Έγκριση απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 218/2017
 
Θέμα 25ο Η.Δ.: «Έγκριση απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγήθηκε το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης». ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο  «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και αποφασίζει για την έγκριση του. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθμ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2539/97 για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων.
Τέλος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 5/10/2017 και 4/18/2017 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»  και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αντίστοιχα περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων έτους 2016 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με τις οποίες τα έσοδα και έξοδα αυτής έχουν ως κατωτέρω:
 
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο χρήσης 2015 
Επιχορηγήσεις
Επιχορηγήσεις ΙΝΕΔΙΒΜ
Έσοδα από Προσόδους
Δωρεές
Καθαροί Τόκοι Περιόδου 2016
Λοιπά Έσοδα Εκπτώσεις
Προκαταβολές Ενοικίων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
 
 
 
€  111.613,95 
€  223.443,24
€  107.164,01
€    24.870,00
€         296,00
€      1.815,42
€             0,00 
€      5.280,00
€  474.482,62
ΕΞΟΔΑ
1. Αγορές Παγίων
2. Αμοιβές Τρίτων
3. Μισθοδοσία Καθαριστριών
4. Θέρμανση
5. Γραφική ύλη  Αναλώσιμα
6. Υλικά Καθαριότητας
7. Παροχές Τρίτων (ΔΕΗ – ΟΤΕ κτλ)
8. Συντηρήσεις – Επισκευές
9. Κρατήσεις
10.Φόρος Εισοδήματος
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016                                  
ΣΥΝΟΛΟ
 
€   10.984,01 
€     6.211,34
€   59.697,29
€   30.999,10
€   64.737,28
€     9.950,97
€   39.046,54
€   73.435,64      
€   33.187,34
€        735,55
€ 328.985,06
€ 145.497,56
€ 474.482,62
 
   Από τα 145.497,56 € (υπόλοιπο) τα 143.297,39 € είναι κατατεθειμένα σε βιβλιάρια καταθέσεων των σχολικών μονάδων και της Σχολικής Επιτροπής και τα 2.200,17 € είναι στα χέρια των διαχειριστών των σχολικών μονάδων και του διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνειτον απολογισμό έτους 2016του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 5/10/2017 και 4/18/2017αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»  και  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αντίστοιχα.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 218 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης