Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ έργου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 199/2017
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ΄΄Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών΄΄»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ΄΄Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
 
1.- Την αριθ. 73/2007 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από τους πόρους του Δήμου.
 
2.- Την αριθ. 21/294/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων για τη δημοπρασία του εν λόγω έργου.
 
3.- Την αριθ. 3/61/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί επικύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας και κύρωση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.», που νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2884/03-04-2008 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Κορινθίας.
 
4.- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9080/2008 συμφωνητικό εργασιών ποσού 543.999,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 
 
5.- Την αριθ. 95/2009 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε μη θεωρητέο  το με αριθμό 1228/08 ΧΕΠΕ , για την πληρωμή του 1ου λογ/σμού και πιστοποίησης των εργασιών του ανωτέρω έργου. Το σκεπτικό της πράξης είναι ότι μη νόμιμα  αποκλείστηκε από το διαγωνισμό  η αναδειχθείσα ως πρώτη μειοδότρια  Κ/Ξ ατομικών Ε.Ε. «Πατρινέλης Γ. – Λαμπρινάκος Αλ.», με συνέπεια μετά τον αποκλεισμό και της 2ης  Κ/Ξ «Παύλος Κόρκας-Όθων Κλαουδάτος Ο.Ε.», να αναδειχθεί μειοδότης η 3η κατά σειρά  Ε.Ε. «Πανορμίτης ΕΠΕ» με ποσοστό έκπτωσης 32%.
 
6.- Την αριθ. 22/267/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία: α) ανεκλήθη η αριθ. 3/61/11-03-08  απόφασή της, β) επικυρώθηκαν τα από 11-11-2009 και 17-11-2009 πρακτικά της δημοπρασίας και γ) ανακηρύχθηκε μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Οδών» η Κ/ξία  «Πατρινέλης Γ. – Λαμπρινάκος Αλ.».
 
7.- Την αριθ. 18/416/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2247/30-03-2010 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Κορινθίας, σύμφωνα με την οποία λύθηκε η υφιστάμενη σύμβαση με την «ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και πρέπει να υπογραφεί νέα με την Κ/ξία «Πατρινέλης Γ. –Λαμπρινάκος Αλ.» για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος του έργου.
 
8.- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12659/26-05-2010 συμφωνητικό εργασιών ποσού 161.194,14 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 21%. 
 
9.- την αριθμ. 272/1-9-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ποσού 163.858,51 € με ΦΠΑ, 23% και παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 30-10-2010
 
10.- την αριθμ. 342/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 25-01-2011.
 
11.- τον 2ο ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Οδών», συνολικού ποσού 214.292,41 € (με ΦΠΑ).
 
12.- την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.
 
13.- το αριθμ. 29/16-12-2016 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί γνωμοδότησης υπέρ του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου, συνολικού ποσού 214.292,41 € (με ΦΠΑ).
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία  έχει συνταχθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό  κ. Σπύρο Περόγαμβρο και ελεγχθεί – θεωρηθεί από  τον ίδιο , Προϊστάμενο Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου  Κορινθίων και καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Η Εργοληπτική Επιχείρηση Κ/Ξ ΄΄ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ. – ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» δυνάμει της υπ΄αριθμ. 12659/26-05-2010  συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 73/2007 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Από τη Δ/νση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του εν λόγω έργου, ο οποίος παρουσιάζει μεταβολή (αύξηση) σε σχέση με την σύμβαση κατά 40.649,99 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών λόγω μη ακριβούς προμέτρησης δια χρήσεως των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών.
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 214.292,41 € (με Φ.Π.Α.).
Ο εν λόγω 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας με το πρακτικό 29/16-12-2016 (ΘΕΜΑ 10ο ).
Παρακαλούμε για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τον 2ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου, το με αριθμ. 29/16-12-2016 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Οδών» ποσού 214.292,41€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εργολαβίας Κ/Ξ «ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 73/2007 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 199 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης