Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ έργου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 197/2017

 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ΄΄Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων΄΄» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.       την αριθμ. 10/2015μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 122.510,23€,
2.       την αριθμ. 11/93/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επανακαθορισμού των όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       το από 10-05-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.       την αριθ. 16/180/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2508/61633/2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργου και κατακύρωση  του διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης του ΕΔΕ κ. Θωμά Καναβού ως αναδόχου, 
5.       την αριθ. πρωτ. 40038/30-09-2016 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 44.820,81 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.),
6.       τον 1ο Α.Π.Ε., την αιτιολογική έκθεση και την Τεχνική Έκθεση που τον συνοδεύουν τον 1ο     Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, καθώς και την γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων,
7.        την από 03-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον  υπάλληλο κ.  Νικόλαο Κουίνη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Η ΕΔΕ ΘΩΜΑΣ ΚΑΝΑΒΟΣ, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. Πρωτοκόλλου  40038/2016 συμβάσεως,  ανέλαβε την εκτέλεση
των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 10/2015 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και το 1 Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων και τις νέες εργασίες με διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων στο εν εξελίξει, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1,2 του Ν. 1418/84  και πληροί τις προϋποθέσεις του άρ. 57 παρ. 4  του Ν3669/08 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών. Επίσης δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Επισυνάπτεται η γνωμοδότηση για την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.  
 Παρακαλούμε, για την έγκρισή του 1ου ΑΠΕ και  1ου ΠΚΤΝΜΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 55.577,80 €, εργολαβίας Θωμά Καναβού που έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 10/2015 μελέτη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 197 / 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης