον Κ.Α. 30/7322.0051 με τίτλο «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Π.Ε. Αγίου Γεωργίου»  με πίστωση 62.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016)
4.                          τον κ.α 30/7324.0014 με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών»  με πίστωση 50.406,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016)
5.                          τον κ.α 30/7322.0045 με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ ΦΑΣΗ)» με πίστωση  27.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016)
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό 2017 ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
1.                               Μειώνει τον κ.α 4142.0010 με  τίτλο:«Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ», προϋπολογισμού 30.000,00 € κατά  το ποσό των 7.000,00€ και τελική πίστωση 23.000,00 € και μέσω του αποθεματικού  μεταφέρει και
2.                               Δημιουργεί τον κ.α 4142.0014 με τίτλο:’Κράτηση 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο ν. 4412/2016 (υπέρ Α.Ε.Π.Π) με το ποσό των 7.000,00€
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
1.      Kαταργεί  τον κ.α 35/7131.0002 με τίτλο:«Αγορά πυροσβεστικού», προϋπολογισμού 42.103,42€ 
2.      Kαταργεί τον κ.α 20/7132.0001 με  τίτλο:«Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων», προϋπολογισμού 35.800,00 €
3.      Μειώνει τον κ.α 20/7135.0001 με τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 174.885,66 € κατά  το ποσό των 34.200,00€ και τελική πίστωση 140.685,66 €
4.      Μειώνει  τον κ.α 00/8242.0010 με τίτλο:«Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ», προϋπολογισμού 30.000,00€   κατά το ποσό των 7.000,00€ και τελική πίστωση 23.000,00€
Μεταφέρει ποσό 119.103,42€ στο αποθεματικό  και από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των  129.103,42 € συνολικά προκειμένου να ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Ενισχύει:
1.                              τον Κ.Α  35/7132.0006  με  τίτλο:«Προμήθεια Αυτοκινήτου φορτηγού 1t για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (έτους 2015)», προϋπολογισμού 31.000,00€ με  το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση   35.000,00 €
2.                              τον Κ.Α  35/7132.0005 με  τίτλο:«Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής) για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).», προϋπολογισμού 45.000,00€ με  το ποσό των 18.103,42€ και τελική πίστωση   63.103,42€
3.                              τον Κ.Α  35/7131.0006  με  τίτλο:«Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)», προϋπολογισμού 90.000,00€ με  το ποσό των 20.000,00€ και τελική πίστωση 110.000,00 €.
4.                              τον Κ.Α  15/6474.0001  με  τίτλο: «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 10.000,00€ με  το ποσό των 17.000,00€ και τελική πίστωση 27.000,00 €.
 
Δημιουργεί:
1.       τον κ.α 20/7132.0003 με τίτλο: ”προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος με ανατροπή” με το ποσό των 70.000,00€ και τελική πίστωση 70.000,00€
2.       τον κ.α 00/8242.0014 με τίτλο:’Κράτηση 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο ν. 4412/2016 (υπέρ Α.Ε.Π.Π)’ με το ποσό των 7.000,00€
 
 
Β΄.
 
ΜΕΡΟΣ Α’
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό 2017, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει :
1.        τον Κ.Α  20/6641.0002  με  τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου», προϋπολογισμού 526.863,32€ κατά  το ποσό των 5.679,62€ και τελική πίστωση   521.183,70 €
2.        τον Κ.Α  20/7135.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 140.685,66€ κατά  το ποσό των 27.600,00€ και τελική πίστωση   113.085,66 €
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 33.279,62€ συνολικά και από το αποθεματικό λαμβάνει ισόποσα, προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Ενισχύει :
·         τον Κ.Α  20/6231.0001  με  τίτλο:«Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών», προϋπολογισμού 43.200,00€ με  το ποσό των 9.000,00€ και τελική πίστωση   52.200,00 €
·         τον Κ.Α  20/6721.0001  με  τίτλο:«Φορέας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4 του  ν.3852/2010», προϋπολογισμού 23.276,80€ με  το ποσό των 5.679,62€ και τελική πίστωση   28.956,42 €
 
Δημιουργεί τον Κ.Α 20/6117.0001 με τίτλο:”Συλλογή, έλεγχος & επεξεργασία στοιχείων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τις δράσεις της διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) & διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Κορινθίων” με το ποσό των 18.600,00€
 
ΜΕΡΟΣ B
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 56073/25-5-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και προκειμένου να ισοσκελιστεί η ανταποδοτική υπηρεσία 20, λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της Λαϊκής αγοράς, τροποποιεί  το Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017, ως εξής:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Λαμβάνει από το αποθεματικό το ποσό των  21.732,15 € και ενισχύει  τις  κάτωθι πιστώσεις:
 
Ενισχύει:
·         τον Κ.Α  20/6012.0001  με  τίτλο:«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 159.273,43€ με  το ποσό των 300,00€ και τελική πίστωση   159.573,43€
·         τον Κ.Α  20/6063.0001  με  τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)», προϋπολογισμού 53.000,00€ με  το ποσό των 300,00€ και τελική πίστωση   53.300,00 €.
·         τον Κ.Α  20/6063.0002  με  τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)», προϋπολογισμού 30.000,00€ με  το ποσό των 919,72€ και τελική πίστωση   30.919,72 €.
·         τον Κ.Α  20/6253.0001  με  τίτλο:«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 13.000,00€ με  το ποσό των 300€ και τελική πίστωση   13.300,00 €.
·          τον Κ.Α  20/6011.0001  με  τίτλο:«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 1.422.894,48€ με  το ποσό των 8052,19€ και τελική πίστωση   1.430.946,67€
·         τον Κ.Α  20/6263.0001  με  τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 80.000,00€ με  το ποσό των 1000€ και τελική πίστωση   81.000,00 €.
·         τον Κ.Α  20/6633.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)», προϋπολογισμού 4.000,00€ με  το ποσό των 440,24€ και τελική πίστωση   4.440,24 €.
·         τον Κ.Α  20/6634.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», προϋπολογισμού 25.000,00€ με  το ποσό των 400,00€ και τελική πίστωση   25.400,00 €.
·         τον Κ.Α  20/6635.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας», προϋπολογισμού 5.000,00€ με  το ποσό των 400.00€ και τελική πίστωση   5.400,00 €.
·         τον Κ.Α  20/6641.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 29.500,00€ με  το ποσό των 5.000.00€ και τελική πίστωση   34.500,00 €.
 
 
 
·         τον Κ.Α  20/7135.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 113.085,66€ με  το ποσό των 4.620,00€ και τελική πίστωση   117.705,66 €.,
 
β)Διευκρινίζεται ότι ως προς την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εντάσσει νέο έργο με Κ.Α.  30/7331.0001 και  τίτλο «Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων Δήμου Κορινθίων» με το ποσό των  6.500,00 €.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Για τις ανάγκες σύστασης Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία:”Δημοτικό, Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετρόπουλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη”   τροποποιεί τον προϋπολογισμό ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει τον κ.α 30/6234.0002 με τίτλο:” Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού” προϋπολογισμού 86.360,00€ κατά το ποσό των 25.000,00€ και τελική πίστωση   61.360,00€.
 
Μεταφέρει  στο αποθεματικό το ποσό των 25.000,00€ και από το αποθεματικό λαμβάνει συνολικά το ποσό των  80.000,00€  και δημιουργεί  την πίστωση με Κ.Α. 00/6715.0002 και τίτλο «Επιχορήγηση Δημοτικού ιδρύματος με την
επωνυμία:”Δημοτικό Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετρόπουλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη” με το ποσό των 80.000,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 196 / 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment