Πρόσληψη προσωπικού για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 214/2017

 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Πρόσληψη προσωπικού για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες έτους 2017» 
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόσληψη προσωπικού για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 09-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του  Δήμου, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 «Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015).
2.       Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/12-03-2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 παρ. 22 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11.4.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015).
3.       Την υπ’ αριθμ. 13492/26-04-2017 Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΠΝ3465ΧΘ7-3ΡΥ) περί κατανομής ποσού 129.400 ευρώ, στο Δήμο Κορινθίων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
4.       Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
5.       Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα τις κατεπείγουσες ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας (επόπτευση – φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών περιοχών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών), προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου.
 
Εισηγείται:
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2017, ως εξής:
 
Ειδικότητα.
Θέσεις.
Υπηρεσία.
Διάρκεια συμβάσεων.
Κ.Α. Πιστώσεων.
Προϋπολογισμός δαπάνης.
ΥΕ 16 Εργατών κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
14
Πρασίνου.
Έως δύο  (2) μήνες
35/6041.0010
35/6054.0006
24.000 €
  6.000 €
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των δέκα τεσσάρων (14) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως δύο  μηνών) για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2017, σύμφωνα με την από 13-06-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015, τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α  του Ν. 4057/2012 όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 παρ 22 του Ν. 4071/2012 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ.1α του Ν. 4325/2015, την από 13-06-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δίμηνη σύμβαση για το έτος 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες, λόγω καλοκαιριού, ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Κορινθίων (επόπτευση – φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών περιοχών για τη πρόληψη δασικών πυρκαγιών), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου, ως εξής:
 
Ειδικότητα.
Θέσεις.
Υπηρεσία.
Διάρκεια συμβάσεων.
Κ.Α. Πιστώσεων.
Προϋπολογισμός δαπάνης.
ΥΕ 16 Εργατών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
14
Πρασίνου
Έως δύο (2) μήνες
35/6041.0010
35/6054.0006
24.000 €
  6.000 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 214 / 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης