Διαγραφές προσαυξήσεων

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 215/2017
 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Διαγραφές προσαυξήσεων»   
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφές προσαυξήσεων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από 09-06-2017 εισηγήσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου, οι οποίες καθ’ όλον το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
1) Σύμφωνα με την υπ αρ. 12840/22-3-2017 αίτηση ο κ. ΝΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ με κωδικό οφειλέτη 36357, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων από παράβαση τροχαίας 65,50 ευρω στις 8-10-2005, διότι όπως ισχυρίζεται δεν έλαβε ποτέ ειδοποίηση .Οι προσαυξήσεις ανέρχονται έως και σήμερα σε 71,40 ευρώ.
Από έρευνα των αρχείων της υπηρεσίας διαπιστώθηκε, ότι στάλθηκαν ειδοποιήσεις με αρ πρωτ. 7602/8-4-2008
 
2) Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 12835/22-3-2017 αίτηση η κ. ΝΟΥΛΟΓΛΟΥ ΠΟΣΙΟΥΛΑ του ΧΑΡ. με κωδ. Οφειλετη 41259 -2017 αίτηση ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων απο παράβαση τροχαίας 32,50 ευρω στίς 27-8-2002 ,διότι όπως ισχυρίζεται δεν έλαβε ποτέ ειδοποίηση. Οι προσαυξήσεις ανέρχονται εως και σήμερα σε 47,13 ευρώ.
Από έρευνα των αρχείων της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι στάλθηκαν ειδοποιήσεις με αρ. Πρωτ. 4485/1-4-2005.
Δεν προκύπτει υπαγωγή στις προϋποθέσεις του αρθ.174 παρ .3 του Ν. 3463/06
 
3)Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 13395/27-03-2017 αίτηση η κ. Ξεθάλη Ζωή κληρονόμος του κ. Κατσαρού, ζητά την διαγραφή των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής,- διότι ο κ. Κατσαρός απεβίωσε στις 26-03-1995 και οι ατομικές ειδοποιήσεις που αποστέλλονταν στη διεύθυνση και στο όνομά του θανόντος ,δεν παραλαμβάνονταν από κανέναν, με συνέπεια οι οφειλές να επιβαρύνονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, -έτσι ώστε να προβεί στην ολοσχερή εξόφληση των οφειλών εάν διαγραφούν οι προσαυξήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 του Ν.3463/06, η διαγραφή προσαυξήσεων δύναται να συμβεί όταν η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:
1) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης,
2) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας,
3) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
Συνημμένα σας υποβάλουμε την ληξιαρχική πράξη θανάτου και την ατομική καρτέλα οφειλέτη.
Στο όνομα ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ με κωδ. οφειλέτη 1912 ,εμφανίζονται οφειλές από τέλος καθαριότητας -δικαίωμα χρήσης νεκροταφείου ως κάτωθι :
με ημερομηνία βεβαίωσης 18-07-1996 ,ποσό 27,19 πλέον προσαυξήσεων 37,25
με ημερομηνία βεβαίωσης 01-06-2006 ,ποσό 50,00 πλέον προσαυξήσεων 65,50
με ημερομηνία βεβαίωσης 01-07-2008 ,ποσό 55,00 πλέον προσαυξήσεων 58,30
με ημερομηνία βεβαίωσης 04-05-2009 ,ποσό 55,00 πλέον προσαυξήσεων 52,80
με ημερομηνία βεβαίωσης 15-07-1010 , ποσό 55,00 πλέον προσαυξήσεων 45,10
με ημερομηνία βεβαίωσης 28-06-2011 ,ποσό 60,00 πλέον προσαυξήσεων 42,00
με ημερομηνία βεβαίωσης 18-11-2013 ,ποσό 50,00 πλέον προσαυξήσεων 21,00
Προτείνουμε την διαγραφή των προσαυξήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.174 παρ .3 του Ν. 3463/06.
 
4)Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 24132/31-05-2017 αίτησή η εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων για τα μισθώματα της θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. Θέση Κακιά Ράχη
και για την περίοδο από 7/1/2008 εως και 6/1/2015 οι οποίες ανέρχονται μέχρι και την 6/6/2017 σε 3.447,37 ευρώ.
Η εταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» (ΑΦΜ094227071) είχε μισθώσει με την με αριθ.716/07.01.1998 απόφαση της Ν.Α. Κορινθίας, θαλάσσια έκταση επιφάνειας 10 στρεμμάτων στη θέση «ΚΑΚΙΑ ΡΑΧΗ» Σαρωνικού Κόλπου για την εγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας με χρήση πλωτών εγκαταστάσεων εκτροφής η οποία είχε διάρκεια ισχύος δέκα ετών και για την οποία μας χορηγήθηκε από την ίδια αρχή η με αριθ. 243/24.05.1999 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας .
Το έτος 2009 και αφού είχε πραγματοποιηθεί επένδυση εκατομμυρίων ευρώ σε πλωτές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και λειτουργικές δαπάνες και αφού είχαν αποδοθεί προς τους φορείς του Δημοσίου φόροι, ασφαλιστικές εισφορές και μισθώματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η εταιρεία σε συνθήκες μεγιστοποίησης της παραγωγικής της δραστηριότητας, αντιμετώπισε την ακύρωση των διοικητικών πράξεων έκδοσης της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) με την με αριθ. 2350/2009 Απόφαση του ΣτΕ, κατόπιν προσφυγής τοπικού εξωραϊστικού-πολιτιστικού συλλόγου λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την ιχθυοκαλλιέργεια.
Συνεπεία της ανωτέρω απόφασης όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούσαν την μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας έπαψαν να είναι σε ισχύ, με συνέπεια η εταιρεία να υποστεί οικονομική καταστροφή αφού παρά τις αιτήσεις ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της (και ανανέωσης μίσθωσης θαλάσσιου χώρου) ήδη οι αρμόδιες Αρχές ζητούσαν την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την επαναφορά του θαλάσσιου χώρου στην αρχική του κατάσταση (Σχετ. 1, Σχετ.2, Σχετ.3). Όπως δε προκύπτει από τα στοιχεία του Ισολογισμού 2011 (Σχετ.4) η εταιρεία υποχρεώθηκε να εκποιήσει μαζικά το ζωικό της κεφάλαιο κατά την περίοδο 2010-11 – σε συνθήκες κρίσης τιμών στην ιχθυοκαλλιέργεια – ώστε να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις, υφιστάμενη σωρευτικές ζημιές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.
 
Με την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες (Δεκέμβριος, 2012) η εταιρεία υπέβαλε αίτημα επανεκκίνησης διαδικασίας αδειοδότησης της μονάδας, ευελπιστώντας ότι αυτή θα ολοκληρωθεί.
Υπό την αίρεση δε της εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των διαδικαστικών ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών τις οποίες αναμένουμε, καλούμαστε να εξοφλήσουμε μετρητοίς τα μισθώματα του θαλάσσιου χώρου τα οποία αφορούν την ανωτέρω χρονική περίοδο μέχρι σήμερα.
Επειδή τα ανωτέρω γεγονότα συνιστούν εξαιρετικά ειδικές συνθήκες συνεπεία των οποίων εμποδίστηκε η ομαλή συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την ερήμωση των εγκαταστάσεων και την οικονομική μας εξόντωση.
Αιτούνται την διαγραφή των προσαυξήσεων ύψους 3.447,37 και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων που έχουν καταλογιστεί επί των μισθωμάτων του θαλάσσιου χώρου. Τα βεβαιωμένα μισθώματα ανέρχονται στις 11.120,54 ευρώ καθώς και 4.703,30 απο μισθώματα που αφορούν συμπληρωματική χρέωση έως και σήμερα. Συνημμένα προσκομίζει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά 1-4 καθώς και διαταγές πληρωμής κατά της εταιρίας.
 
5)Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 12831/23-03-2017 αίτηση o κος Ραφτόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων που του έχουν επιβληθεί για τα τέλη κοινοχρήστου χώρου έτους 2010, διότι όπως ισχυρίζεται δεν ενημερώθηκε για το χρέος του και ελάμβανε φορολογική ενημερότητα από τον Δήμο. Εκ παραδρομής είχε ανοιχθεί δεύτερη καρτέλλα από το τμήμα εσόδων χωρίς ΑΦΜ και με αναγραφή επωνύμου Ιωάννης Ραυτόπουλος” το οποίο κατά τον έλεγχο για την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί. Το ύψος των προσαυξήσεων μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 271,44 ευρώ έναντι βεβαιωμένης οφειλής ύψους 468,00 ευρώ. Προτείνουμε την διαγραφή των προσαυξήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.174 παρ .3 του Ν. 3463/06
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Β.:ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ, ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 
Σχετικά με τα υπ΄ αριθμ. 33608/16-9-2016, 29577/18-7-2016 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και τα υπ αριθμ. 38223/20-9-2016, 37962/19-9-2016 έγγραφα του τμήματος εσόδων του Δήμου Κορινθίων σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω για τις δικές ενέργειες.
 
1)    << Διαγραφές οφειλών από χρηματικό κατάλογο πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα για ιδιοκτησίες  στη θέση Μπαθαρίστρα – Δέλτα του Δήμου Κορινθίων >>.
 
       Σχετ: Αριθμ. πρωτ. 29577/18-7-2016  έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων.
     Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, που έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κύρωση διορθωτικής πράξης της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως της περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα της πόλεως της Κορίνθου και η οποία διορθωτική πράξη αφορά τους ιδιοκτήτες οικοπέδων Κατούφα Αγγελική του Βασιλείου και τον σύζυγο αυτής Πέρρο Γεώργιο του Δημητρίου.
        Επειδή όμως μας πληροφορεί με το ανωτέρω έγγραφό της η Δ/νση Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου μας αναμένουν την διορθωτική πράξη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να ανακαλέσουν τις υπ’ αρίθμ. πρωτ. 32432 & 32433/2015 (αρ.446 & 447) πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα και την έκδοση νέων.
        Παρακαλούμε όπως διαγραφούν από τον χρηματικό κατάλογο 35/2016 επιβολής εισφοράς σε χρήμα οι οφειλές των Κατούφα Αγγελικής του Βασιλείου  με κωδικό αριθμό 138000 οι εγγραφές 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687 ύψους 5348,70 με τις προσαυξήσεις ύψους 11,13 και του συζύγου της Πέρρο Γεώργιο του Δημητρίου με κωδικό αριθμό 131223 οι εγγραφές 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715,  1716, 1717,1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, ύψους 15.925,50 με τις προσαυξήσεις ύψους 33,14 που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους  στην περιοχή Μπαθαρίστρα  – Δέλτα της πόλεως της Κορίνθου της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ.32432 & 32433/2015 (αρ.446 & 447)  πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα και θα βεβαιωθούν με νέες διορθωτικές πράξεις που θα σταλούν από την Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων .
 
2) <<Διαγραφές οφειλών από χρηματικό κατάλογο πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα για ιδιοκτησίες στη θέση Αγιαννιώτικα της πόλεως Κορίνθου>>.
Σχετ. αρ. πρ. 33608/16-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο που μας απεστάλη από το τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου μας, έχουν ανακληθεί και διορθωθεί από το ανωτέρω τμήμα οι από 1-8-2016 συνταχθείσες ορθές επαναλήψεις των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα που αφορούν τις ιδιοκτησίες των Χριστοφυλάκη Γεωργίας, Χριστοφυλάκη Αϊδονίτσας και Χριστοφυλάκη Ευστάθιου στο Ο.Τ. 324(03) και Ο.Τ.325(01) με κτηματικό αριθμό 021143 στην περιοχή Αγιαννιώτικα του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 33608/17-8-2016 αιτήματος των ανωτέρω αναφερομένων που υπέβαλαν στην Πολεοδομία Κορίνθου και με το οποίο ζητούσαν την διόρθωση  των από 1-8-2016  πράξεων ορθών επαναλήψεων εισφοράς σε χρήμα που τους είχαν κοινοποιηθεί, λόγω του ότι εφαρμόσθηκαν κατά τον υπολογισμό εσφαλμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας εκάστου συνιδιοκτήτη.
     Κατά συνέπεια παρακαλούμε όπως διαγραφούν  από τον χρηματικό κατάλογο 74/2016 επιβολής εισφοράς σε χρήμα οι οφειλές 1) της Χριστοφυλάκη – Χαραλαμπίδη Αϊδονίτσας με κωδ.αριθμό 140451 οι εγγραφές 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ύψους 35.941,94 με τις προσαυξήσεις ύψους 74,78 2)της Χριστοφυλάκη – Μακρή Γεωργίας με κωδ.αριθμό 137237 οι εγγραφές  85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108ύψους 5.133,24 με τις προσαυξήσεις ύψους 710,68   3) του Χριστοφυλάκη Ευστάθιου του Κων/νου με κωδ.αριθμό 49742 οι εγγραφές 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,ύψους 5.133,24 με τις προσαυξήσεις ύψους 11,46 διότι το τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου προέβη σε ανάκληση και διόρθωση των από 1-8-2016 πράξεων ορθών επαναλήψεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα των ανωτέρω αναφερομένων που αφορούν το Ο.Τ.324(03) &  Ο.Τ. 325(01) και θα βεβαιωθούν με νέες διορθωτικές πράξεις, που θα σταλούν από το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου  Κορινθίων με νέο χρηματικό κατάλογο συνολικού ποσού 44.865,20 ευρώ.
 Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά.
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.(Άρθρο 174 παρ. 1 του Ν.3463/06). Προτείνουμε την διαγραφή του χρέους μετά των προσαυξήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.174 παρ .3 του Ν. 3463/06.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις εισηγήσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 174 § 3 του ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Τη διαγραφή των νόμιμων προσαυξήσεων από οφειλές τέλους καθαριότητας –δικαίωμα χρήσης νεκροταφείου- από τον κωδ. οφειλέτη 1912 ΚΑΤΣΑΡΟ ΣΤΕΦΑΝΟ μετά από αίτηση της κληρονόμου του, Ζωής Ξεθάλη, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας.
2.       Τη διαγραφή των νόμιμων προσαυξήσεων για τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 2010 επ΄ ονόματι  Ιωάννης Ραφτόπουλος ή Ραυτόπουλος, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
3.       Τη διαγραφή από τον με αριθμ. 35/2016 χρηματικό κατάλογο επιβολής εισφοράς σε χρήμα,α) οφειλής 5.348,70 € με τις νόμιμες προσαυξήσεις, επ΄ ονόματι Κατούφα Αγγελικής του Βασιλείου με κωδικό αριθμό 138000 και τις εγγραφές 1676,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687 και
       β) οφειλής  15.925,50 € με τις νόμιμες προσαυξήσεις επ΄ ονόματι  Πέρρο Γεώργιο του Δημητρίου με κωδικό  
       αριθμό 131223 και τις εγγραφές 1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700,
       1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714, 1715, 1716,1717,1718, 1719,
       1720, 1721,1722,1723, που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους στην περιοχή Μπαθαρίστρα –Δέλτα της πόλεως
        Κορίνθου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
4.   Τη  διαγραφή από τον με αριθμ. 74/2016 χρηματικό κατάλογο επιβολής εισφοράς σε χρήμα, α) οφειλής  
      35.941,94€ με τις νόμιμες προσαυξήσεις, επ΄ ονόματι  Χριστοφυλάκη –Χαραλαμπίδη Αϊδονίτσας με κωδ.
      αριθμό 140451 και τις εγγραφές 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
      β) οφειλής 5.133,24 € με τις νόμιμες προσαυξήσεις, επ΄ ονόματι  Χριστοφυλάκη –Μακρή Γεωργίας, με κωδ.
      αριθμό 137237 και τις εγγραφές 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
     104,105,106,107,108 και
     γ) οφειλής 5.133,24 € με τις νόμιμες προσαυξήσεις, επ΄ ονόματι  Χριστοφυλάκη Ευστάθιου του Κων/νου με  
       κωδ. αριθμό 49742 και τις εγγραφές 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
       που αφορούν τις  ιδιοκτησίες τους στην περιοχή Αγιαννιώτικα της πόλεως Κορίνθου, για τους λόγους που
       αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
     
 Όσον αφορά τα αιτήματα των ΝΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΒΡΑΑΜ, ΝΟΥΛΟΓΛΟΥ ΠΟΣΙΟΥΛΑ του ΧΑΡ. και
 της εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ, δεν γίνονται αποδεκτά, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 215 / 2017.
 
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης