Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 200/2017
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΄΄Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου΄΄» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ΄΄Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1.       την αριθμ. 208/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου» προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2.       την αριθμ. 9/201/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       τα από 06-05-2014 και 05-06-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.       την αριθ. 13/269/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1884/50734/2014 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της εταιρείας «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» ως αναδόχου του έργου,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 55565/23-11-2015 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου  ποσού 177.816,86€ πλέον ΦΠΑ.,
6.       τις αριθμ. 365/2016 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2016 με αναθεώρηση τιμών
7.        την αριθμ 472/2016 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις  01-03-2017 με αναθεώρηση τιμών,
8.       την αριθμ 13/2017 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και του Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου,
9.       την υπ΄ αριθμ. 8775/28-02-2017 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 15-06-2017,
10.    τον 2ο Α.Π.Ε., την αιτιολογική έκθεση και την Τεχνική Έκθεση που τον συνοδεύουν,
11.    την από 26-05-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
      <<H εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 55565/23-11-2015 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος προϋπολογισμού 450.000,00 Ευρώ με αριθμό μελέτης 208/2013 της Τ.Υ. του Δήμου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου  οκτώ (8) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 21/365/2016, 26/472/2016 αποφάσεις του ενέκρινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 01-03-2017.
Ο ανάδοχος, με την αριθμ. 8775/28-02-2017 εμπρόθεσμη αίτησή του ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 15/06/2017, λόγω εκκρεμότητας έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και λόγω των  συνθηκών εκτέλεσης του έργου, εκτέλεση εργασιών αποσπασματικά σε διάφορα σημεία των πεζοδρομίων, συμπλήρωση φωτιστικών σε διάφορες θέσεις, καθυστέρηση προμήθεια ιδίων φωτιστικών με τα υπάρχοντα από τις βιομηχανίες.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ‘ όψιν:
α) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (άρθρ. 48 παρ.8α, 9 και 10) και το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο 90% και εκκρεμούν να κατασκευασθούν μικρά τμήματα πεζοδρομίων σε διάφορες θέσεις που παρατηρούνται φθορές στα υπάρχοντα πεζοδρόμια, η τοποθέτηση στους ιστούς των νέων φωτιστικών σωμάτων και η έγκριση του 2ου ΑΠΕ.
β) Το γεγονός ότι επήλθε μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με τον εγκεκριμένο  1ο ΑΠΕ που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάστηκε να συνταχθεί 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών.
Ο 2ος ΑΠΕ ως προς  τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ και την συμβατική δαπάνη δεν παρουσιάζει καμμία απολύτως μεταβολή ως προς την συμβατική δαπάνη του έργου.
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης  218.714,74€ εκ των οποίων 172.625,39€ για εργασίες 11,62€  για απρόβλεπτα, 3.917,58 € για αναθεώρηση και 42.160,74€ για Φ.Π.Α.
 Ως προς την συμβατική δαπάνη  και τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.
Συνοπτικά ο 2ος Α.Π.Ε. αναλύεται  ως εξής:
2ος Α.Π.Ε.
1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ και έκπτωση
172.625,39€
2. Απρόβλεπτη δαπάνη
         11,62€
3. Αναθεώρηση
    3.917,58 €
4. Φ.Π.Α. 23% και 24%
   42.160,74€
Σύνολο
218.714,74€
Μετά τα παραπάνω:
Προτείνεται: 
Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
1) Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “ Ανάπλαση πεζοδρομίων στον Συνοικισμό Κορίνθου” Αναδόχου της εταιρείας “ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.” συνολικής δαπάνης 218.714,74€.
2) την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 15-06-2017 με δικαίωμα αναθεώρησης,
 Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στον Συνοικισμό Κορίνθου»» ποσού 218.714,74€, εργολαβίας της εταιρείας «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 208/2013 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Β) Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου», εργολαβίας της εταιρείας «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» μέχρι 15-06-2017 με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 200 / 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης