Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ έργου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 198/2017
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ΄΄Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου΄΄»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ΄΄Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
 
1.- την αριθμ. 18/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έργο «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 πολεοδομικής ενότητας Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού 450.000 €, από ΣΑΤΑ 2009 .
2.- την αριθμ. 71/23.3.2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής , περί καθορισμού όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου.
3.- την αριθμ. πρωτ. 9466/30.4.2009 διακήρυξη δημοπρασίας για επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.
4.-   το από 26/5/2009 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, περί μη κατάθεσης προσφορών (α΄ άγονη δημοπρασία)
5.- την αριθμ. 134/2.6.2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, για επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης του ανωτέρω έργου, λόγω της πρώτης άγονης δημοπρασίας.
6- Το από 10-6-2009 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασιών , περί μη κατάθεσης προσφορών.
7.- την αριθμ. 146/17-6-2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, για επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού, περί δεύτερης άγονης δημοπρασίας και παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
8.- Την αριθμ. 244/24-6-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία Πλατείας Ο.Τ. 256 Πολεοδομικής ενότητας Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού 450.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 19%) στην Κοινοπραξία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ– ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 6918/16-7-2009 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Κορινθίας.
9.-  Το αριθμ. πρωτ. 27201/23-10-2009 συμφωνητικό του Δήμου με την  ανάδοχο κοινοπραξία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ– ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για την εκτέλεση  του εν λόγω έργου  ποσού 346.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%).
10. –  Την αριθμ. 246/2-8-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι 22-9-2010 και έγκριση του 1ου ΑΠΕ του  έργου «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 πολεοδομικής ενότητας Αγ. Γεωργίου» ποσού 354.330,76 € με το ΦΠΑ
11.- Την αριθμ. 341/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι 19-01-2011.
12.-  Τον 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 πολεοδομικής ενότητας Αγ. Γεωργίου» ποσού 416.330,76 € (με ΦΠΑ)
13.- Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ του  ανωτέρω έργου
14.- Το αριθμ. 29/16-12-2016 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί γνωμοδότησης υπέρ του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου, συνολικής δαπάνης 416.330,76 € (με ΦΠΑ).
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συμβούλων την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό  κ. Σπύρο Περόγαμβρο και ελεγχθεί – θεωρηθεί από  τον ίδιο, ως   Προϊστάμενο Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου  Κορινθίων και καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Η Εργοληπτική Επιχείρηση  «Κ/Ξ «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ– ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» δυνάμει της υπ΄αριθμ. 27201/23-10-2009  συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 18/2009 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Από τη Δ/νση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του εν λόγω έργου, ο οποίος παρουσιάζει μεταβολή (αύξηση) σε σχέση με την σύμβαση κατά 50.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών λόγω μη ακριβούς  προμέτρησης  δια χρήσεως των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών.
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 416.330,76 € (με Φ.Π.Α.).
Ο εν λόγω 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας με το πρακτικό 29/16-12-2016 (ΘΕΜΑ 11ο).
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τον 2ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου, το με αριθμ. 29/16-12-2016 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Δημιουργία Πλατείας Ο.Τ. 256 Πολεοδομικής ενότητας Αγ. Γεωργίου» ποσού 416.330,76 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εργολαβίας Κ/Ξ «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ– ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 18/2009 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 198 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης