Αίτημα για χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων οδό Λ. Ιωνίας) 26-28

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 219/2017

 
Θέμα 26ο Η.Δ.: «Αίτημα για χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στην οδό Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λ. Ιωνίας) 26-28»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγήθηκε το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα για χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στην οδό Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λ. Ιωνίας) 26-28».ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 44508/31-10-2017 αίτηση των κ.κ. Κων/νου Τσάτσαρη του Χρήστου και Μαρίας συζ. Ιωάννη Τσάτσαρη ζητάει τη χορήγηση άδειας διαγράμμισης σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στάθμευσης επί της οδού Λ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λεωφ. Ιωνίας) με αρ. 26 και 28 στην Κόρινθο.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ.  2/30/24-04-2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση άδειας διαγράμμισης σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στάθμευσης επί της οδού Λ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λεωφ. Ιωνίας) με αρ. 26 και 28 στον συνοικισμό Κορίνθου στoυς κ.κ. Κων/νου Τσάτσαρη του Χρήστου και Μαρίας συζ. Ιωάννη Τσάτσαρη με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
§         Το οδόστρωμα θα διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση πλάτους τριών (3,00) μέτρων έμπροσθεν εκάστης ράμπας εισόδου – εξόδου των δύο ιδιοκτησιών, εξαιρουμένου των μεταξύ αυτών πλάτους στην ανωτέρω οδό και
§         Να τοποθετηθούν πινακίδες (Ρ-40) μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων» και του αριθμού της άδειας της Δημοτικής Αρχής. Οι δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης των πινακίδων καθώς και οι δαπάνες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον αιτούντα με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
§         Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβασθεί στην Τροχαία Κορίνθου προς ενημέρωσή της».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44508/31-10-2016 αίτηση των κ.κ. Κων/νου Τσάτσαρη και Μαρίας συζ. Ιωάννη Τσάτσαρη, την αριθμ. 2/30/24-04-2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44508/31-10-2016 αίτηση των κ.κ. Κων/νου Τσάτσαρη και Μαρίας συζ. Ιωάννη Τσάτσαρη και παραχωρεί άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στάθμευσης επί της οδού Λ. Ανδρέα Παπανδρέου (Λεωφ. Ιωνίας) με αρ. 26 και 28 στον συνοικισμό Κορίνθου, με τους παρακάτω όρους:
§         Το οδόστρωμα θα διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση πλάτους τριών (3,00) μέτρων έμπροσθεν εκάστης ράμπας εισόδου – εξόδου των δύο ιδιοκτησιών, εξαιρουμένου των μεταξύ αυτών πλάτους στην ανωτέρω οδό και
§         Να τοποθετηθούν πινακίδες (Ρ-40) μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων» και του αριθμού της άδειας της Δημοτικής Αρχής. Οι δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης των πινακίδων καθώς και οι δαπάνες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον αιτούντα με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
§         Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβασθεί στην Τροχαία Κορίνθου προς ενημέρωσή της
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 219 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης